Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Brandskyddade trapphus, Tr1 och Tr2

Granskad:

BBR ställer normalt krav på att bostäder och lokaler ska utföras med tillgång till två utrymningsvägar, till exempel två trapphus. I vissa fall kan ändå ett trapphus accepteras men då krävs att trapphuset utförs med särskilt brandskydd i klass Tr1 eller Tr2 alternativt att räddningstjänstens stegutrustning kan användas som extra utrymningsväg. För höga byggnader krävs det alltid brandskyddade trapphus. I denna text kan du läsa mer om när det krävs brandskyddade trapphus och vilka förutsättningar som behöver uppfyllas för att ett brandskyddat trapphus ska kunna utgöra enda utrymningsvägen.

Definitioner

Med brandskyddat trapphus avses i denna text ett trapphus som utförs som ett Tr1-trapphus eller som ett Tr2-trapphus. Vad som avses med dessa beteckningar framgår av BBR avsnitt 5:245 och 5:246.

5:245 Trapphus Tr1

Trapphus Tr1 ska utformas med avskiljande konstruktion så att brand- och brandgasspridning till trapphuset begränsas. (BFS 2011:26).

Allmänt råd Avskiljande konstruktion bör utformas i lägst brandteknisk klass EI 60. Trapphuset bör endast ha förbindelse med andra utrymmen genom en brandsluss som är öppen mot det fria. Hisschakt kan dock placeras i trapphuset som en del av samma brandcell som trapphuset. Varken trapphus, hisschakt eller brandsluss bör stå i förbindelse med ett plan som är beläget under det plan som används för utrymning mot det fria. Dörrar mellan trapphuset och brandslussen bör utformas i lägst brandteknisk klass E 30-S200C. Dörrar mellan bostad eller lokal och brandslussen bör utformas i lägst brandteknisk klass EI 60-S200C. Om brandslussen gränsar till förbindelse, korridor eller liknande utrymme i egen brandcell kan dörrar utformas i lägst brandteknisk klass EI 30-S200C. (BFS 2018:4).
5:246 Trapphus Tr2

Trapphus Tr2 ska utformas med avskiljande konstruktion så att brand- och brandgasspridning till trapphuset begränsas. (BFS 2011:26).

Allmänt råd Avskiljande konstruktion bör utformas i lägst brandteknisk klass EI 60. Dörrar till trapphus Tr2 bör utformas i lägst klass EI 60-S200C. Om trapphuset betjänar en byggnad med högst åtta våningsplan, är EI 30-S200C tillräckligt. Trapphuset bör endast ha förbindelse genom ett utrymme i egen brandcell med bostäder i verksamhetsklass 3, kontor i verksamhetsklass 1 och därmed jämförliga utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt. Andra utrymmen än bostäder i verksamhetsklass 3, kontor i verksamhetsklass 1 och därmed jämförliga utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt, bör endast stå i förbindelse med trapphuset genom en brandsluss. Sådana utrymmen bör ha tillgång till ytterligare minst en tillträdesväg för räddningsinsats. Hisschakt kan placeras i trapphuset som del av samma brandcell. Trapphus Tr2 som utgör den enda utrymningsvägen bör inte stå i förbindelse med källarplan i enlighet med kraven i 5:722. Detta gäller även för hisschakt som ingår i samma brandcell som trapphuset. Vindsutrymmen, där personer endast vistas tillfälligt, i kan stå i direkt förbindelse med trapphus Tr2 genom dörrar i lägst klass EI 60-S200C. (BFS 2018:4).

När krävs brandskyddade trapphus

För byggnader över 8 våningar ska minst ett trapphus Tr2 finnas och för byggnader över 16 våningar krävs minst ett trapphus Tr1 medan övriga trapphus bör vara Tr2.

I byggnader upp till 8 våningar krävs inte brandskyddat trapphus om bostaden eller lokalen förses med tillgång till två utrymningsvägar. För bostäder upp till 23 meter ovan marken utgörs många gånger den alternativa utrymningsvägen av fönster eller balkong och räddningstjänstens stegutrustning. Brandskyddat trapphus krävs därför inte i det fallet trots att det enbart finns ett trapphus. För utrymning via fönster se särskild vägledning.

Utformning av trapphus Tr1

Tr1-trapphus utgör den typ av trapphus som ställer de högsta kraven på att brand- och brandgasspridning till trapphuset begränsas. Syftet är att i så stor utsträckning som möjligt säkerställa att trapphuset inte fylls av rök som kan blockera den enda utrymningsvägen från bostäder eller lokaler i byggnaden. Tr1-trapphus utförs normalt enligt följande:

 • Avskiljande konstruktion i lägst brandteknisk klass EI 60.
 • Trapphuset bör endast stå i förbindelse med andra utrymmen genom en brandsluss som är öppen till det fria.

 • Trapphus, brandsluss eller eventuellt hisschakt i trapphuset bör inte stå i förbindelse med ett plan som är beläget under det plan där utrymning sker till det fria.

 • Dörr mellan brandsluss och trapphus kan utföras i lägst klass E 30-S200C.

 • Dörr mellan brandsluss och bostad eller lokal utförs i lägst klass EI 60- S200C.

 • Dörr mellan brandsluss och förbindelse, korridor eller liknande utrymme i egen brandcell kan utformas i lägst klass EI 30-S200C.

Exempel på utformning av trapphus Tr1. Illustration: Boverket/Altefur Development

Kan sluss mot det fria ersättas av trycksättning

Att Tr1 trapphus har en sluss som är öppen mot det fria som rekommenderas i det allmänna rådet har i praktiken visat sig vara en ovanlig lösning i Sverige. Anledningarna till det är troligen flera. Exempelvis arkitektonisk utformning av byggnaden in- och utvändigt, möjligheten att utforma yteffektiva lösningar och svårigheter med klimatskydd.

Istället används analytisk dimensionering och trycksättning av trapphuset som en alternativ metod för att förhindra spridning av brandgaser till trapphuset. För att skyddet ska bli likvärdigt som sluss med öppning mot det fria är det bland annat viktigt att beakta:

 • Att systemet har hög tillförlitlighet och ett skydd mot strömbortfall
 • Att systemet fungerar vid olika yttre temperatur och vindförhållanden

 • Att system dimensioneras för den brandgastemperatur som det kan förväntas utsättas för

 • Trycksättningen inte försvårar öppning av dörrar för utrymning

Utformning av system för trycksättning kan enligt BBR 5:256 verifieras med SS-EN 12101-6.

5:256 Trycksättning av utrymme

Om trycksättning av ett utrymme är en förutsättning för brandskyddets utformning ska systemet, med hög tillförlitlighet, utformas så att brandgasspridning till det utrymmet begränsas. (BFS 2014:3).

Allmänt råd Utformning av system för trycksättning kan verifieras med SS-EN 12101-6. Systemet bör utformas för att fungera i minst 30 minuter under förutsättning att strömförsörjningen till byggnaden fungerar. Systemet bör dimensioneras för att klara den temperatur som det kan förväntas vara utsatt för under denna tid. (BFS 2011:26).

Utformning av Tr2-trapphus

Tr2-trapphus är en typ av trapphus som utförs så att brand- och brandgasspridning till trapphuset begränsas. Syftet är att utgöra utökat skydd mot att trapphuset fylls av rök som kan blockera den enda utrymningsvägen från bostäder eller lokaler i byggnaden. Tr2-trapphus utförs normalt enligt följande:

 • Avskiljande konstruktion i lägst brandteknisk klass EI 60.
 • Dörrar till trapphus bör utföras i lägst klass EI 30- S200C i byggnader upp till 8 våningsplan och EI 60- S200C i byggnader upp till 16 våningsplan.

Trapphuset bör endast ha förbindelse med bostäder i verksamhetsklass 3, kontor i verksamhetsklass 1 eller liknande utrymmen via ett utrymme i egen brandcell, till exempel en entréhall, hisshall eller liknande på respektive våningsplan.

Vad som avses med liknande utrymmen i Vk1 och Vk3 framgår inte av BBR utan det får tolkas utifrån hur väl det motsvarar den riskbild som finns för bostäder och kontor med avseende på brand- och brandgasspridning till trapphuset. Liknande utrymmen som bostad kan vara gästlägenhet i en bostadsrättsförening. En sjukgymnastmottagning kan troligen jämställas med ett kontor medan en tillverkande industri Vk1 knappast kan anses göra det och därför behöver ha tillgång till fler utrymningsvägar.

Det finns även fler aspekter som påverkar risken för brandgasspridning till ett trapphus, till exempel om det finns fönster i utrymmet där brandgaser kan ventileras ut eller om det finns andra inträngningsvägar för räddningstjänsten som medför att trapphuset inte riskerar att rökfyllas vid en räddningsinsats.

På vindsplanet får trapphuset däremot stå i direkt förbindelse med ett utrymme där personer endast vistas tillfälligt om dörren utförs i lägst klass EI 60- S200C. Alla andra typer av utrymmen bör endast stå i förbindelse med trapphuset genom en brandsluss. Sådana utrymmen bör även ha tillgång till ytterligare en tillträdesväg för räddningstjänsten eftersom trapphuset annars riskerar att rökfyllas vid en insats.

Exempel på utformning av trapphus Tr2. Illustration: Boverket/Altefur Development

Tr2-trapphus som ansluter till källare

Trapphus som utgör den enda utrymningsvägen bör inte stå i förbindelse med källarplan. Det primära syftet är att räddningstjänsten inte ska riskera att rökfylla trapphuset vid en insats i källaren. Genom att inte ansluta trapphuset till ett plan under det plan som utgör utgång till det fria riskerar personer inte heller att gå för långt och förvirra sig ner i källaren vid utrymning.

Tr2-trapphus som utgör enda utrymningsväg bör därför separeras i markplan så att trapphuset avslutas med utgång direkt till det fria. En separat trappa till källarplanet bör då anordnas för räddningstjänstens insats. Även om ett Tr2-trapphus inte utgör enda utrymningsvägen bör en källare förses med tillträdesvägar som möjliggör en insats utan att källaren sätts i öppen förbindelse med trapphuset.

5:722 Tillträdesväg

En tillträdesväg för invändiga räddningsinsatser ska finnas på varje plan. (BFS 2011:26).

Allmänt råd Tillträdesväg kan utgöras av utrymningsväg. Tillträdesvägen till en vind kan utgöras av luckor i yttertaket. Om räddningstjänsten inte kan förväntas nå yttertaket med egen utrustning bör en brandtekniskt avskild invändig tillträdesväg ordnas. Utvändiga tillträdesvägar bör utformas enligt kraven i avsnitt 8:24 i tillämpliga delar. Invändiga tillträdesvägar bör avskiljas från vindar enligt kraven för avskiljande konstruktion. Invändiga tillträdesvägar till yttertak kan anordnas från ett trapphus eller en altan från vilken taket lätt kan nås. För källare i två eller fler källarplan och för källare som står i förbindelse med trapphus Tr2 bör tillträdesvägen till källaren möjliggöra räddningsinsats utan att utrymningsvägarna från bostäder eller lokaler sätts i öppen förbindelse med källaren. Varje källarplan bör i sådana fall vara avskild från tillträdesvägarna så att räddningspersonalens insats säkerställs. (BFS 2011:26).

Längden på tillträdesvägar ska begränsas på varje våningsplan i verksamhetsklass 5A, 5B och 5C. (BFS 2011:26).

Allmänt råd Avståndet mellan närmaste trapphus eller motsvarande angreppspunkt och den mest avlägsna delen i ett utrymme bör inte överstiga 50 meter inom verksamhetsklass 5A, 5B och 5C för att beakta räddningspersonalens möjlighet till insats. (BFS 2011:26).

När kan brandskyddade trapphus utgöra enda utrymningsvägen

Utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt ska utformas med tillgång till minst två av varandra utrymningsvägar.

5:321 Allmänt

Om inget annat anges i avsnitt 5:322 ska utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt utformas med tillgång till minst två av varandra oberoende utrymningsvägar.

Om bostaden eller lokalen har fler än ett plan ska det finnas minst en utrymningsväg från varje plan. Mindre entresolplan får dock utformas utan utgång till utrymningsväg från entresolplanet under förutsättning att utrymningen ändå kan ske på ett tillfredsställande sätt. (BFS 2011:26).

Allmänt råd Utrymningsvägar bör placeras så långt ifrån varandra att utrymning kan ske även om en utrymningsväg blockeras av branden. För att utrymningsvägar ska betraktas som oberoende av varandra bör avståndet mellan dem vara minst 5 meter. Exempel på utrymmen där man vistas mer än tillfälligt är
 • -   gemensamma utrymmen såsom tvättstuga och hobbyrum i flerbostadshus
 • -   garage över 50 m2
 • -   hygienutrymmen i verksamhetsklasserna 2 och 5.
Exempel på utrymmen där man vistas tillfälligt respektive mer än tillfälligt ges även i avsnitt 1:6. En av utrymningsvägarna kan vara åtkomlig genom intilliggande brandcell i samma plan om utrymningsvägen är åtkomlig utan nyckel eller annat redskap. Detta gäller dock inte om någon av utrymningsvägarna endast utgörs av fönster eller balkong, förutom för boenderum i verksamhetsklass 3B. För samlingslokaler i verksamhetsklasserna 2B eller 2C bör den intilliggande brandcellen innehålla huvudentrén. För verksamhetsklass 5C kan båda utrymningsvägarna vara tillgängliga genom horisontell passage till intilliggande lokaler i verksamhetsklass 5C. En korridor inom egen brandcell, en loftgång eller motsvarande i direkt anslutning till det utrymme som den betjänar kan – utom för samlingslokaler i verksamhetsklasserna 2B eller 2C – utgöra en gemensam del av i övrigt skilda utrymningsvägar. Sådana korridorer bör avskiljas i enheter om högst 60 meters längd. Avskiljningarna bör utformas i lägst brandteknisk klass E 15 med dörrar i brandteknisk klass E 15-C. I utrymningsfallet avses med mindre entresolplan ett plan inom brandcellen som utgör en liten del av underliggande plan, som inte är uppdelad i mindre rum, och som endast är försett med räcke eller motsvarande. Ett mindre entresolplan utgör maximalt 50 % av golvarean på underliggande plan dock högst 25 m2. Mindre entresolplan bör förses med brandvarnare. (BFS 2014:3).

I byggnader med fler än åtta men högst 16 våningsplan ska bostäder och lokaler utformas med tillgång till minst ett trapphus Tr2. I byggnader med fler än 16 våningsplan ska bostäder och lokaler utformas med tillgång till minst ett trapphus Tr1. (BFS 2011:26).

Allmänt råd I byggnader med fler än 16 våningsplan bör övriga trapphus vara minst Tr2. (BFS 2011:26).

I BBR 5:322 medges undantag från kravet på två utrymningsvägar för vissa typer av byggnader och verksamheter om utrymning sker via trapphus Tr1 eller Tr2.

I följande fall tillåts utrymning via ett brandskyddat trapphus som enda utrymningsväg:

Våningsantal Bostäder i Vk3 Lokaler i Vk1
2-8 våningar Tr2 Tr2
8-16 våningar Tr2 Tr1
5:322 En enda utrymningsväg

Dörr direkt till säker plats får vara den enda utrymningsvägen från utrymmen i markplanet för

 • 1.  utrymmen i verksamhetsklass 1, om möjligheten till utrymning kan anses vara tillfredsställande och där ett begränsat antal personer förväntas vistas.
 • 2.  mindre lokaler och bostäder i verksamhetsklass 2A, 3, 4 och 5B som är lätt överblickbara och där ett begränsat antal personer förväntas vistas. (BFS 2014:3).
Allmänt råd Vad som avses i 1 är att gångavstånd till utrymningsväg högst bör vara 30 meter och att antalet personer inte överstiger 50 st. Vad som avses i 2 är lokaler och bostäder med högst 15 meter gångavstånd till utrymningsväg, där utrymningsvägen är synlig från huvuddelen av lokalen eller bostaden och antalet personer inte överstiger 30 st. (BFS 2014:3).

Om förutsättningarna för tillfredsställande utrymning finns får trapphus Tr1 utgöra den enda utrymningsvägen från bostäder i verksamhetsklass 3 och från lokaler i verksamhetsklass 1.

Om förutsättningarna för tillfredställande utrymning finns får trapphus Tr2 utgöra den enda utrymningsvägen i lokaler i verksamhetsklass 1 i byggnader med högst åtta våningsplan och från bostäder i verksamhetsklass 3 i byggnader med högst 16 våningsplan. (BFS 2011:26).

Allmänt råd Utrymning förutsätts ske tillfredställande om gångavstånd till utrymningsväg är högst 30 meter och att antalet personer i varje brandcell inte överstiger 50 st. Trapphus Tr1 kan utgöra den enda utrymningsvägen i byggnader upp till 16 våningsplan. För boenderum i verksamhetsklass 3B är förutsättningarna för tillfredställande utrymning uppfyllda även om utrymningsvägen från boenderummen går via gemensamt utrymme i annan brandcell. (BFS 2014:3).

Vad gäller för byggnader över 16 våningsplan

Byggnader över 16 våningar projekteras normalt med analytisk dimensionering eftersom de tillhör byggnadsklass Br0. Utgångspunkten för dimensioneringen bör vara att mist samma säkerhet ska uppnås som för en byggnad med motsvarande antal våningar skulle haft om förenklad dimensionering varit möjlig.

I BBR 5:321 anges att lokaler och bostäder ska förses med två utrymningsvägar med undantag från det som anges i BBR 5:322. Där framgår att bostäder i Vk3 och lokaler i Vk1 kan förses med endast en utrymningsväg i form av Tr1-trapphus "om förutsättningarna för tillfredställande utrymning finns". Enligt det tillhörande allmänna rådet framgår att Tr1 trapphus kan anses utgöra tillfredställande utrymning för byggnader upp till 16 våningar. För byggnader över 16 våningsplan finns därmed ingen vägledning i BBR om det kan finnas förutsättningar för tillfredställande utrymning med endast en utrymningsväg eller inte. Av BBR 5:321 framgår däremot att alla byggnader över 16 våningar ska ha tillgång till minst ett trapphus Tr1 medan övriga trapphus bör vara lägst Tr2.

Om byggnader över 16 våningar ska utformas med utrymning via enbart ett trapphus krävs därför att den analytiska dimensioneringen verifierar att förutsättningarna för tillfredsställande utrymning finns. Om en sådan analys kan visa att den aktuella utformningen är tillräckligt säker så kan det vara möjligt att bygga även mycket höga byggnader med enbart ett trapphus. En jämförande analys bör då utgå från det grundläggande kravet på två utrymningsvägar som finns i BBR 5:321 då det inte finns några andra regler som ger vägledning för antalet utrymningsvägar i byggnader över 16 våningar.

Alternativa system för utrymning av höga byggnader som särskilt anpassade utrymningshissar finns inte reglerat i BBR. Kravet på två utrymningsvägar förutsätter normalt inte heller att brandtekniska system som automatisk vattensprinkler installeras. Om man väljer att göra en jämförande analys mot en utformning med två trapphus är det därför många aspekter som kan vägas in i analysen av vad som kan anses vara tillfredsställande utrymning.

Webbutbildning

I webbutbildningen "Brandskydd i PBL" kan du fylla på dina kunskaper om brandskydd.

Brandskydd i PBL (webbutbildning)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen