På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Sammanhållen bebyggelse

Utanför område med detaljplan är vissa åtgärder undantagna från lov- och anmälningsplikt. Undantagen gäller dock inte inom sammanhållen bebyggelse där bygglov eller anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen.

För att veta om vissa åtgärder kräver bygglov eller anmälan utanför detaljplan behöver det fastställas om fastigheten ligger inom "sammanhållen bebyggelse". Det behöver även fastställas om fastigheten ligger inom "en sådan sammanhållen bebyggelse där bygglov eller anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen".

Vad är sammanhållen bebyggelse?

Det finns en definition på "sammanhållen bebyggelse" i plan- och bygglagen, PBL. "Sammanhållen bebyggelse" är bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

En bebyggelse är en "sammanhållen bebyggelse" om samtliga nedanstående kriterier är uppfyllda:

  • Bebyggelsen ska bestå av minst 3 byggnader
  • Byggnaderna ska vara placerade på minst 2 tomter
  • Tomterna ska gränsa till varandra eller skiljas åt endast av en väg, gata eller parkmark

Minst 3 byggnader

"Bebyggelse" är definierat i PBL som en samling av byggnadsverk som inte enbart består av andra anläggningar än byggnader. Enligt förarbetena till PBL avses med "samling" minst tre byggnader. Det framgår inte av förarbetena vilka sorters byggnader som ska räknas. Boverket anser därför att alla byggnader ska räknas. Det innebär att även mindre byggnader som till exempel komplementbyggnader ska räknas med. På grund av definitionen av bebyggelse måste en sammanhållen bebyggelse bestå av minst 3 byggnader. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 143)

En "byggnad" är definierat i PBL som en varaktig konstruktion, som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller som är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.

Byggnaderna ska vara placerade på minst 2 tomter

Eftersom det står "tomter" i definitionen av sammanhållen bebyggelse måste byggnaderna vara placerade på minst 2 tomter.

En "tomt" är enligt definitionen i PBL ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål. Begreppet tomt är inte synonymt med begreppet fastighet. En fastighet har fastlagda gränser vilket en tomt inte har. På mindre fastigheter sammanfaller ofta tomtgränserna med fastighetsgränserna. På större fastigheter är tomten ofta bara en del av fastigheten. I vissa fall sträcker sig tomten över flera fastigheter.

Här kan du läsa mer om vad en tomt är.

Tomterna ska gränsa till varandra eller vara nära varandra

Enligt definitionen på sammanhållen bebyggelse ska tomterna gränsa till varandra eller skiljas åt endast av en väg, gata eller parkmark. Med "gränsa till varandra" menas att de är placerade direkt bredvid varandra och endast avskiljs av en tomtgräns. Tomterna kan även vara placerade med ett visst avstånd från varandra om de skiljs åt av en väg, gata eller parkmark. Boverket anser att med parkmark borde även avses naturmark. Av förarbetena till PBL framgår inte hur bred vägen, gatan eller parkmarken kan vara för att bebyggelsen fortfarande ska vara sammanhållen. Om vägen, gatan eller parkmarken har en sådan storlek att tomterna är placerade långt ifrån varandra måste en bedömning göras i varje enskilt fall om det är sammanhållen bebyggelse eller inte. Är det stora avstånd mellan tomterna kan det innebära att det inte är en sammanhållen bebyggelse.

Vad är sammanhållen bebyggelse där bygglov eller anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen?

Utanför område med detaljplan är vissa åtgärder undantagna från lov- och anmälningsplikt. Undantagen gäller dock inte inom "sammanhållen bebyggelse där bygglov eller anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen". För att avgöra om dessa åtgärder kräver bygglov eller anmälan måste det först avgöras om tomten ligger inom "sammanhållen bebyggelse". Om tomten gör det måste det sedan avgöras om den ligger inom "en sådan sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen". Att tomten ligger inom sammanhållen bebyggelse betyder alltså inte att det per automatik krävs bygglov eller anmälan.

En bebyggelse är "sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen" om båda nedanstående kriterier är uppfyllda:

  • en bebyggelsegrupp som består av minst 10-20 hus
  • de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, parkmark och dylikt.

(jfr BoU 1986/87:1 sid. 100)

Med "hus" avses bostadshus men också andra byggnader som inte är komplementbyggnader till bostadshus, till exempel butiker och industribyggnader. (jfr BoU 1986/87:8 sid. 12)

Sammanhållen bebyggelse jämfört med samlad bebyggelse

I äldre plan- och bygglagen, ÄPBL, användes begreppet "samlad bebyggelse" när det gäller undantag från lov- och anmälningsplikt utanför detaljplan. Idag används istället begreppet "sammanhållen bebyggelse". Begreppet "sammanhållen bebyggelse" har inte samma betydelse som "samlad bebyggelse". Däremot har det nuvarande begreppet "sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen" samma innebörd som det gamla begreppet samlad bebyggelse. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 468)

Karta eller GIS-skikt

Många kommuner har en karta eller ett GIS-skikt som visar var de anser att det är "sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen" (minst 10-20 hus). Kartan kan även visa "sammanhållen bebyggelse där bygglov inte behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen" (mer än 3 byggnader men mindre än 10-20 hus).

En sådan karta eller GIS-skikt är till hjälp både för handläggare och sökande men är inte juridiskt bindande. Var det finns "sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen" avgörs dock inte av en sådan karta utan av lagstiftning och rättspraxis. En tolkning måste göras i varje enskilt fall.

Här kan du läsa mer om bygglovsbefriad tillbyggnad utanför detaljplan.

Här kan du läsa mer om bygglovsbefriad komplementbyggnad utanför detaljplan.

Här kan du läsa mer om bygglovsbefriade murar och plank utanför detaljplan.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej