Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ändring av byggnader

Granskad:

Vad är en ändring

De flesta åtgärder i en byggnad medför någon form av ändring. Även om en åtgärd görs för att bibehålla, det vill säga underhålla, en viss egenskap, så medför den ofta en ändring.

Vad är en ändring?

Krav vid ändring av byggnader

När en byggnad ändras ska byggnaden uppfylla ett antal krav. Kraven gäller oberoende av om åtgärden är bygglovs- eller anmälningspliktig eller inte.

Krav vid ändring av byggnader

Tillämpning av kraven vid ändring av byggnad

Vid ändring av en byggnad ska hänsyn tas till byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning. Dessutom ska ändring av en byggnad utföras varsamt och de kulturhistoriska värdena tillvaratas. Därför måste kravnivån i det enskilda fallet alltid fastställas utifrån den enskilda byggnaden och den aktuella åtgärden.

Tillämpning av kraven vid ändring av byggnader

Tillgänglighetskrav vid ändring av byggnader

När det gäller tillämpning av krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns det vid ändring av byggnad en specialreglering i plan- och bygglagen, PBL, samt plan- och byggförordningen, PBF.

Tillgänglighetskraven vid ändring

Tillbyggnad

Tillbyggnad är en form av ändring, och reglerna för ändring av byggnad gäller därför även för tillbyggnader.

Tillbyggnad

Ändrad användning

Ändrad användning är en form av ändring. Vid ändrad användning kan krav ställas på hela den del som ges en ändrad användning. Vid tillämpningen av kraven ska dock hänsyn tas till bland annat ändringens omfattning.

Ändrad användning

Ombyggnad

Ombyggnad är en form av ändring av byggnad. Vid ombyggnad kan krav ställas på hela byggnaden. Även vid ombyggnad ska dock kraven anpassas utifrån byggnadens förutsättningar, ändringens omfattning, varsamhetskravet och förvanskningsförbudet.

Ombyggnad

Exempel - krav vid ändring

Boverket har tagit fram exempel som kan fungera som stöd för hur man resonerat vid olika ändringssituationer. Syftet är framförallt att tydliggöra vilka delar man kan ställa krav på och vilka krav som då kan ställas.

Exempel - krav vid ändring

Återbostadisering och Bostadisering

Med återbostadisering menas att utrymmen som har varit bostad, men som under en viss tid har använts för ett annat ändamål, åter görs om till bostad.

Återbostadisering och bostadisering

Kaminer

Kraven på rumsvärmares utsläpp och verkningsgrad får vid ändring av byggnad anpassas utifrån ändringens omfattning, byggnadens förutsättning, varsamhetskravet och förbudet mot förvanskningar.

Kaminer

Webbutbildning

I webbutbildningen "Ändring och ombyggnad" får du svar på vad ändring och ombyggnad är, vilka krav som kan ställas, vilka delar som berörs av kraven och hur du kan resonera för att fastställa kravnivåerna. Den vänder sig främst till bygglovshandläggare på kommuner, men utbildningen är relevant även för alla de som projekterar en ändring eller ombyggnad eller som utifrån andra roller blir involverade i byggprocessen.

Ändring och ombyggnad (webbutbildningen)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen