Buller berör flest människor

Buller är den miljöstörning som berör flest människor i vårt land. Forskning visar att buller påverkar människors hälsa, ofta mer än vad många tror. Genom att planera och utforma bostäder och lokaler på rätt sätt går det att skapa bra ljudmiljöer även i bullriga lägen.

Vanligast är buller från trafik, grannar och industrier

De vanligaste källorna till buller är trafik, det vill säga vägar, järnvägar och flyg. Även grannar, industrier och andra verksamheter kan bullra. Trots att många arbetar med att begränsa exponeringen så minskar inte bullerproblemen. Detta beror bland annat på att städerna blir allt större och att transporterna ökar.

Många människor utsätts för buller

Sammanställningar visar att omkring två miljoner svenskar i sin boendemiljö utsätts för buller som överskrider riktvärdena för buller utomhus (55 dBA). Utöver att många bostäder utsätts för buller blir även andra områden, såsom rekreationsmiljöer, med god ljudkvalitet färre. Detta påverkar både människors hälsa och välbefinnande.
Du hittar mer information om buller genom att navigera i menyn.

Grundprincipen vid bullerstörningar är att den som bullrar eller har en verksamhet som bullrar, ansvarar för eventuell störning. Men flera myndigheter har också ansvar för bullerfrågor.

Ett flertal myndigheter har på olika sätt ett ansvar inom bullerområdet:

Vem gör vad?

Kommunen

Generell logotyp för kommuner.

Kommunen har ansvar för planläggning enligt plan- och bygglagen.

Den anger bland annat att kommunen ska beakta människors hälsa och bullerfrågor. Kommunen kan också ha ansvar för tillåtlighetsprövning, föreskriftsrätt och tillsyn över vissa miljöfarliga verksamheter.

Vidare ansvarar kommunen för att upprätthålla vissa hälsoskyddsbestämmelser i miljöbalken. Det kan till exempel handla om att vidta åtgärder när en verksamhet bullrar så att det blir en olägenhet för människors hälsa.

Kommunen har också en viktig roll när det gäller att översätta nationella och regionala miljömål till lokala mål och åtgärder.

Länsstyrelsen

Gemensam logotyp för länsstyrelserna.

Länsstyrelsen samråder och granskar kommunens planläggning enligt plan- och bygglagen.

Om en detaljplan medför att bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa, kan länsstyrelsen överpröva och eventuellt upphäva planen.

Länsstyrelsen har också ansvar för tillåtlighetsprövning, föreskriftsrätt och tillsyn för vissa miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken. Det kan till exempel handla om en verksamhet som bullrar så att det blir en olägenhet för människors hälsa.

Det är också länsstyrelsen som ska vägleda kommunernas tillsyn på vissa områden. Länsstyrelsen samordnar länets arbete för att nå de nationella och regionala miljömålen.

Boverket

Boverkets logotyp.

Boverket ger ut föreskrifter, ger vägledning och följer upp mål. Boverket ska inom sina verksamhetsområden bidra till att de nationella miljömålen nås, och har Boverket har ett särskilt ansvar för uppföljningen och utvärderingen av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Arbetsmiljöverket

Logotyp för Arbetsmiljöverket.
Arbetsmiljöverket ansvarar för buller i arbetsmiljön.

Folkhälsomyndigheten

Logotyp för Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten vägleder tillsynen över hälsoskyddsfrågor, och följer upp hälsoaspekter i samband med buller.

Folkhälsomyndigheten ska medverka till minskad negativ miljöpåverkan på människors hälsa, och till att de nationella miljömålen uppnås.

Generalläkaren

Generalläkarens logotyp

Generalläkaren har tillsynsansvar enligt miljöbalken för hälsorisker inom verksamheter där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materialverk eller Försvarets radioanstalt är verksamhetsutövare.

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndighetens logotyp

Havs- och vattenmyndighetens ansvar omfattar buller och andra störningar i havs- och vattenmiljön.

Havs- och vattenmyndigheten ska verka för att de nationella miljömålen uppnås, och har ett särskilt ansvar för att följa upp och utvärdera flera av de vattenanknutna miljökvalitetsmålen. Vissa av dessa tar upp bullerfrågor.

Konsumentverket

Konsumentverkets logotyp

Konsumentverket har tillsynsansvar när det gäller produkter som kan bullra, till exempel leksaker och hushållsmaskiner.

Konsumentverket ska också verka för att de nationella miljömålen nås.

Naturvårdsverket

Logtyp för Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket arbetar med vägledning om hur miljöbalken ska tillämpas.

Naturvårdsverket har ett nationellt samordningsansvar för såväl omgivningsbuller som miljömålsarbete.

Sjöfartsverket

Sjöfartsverkets logotyp

Sjöfartsverket har ansvar för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet i svenska farleder och farvatten, det vill säga sjöfartsinfrastrukturen.

Sjöfartsverket ska verka för att sjöfarten påverkar miljön så lite som möjligt, och för att de transportpolitiska målen uppnås. De transportpolitiska målen omfattar de nationella miljömålen.

Transportstyrelsen

Transportstyrelsens logotyp.

Transportstyrelsen arbetar med regelgivning, tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning inom transportområdet. De ska tillsammans med andra aktörer i samhället verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Särskilt ska verksamheten inriktas för att bidra till ett internationellt konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem.

Sveriges Kommuner och Regioner

Sveriges Kommuner och Regioners logotyp

Intresseorganisationen SKR arbetar aktivt med bullerfrågan gentemot förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och landsting.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej