På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Marknadskontroll av motordrivna anordningar

För marknadskontroll av motordrivna anordningar i byggnadsverk ansvarar Boverket respektive Arbetsmiljöverket. Genom marknadskontrollen kontrollerar ansvariga myndigheter att produkter som finns på den svenska marknaden uppfyller gällande lagstiftning och att de är märkta och kontrollerade på föreskrivet sätt. Marknadskontrollen syftar till att garantera säkerhet, hälsa och konsumentskydd och att motverka snedvridning av konkurrens mellan företag.

Motordrivna anordningar i byggnadsverk omfattas av flera olika harmoniserande EU-lagstiftningar. Olika myndigheter i Sverige ansvarar för olika produktområden. För produkter som omfattas av flera harmoniserande EU-lagstiftningar utförs marknadskontroll i samarbete mellan berörda myndigheter.

Boverket ansvarar för marknadskontroll enligt följande:

  • Byggprodukter enligt byggproduktförordningen (CPR, (EU) 305/2011)
  • Hissar eller säkerhetskomponenter till hissar enligt hissdirektivet (2014/33/EU)
  • Delsystem och säkerhetskomponenter enligt linbaneförordningen ((EU) 2016/424).

Arbetsmiljöverket ansvarar bland annat för marknadskontroll av maskiner enligt maskindirektivet (2006/42/EG), se mer information under "Relaterad information".

Elsäkerhetsverket ansvarar för marknadskontroll av elektriska produkter enligt bland annat lågspänningsdirektivet (2014/35/EU) och direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU) (EMC), se mer information under "Relaterad information".

Krav på att marknadskontroll ska bedrivas finns i EU-förordning 765/2008 om ackreditering och marknadskontroll, förordning (2014:1039) om marknadskontroll och annan närliggande tillsyn, produktsäkerhetslagen (2004:451), produktsäkerhetsförordningen (2004:469) samt i sektorslagstiftning.

För information om marknadskontroll av byggprodukter, se länk i "Relaterad information".

Boverket gör både planerade kontroller enligt den offentliga marknadskontrollplanen (så kallad proaktiv marknadskontroll) och utredningar vid anmälningar av produkter (så kallad reaktiv marknadskontroll).

Med reaktiv marknadskontroll menas att Boverket utför marknadskontroll till följd av en anmälan eller ett tips. Ett reaktivt ärende kan handla om allt från att en produkt har bristande dokumentation till att den kan vara direkt farlig.

När en anmälan kommit in till Boverket kontaktas den berörda aktören med en begäran om att få ta del av relevant teknisk dokumentation. I vissa fall besöks även aktören. Uppgifterna i dokumentationen kontrolleras och följs upp genom kommunikation med den berörda aktören. Samtliga ärenden avslutas med ett beslut. Innehållet i beslutet varierar beroende på om aktören har rättat de brister som påpekats eller om aktören åläggs sanktioner.

Marknadskontrollen ska inte förväxlas med den besiktning som utförs av ackrediterade kontrollorgan enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa motordrivna anordningar. Besiktning av motordrivna anordningar som ackrediterade kontrollorgan utför avser kontroll och användning av motordrivna anordningar i byggnadsverk enligt den svenska plan- och bygglagstiftningen. Marknadskontrollen avser produkters överensstämmelse med EU-lagstiftning för produkter när de sätts på marknaden.

Information om anmälan till Boverkets marknadskontroll finns på sidan för marknadskontroll av byggprodukter, se "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej