Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Flyttningar på bostadsmarknaden

Granskad:

Flyttningar på bostadsmarknaden för befintliga bostäder styrs av dem som för närvarande bor i lägenheterna. Det är deras beslut eller händelser i deras liv som gör att bostäder blir tillgängliga.

Benägenheten att flytta har inte förändrats i Sverige mellan åren 2000 och 2016. Vissa mindre förändringar sker under perioden men ingen tydlig uppåt eller nedåtgående trend kan urskiljas. I figuren nedan beskrivs flyttbenägenheten i olika åldersintervall.

Inrikes flyttningar som andel av befolkningen i respektive åldersgrupp, tioårsklasser

Unga flyttar betydligt oftare än äldre. Över livet sker för de flesta ett antal flyttningar fram till dess att man flyttar ihop med någon och när man skaffar barn sker ofta ytterligare någon flytt. Sedan barnen börjat skolan flyttar de flesta väsentligt mindre ofta. De inbördes förändringar som syns i de tre yngsta tioårsklasserna i figuren beror sannolikt på att tidpunkten för när unga par får sitt första barn har senarelagts under perioden. Det finns även en trend att 55–64-åringar flyttar allt oftare under perioden.

Den inrikes rörligheten och flyttningarna till och från utlandet är två av varandra oberoende processer, som bör hållas isär vid studier av flyttningar.

De flesta flyttar inom samma kommun

Närmare två tredjedelar av alla flyttningar sker inom en kommun. För unga vuxna mellan 20 och 24 år har rörligheten över kommungränserna minskat något på senare år. För personer i övriga åldersintervall ligger rörligheten över kommungränserna på en relativt konstant nivå, om något har rörligheten ökat svagt. Källa: "Who benefits from more housing?", länk finns i "Relaterad information".

Rörligheten på bostadsmarknaden är större inom det hyrda beståndet än inom det ägda

Rörligheten inom det ägda beståndet är lägre och något mer stabil över tid, jämfört med rörligheten inom det hyrda beståndet, som är betydligt högre och även varierar mer över tid. År 2012 låg rörligheten på 22 procent för boende i hyresbeståndet, jämfört med 9 procent i ägda boendeformer. I snitt var rörligheten 13 procentenheter högre för boende inom det hyrda beståndet än inom det ägda under åren 1999–2012.

Generellt är rörligheten inom det ägda beståndet större i stora kommuner och rörligheten inom det hyrda beståndet är lägre i stora kommuner.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen