Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Marknadskontroll av motordrivna anordningar

Granskad:

För marknadskontroll av motordrivna anordningar i byggnadsverk ansvarar Boverket respektive Arbetsmiljöverket. Genom marknadskontrollen kontrollerar ansvariga myndigheter att produkter som finns på den svenska marknaden uppfyller gällande lagstiftning och att de är märkta och kontrollerade på föreskrivet sätt. Marknadskontrollen syftar till att garantera säkerhet, hälsa och konsumentskydd och att motverka snedvridning av konkurrens mellan företag.

Vad innebär marknadskontroll?

Motordrivna anordningar i byggnadsverk omfattas av flera olika harmoniserande EU-lagstiftningar. Olika myndigheter i Sverige ansvarar för olika produktområden. För produkter som omfattas av flera harmoniserande EU-lagstiftningar utförs marknadskontroll i samarbete mellan berörda myndigheter.

Boverket ansvarar för marknadskontroll enligt följande:

  • Byggprodukter enligt byggproduktförordningen (CPR, (EU) 305/2011)
  • Hissar eller säkerhetskomponenter till hissar enligt hissdirektivet (2014/33/EU)
  • Delsystem och säkerhetskomponenter enligt linbaneförordningen ((EU) 2016/424).

3 §
  Boverket är marknadskontrollmyndighet och utövar marknadskontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 över att produkter överensstämmer med kraven i
   1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG,
   2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den
26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar, och
   3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/424 av den 9 mars 2016 om linbaneanläggningar och om upphävande av direktiv 2000/9/EG.

Bestämmelser om en marknadskontrollmyndighets befogenhet att besluta om åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020 finns i plan- och bygglagen (2010:900). Förordning (2022:1175).

Arbetsmiljöverket ansvarar bland annat för marknadskontroll av maskiner enligt maskindirektivet (2006/42/EG), se mer information under "Relaterad information".

Elsäkerhetsverket ansvarar för marknadskontroll av elektriska produkter enligt bland annat lågspänningsdirektivet (2014/35/EU) och direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU) (EMC), se mer information under "Relaterad information".

Krav på att marknadskontroll ska bedrivas finns i EU-förordning 765/2008 om ackreditering och marknadskontroll, förordning (2014:1039) om marknadskontroll och annan närliggande tillsyn, produktsäkerhetslagen (2004:451), produktsäkerhetsförordningen (2004:469) samt i sektorslagstiftning.

För information om marknadskontroll av byggprodukter, se länk i "Relaterad information".

Boverket gör både planerade kontroller enligt den offentliga marknadskontrollplanen (så kallad proaktiv marknadskontroll) och utredningar vid anmälningar av produkter (så kallad reaktiv marknadskontroll).

Med reaktiv marknadskontroll menas att Boverket utför marknadskontroll till följd av en anmälan eller ett tips. Ett reaktivt ärende kan handla om allt från att en produkt har bristande dokumentation till att den kan vara direkt farlig.

När en anmälan kommit in till Boverket kontaktas den berörda aktören med en begäran om att få ta del av relevant teknisk dokumentation. I vissa fall besöks även aktören. Uppgifterna i dokumentationen kontrolleras och följs upp genom kommunikation med den berörda aktören. Samtliga ärenden avslutas med ett beslut. Innehållet i beslutet varierar beroende på om aktören har rättat de brister som påpekats eller om aktören åläggs sanktioner.

Marknadskontrollen ska inte förväxlas med den besiktning som utförs av ackrediterade kontrollorgan enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa motordrivna anordningar. Besiktning av motordrivna anordningar som ackrediterade kontrollorgan utför avser kontroll och användning av motordrivna anordningar i byggnadsverk enligt den svenska plan- och bygglagstiftningen. Marknadskontrollen avser produkters överensstämmelse med EU-lagstiftning för produkter när de sätts på marknaden.

Information om anmälan till Boverkets marknadskontroll finns på sidan för marknadskontroll av byggprodukter, se "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen