På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Upplysningar i lov

Granskad:

Beslutet om lov ska innehålla vissa upplysningar till sökanden. En upplysning är vägledande information som sökanden behöver känna till.

Upplysningar i lov

Byggnadsnämnden ska i beslutet om lov upplysa sökanden om vilken giltighetstid lovet har och att det krävs startbesked innan åtgärderna får påbörjas. Sökanden bör också upplysas om att beslutet inte får verkställas, det vill säga att åtgärden inte får påbörjas, förrän fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Detta gäller även om startbesked meddelas samtidigt som lovbeslutet eller inom de fyra veckorna. Om åtgärden som lovansökan gäller också kräver tillstånd från eller anmälan till någon annan myndighet, ska byggnadsnämnden upplysa sökanden om detta i beslutet om lov. Även andra upplysningar som behövs ska finnas i beslutet. Det kan underlätta för sökanden om de olika upplysningarna har egna underrubriker.

40 §
  Av ett bygglov, rivningslov eller marklov ska det framgå
   1. vilken giltighetstid lovet har,
   2. om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är kontrollansvariga, och
   3. att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap.

Lovet ska också innehålla de villkor och upplysningar som följer av 23, 36, 37 eller 38 § eller behövs i övrigt.

Om ett bygglov avser nybyggnad eller tillbyggnad av en bostadsbyggnad utanför ett område med detaljplan ska det, om det inte kan anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen, även framgå beräknade värden för omgivningsbuller vid bostadsbyggnadens fasad och vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Lag (2014:902) .

40 a §
  Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen av ett ärende om lov eller förhandsbesked, ska nämnden i sitt beslut om avgift redovisa hur avgiften har fastställts. Lag (2018:1136) .

23 §
  Om byggnadsnämnden finner att en åtgärd som avses med ansökningen också kräver tillstånd av eller anmälan till någon annan myndighet, ska nämnden upplysa sökanden om detta.

Skillnad på villkor och upplysning

Det är skillnad på villkor och upplysning. Därför bör villkor och upplysningar behandlas under olika rubriker i beslut. Upplysningar bör inte ges en språklig utformning som är mer typisk för villkor. Upplysningar kan inte överklagas. (jfr JO-protokoll 2005-06-30, dnr 717-2005)

Här kan du läsa mer om villkor i lov.

Lovbeslutets giltighetstid

Av ett beslut om lov ska det framgå vilken giltighetstid lovet har. Om lovet är ett tidsbegränsat bygglov ska det framgå av beslutet under vilken tid lovet gäller. Om lovet gäller åtgärder av säsongskaraktär måste det tydligt framgå av beslutet under vilken tid på året som bygglovet gäller.

40 §
  Av ett bygglov, rivningslov eller marklov ska det framgå
   1. vilken giltighetstid lovet har,
   2. om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är kontrollansvariga, och
   3. att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap.

Lovet ska också innehålla de villkor och upplysningar som följer av 23, 36, 37 eller 38 § eller behövs i övrigt.

Om ett bygglov avser nybyggnad eller tillbyggnad av en bostadsbyggnad utanför ett område med detaljplan ska det, om det inte kan anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen, även framgå beräknade värden för omgivningsbuller vid bostadsbyggnadens fasad och vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Lag (2014:902) .

40 a §
  Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen av ett ärende om lov eller förhandsbesked, ska nämnden i sitt beslut om avgift redovisa hur avgiften har fastställts. Lag (2018:1136) .

Åtgärderna måste ha påbörjats senast två år från den dag beslutet fick laga kraft, annars upphör beslutet att gälla. För att en åtgärd ska anses påbörjad ska de egentliga byggnadsarbetena ha kommit igång. Åtgärderna måste avslutas inom fem år från den dag beslutet fick laga kraft. (jfr MÖD 2012-06-04, mål nr P 10122-11)

43 §
  Om inte annat följer av 9 eller 33 §, upphör ett bygglov, rivningslov eller marklov att gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Exempel 1

Detta lov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från det att beslutet fått laga kraft.

Exempel 2

Detta bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet fick laga kraft.

Startbesked

I beslutet om lov ska det även framgå att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän byggnadsnämnden har gett startbesked enligt PBL.

40 §
  Av ett bygglov, rivningslov eller marklov ska det framgå
   1. vilken giltighetstid lovet har,
   2. om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är kontrollansvariga, och
   3. att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap.

Lovet ska också innehålla de villkor och upplysningar som följer av 23, 36, 37 eller 38 § eller behövs i övrigt.

Om ett bygglov avser nybyggnad eller tillbyggnad av en bostadsbyggnad utanför ett område med detaljplan ska det, om det inte kan anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen, även framgå beräknade värden för omgivningsbuller vid bostadsbyggnadens fasad och vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Lag (2014:902) .

40 a §
  Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen av ett ärende om lov eller förhandsbesked, ska nämnden i sitt beslut om avgift redovisa hur avgiften har fastställts. Lag (2018:1136) .

Exempel 1

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked. I startbeskedet fastställs kontrollplanen.

Exempel 2

Innan byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked får åtgärden inte påbörjas.

Lovbeslutets verkställighet och påbörjande på egen risk

Ett lovbeslut får verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Detta gäller även om beslutet inte har fått laga kraft. Även om startbesked har getts innan fyra veckor har passerat från det att lovbeslutet kungjorts får lovbeslutet inte verkställas, det vill säga åtgärderna inte påbörjas, förrän tidsfristen löpt ut. Det är lämpligt att byggnadsnämnden i lovbeslutet upplyser om vad som gäller för verkställigheten av beslutet.

Byggnadsnämnden får dock bestämma att ett lovbeslut får verkställas tidigare än fyra veckor efter det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Nämnden får besluta om ett tidigare verkställande om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det. Ett sådant ställningstagande är ingen upplysning utan en del av beslutsformuleringen och ska motiveras. Om nämnden beslutar om tidigare verkställighet ska upplysningen om fyra veckor nedan inte ingå i beslutet. Upplysningen om att börja på egen risk bör dock ingå.

Lovbeslutet får laga kraft först när tiden för överklagande har gått ut och ingen har överklagat eller när ärendet slutligen avgjorts vid en överprövning. Om fyraveckorsfristen gått ut och nämnden har gett ett startbesked finns det inget hinder mot att påbörja en åtgärd innan lovbeslutet har fått laga kraft. Det sker i så fall på egen risk eftersom beslutet kan upphävas vid en överprövning. Om lovet skulle upphävas kan sökanden bli skyldig att återställa det som byggts. Det är lämpligt att byggnadsnämnden upplyser sökanden om att påbörjande av en åtgärd som sker innan lovbeslutet fått laga kraft sker på egen risk.

42 a §
  Ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts enligt 41 a §, även om det inte har fått laga kraft.

Trots första stycket får byggnadsnämnden bestämma att ett sådant beslut får verkställas tidigare, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det. Lag (2018:674) .

Exempel 1

Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar,

Om åtgärden påbörjas efter dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.

Tekniskt samråd

I beslutet om lov kan nämnden upplysa om det krävs ett tekniskt samråd innan startbesked kan ges, hur tidpunkt för ett sådant bestäms samt vilka handlingar som krävs för att få startbesked.

Exempel 1

Efter detta beslut om bygglov ska ett tekniskt samråd hållas. Senast vid det tekniska samrådet ska byggherren lämna förslag till kontrollplan.

Exempel 2

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Vi ber dig kontakta förvaltningen för att bestämma tidpunkt.

Exempel 3

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd samt begäran om de handlingar som krävs för att kunna ge startbesked, skickas separat inom kort.

Exempel 4

I detta ärende krävs inte tekniskt samråd men däremot en kontrollplan. Byggherren ska lämna förslag till kontrollplan till förvaltningen som underlag inför beslut om startbesked.

Slutbesked

Det är lämpligt att nämnden upplyser om att det krävs slutbesked innan åtgärden tas i bruk. Nämnden kan i beslutet bestämma att åtgärden får tas i bruk utan slutbesked.

Exempel 1

Innan byggnadsverket får tas i bruk måste nämnden ha gett ett slutbesked. Vilka handlingar som ska skickas till byggnadsnämnden inför slutbesked bestäms i startbeskedet.

Exempel 2

När åtgärden är slutförd ska du begära slutbesked hos byggnadsnämnden. Åtgärden får tas i bruk innan nämnden har gett slutbesked.

Byggsanktionsavgift

Beslutet kan även innehålla upplysningar om att nämnden ska ta ut byggsanktionsavgift om åtgärden påbörjas utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked.

Exempel 1

Stadsbyggnadsnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked. En byggsanktionsavgift kan uppgå till betydande belopp.

Exempel 2

Påbörjas en åtgärd utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked, ska byggsanktionsavgift tas ut.

Andra tillstånd eller anmälan

Om åtgärden som lovansökan gäller också kräver tillstånd från eller anmälan till någon annan myndighet, ska byggnadsnämnden upplysa sökanden om detta. Upplysningar om tillstånd, anmälan eller dispenser ska vara relevanta för det aktuella ärendet och ska därför bara förekomma när det finns anledning till det. Det är den sökande som ansvarar för att den har nödvändiga tillstånd enligt annan lagstiftning. (jfr JO-protokoll 2009-05-29, dnr 1596-2009)

23 §
  Om byggnadsnämnden finner att en åtgärd som avses med ansökningen också kräver tillstånd av eller anmälan till någon annan myndighet, ska nämnden upplysa sökanden om detta.

Byggnadsnämnden kan även upplysa sökanden om tillstånd som krävs av andra än myndigheter, som till exempel bostadsrättsförening eller fastighetsägare.

Exempel 1

Åtgärden kräver tillstånd från "x". Det är du som sökande som har ansvar för att tillståndet finns innan åtgärden påbörjas.

Exempel 2

Åtgärden kräver anmälan till "x". Det är du som sökande som har ansvar för att anmälan görs innan åtgärden påbörjas.

Här kan du läsa mer om vilka tillstånd, dispenser och anmälan som kan krävas.

Upplysning om laga kraft

Det är olämpligt med en upplysning om när beslutet får laga kraft. En förutsättning för att ett beslut om bygglov ska kunna få laga kraft mot samtliga personer är att beslutet har expedierats och kungjorts på rätt sätt. När ett beslut om lov får laga kraft beror på hur och när expediering och kungörelse gått till och hur tiden för överklagande ska räknas. Det är därför omöjligt för nämnden att i beslutet ange när beslutet kan väntas få laga kraft, även om ingen överklagar det.

Ansvar att följa ritningar

Byggnadsnämnden kan upplysa sökande om att enbart det som beslutet om lov gäller är tillåtet att utföra. Det innebär att placering och utformning måste överensstämma med de handlingar som tillhör beslutet om lov.

Exempel

Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid ändringar ska ny ansökan lämnas in. Inga ändringar får ske innan ett nytt lov har beviljats.

Byggherrens ansvar

I beslutet kan det vara lämpligt med en upplysning om att byggherren har ansvar för att åtgärden uppfyller plan- och bygglagstiftningens samtliga krav.

Exempel

Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen