På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förändringar i allmännyttans bestånd

Granskad:

I två av tre kommuner förändrades det allmännyttiga beståndet under 2019. Jämfört med 2018 ökade framförallt nybyggnationen. Drygt två tredjedelar av försäljningarna skedde utanför storstadsregionerna.

En sammanställning visar att det allmännyttiga beståndet ökade med knappt 9 600 bostäder under 2019. Därmed tillkom 3,5 gånger så många allmännyttiga bostäder som året innan. Beräkningarna bygger på kommunernas egna uppgifter.

Beståndet förändras genom ny- och ombyggnad, inköp, försäljning och rivning

Allmännyttan byggde nya bostäder i 121 kommuner vilket är i nivå med 2018. Totalt färdigställdes drygt 10 200 nya bostäder, vilket var cirka 1 500 fler än 2018. I 22 kommuner köptes totalt 523 nya lägenheter, vilket är marginellt färre än 2018. Genom ombyggnader i 68 kommuner uppstod ett nettotillskott om totalt 1 260 bostäder. Det var en och en halv gång fler än 2018.

I 9 kommuner revs totalt 100 bostäder vilket var en dryg fjärdedel av vad som revs 2018. I 60 kommuner såldes totalt knappt 2 350 bostäder, det vill säga endast en tredjedel av vad som såldes under 2018. Av dessa såldes två tredjedelar till privata hyresvärdar för fortsatt uthyrning. Det är en lägre andel än föregående år då drygt 80 procent såldes till privata hyresvärdar.

Diagram över antal sålda allmännyttiga bostäder år 2002 till 2019, fördelat på typ av köpare.
Antal sålda allmännyttiga bostäder fördelat på köpare år 2002–2019. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2003–2020 Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Storstockholms allmännyttiga bostadsbestånd ökar för femte året i rad

För femte året i rad ökade Storstockholms allmännyttiga bostadsbestånd. Under 2019 ökade beståndet med knappt 2 100 bostäder. Storstockholm stod för en femtedel av alla allmännyttiga bolags nyproduktion samtidigt som försäljningar var lägre än hälften av vad som såldes 2018. I nio av Storstockholms 26 kommuner byggde allmännyttan nya bostäder, totalt drygt 2 100. I 6 av länets kommuner saknas allmännytta.

Drygt 300 allmännyttiga bostäder har sålts under 2019. Det var tre kommuner, Sollentuna, Stockholm och Huddinge, som stod för nästan alla försäljningarna. Av de allmännyttiga lägenheter som såldes i länet omvandlades tre fjärdedelar till bostadsrätt. Jämfört med 2018 var det totalt sett färre lägenheter som omvandlades. Ingen av kommunerna i regionen angav att de hade rivit några bostäder under 2019.

I Stockholms stad färdigställdes knappt 1 300 allmännyttiga bostäder, vilket var 600 fler än året före. Därutöver köpte staden knappt 200 bostäder och några tiotal tillkom genom ombyggnader.

Allmännyttan ökar något i Storgöteborg och Stormalmö

Allmännyttan i Storgöteborg ökade med knappt 1 500 bostäder vilket är en 90-procentig ökning jämfört med 2018. Beståndsförändringarna i regionen berodde i allt väsentligt på nyproduktion av 870 bostäder samt ombyggnader som tillförde knappt 200 bostäder. Det byggdes allmännyttiga bostäder i 8 av regionens 13 kommuner. Flest bostäder tillkom i Göteborgs stad, men Mölndal, Kungsbacka, Alingsås och Partille stod också för en påtaglig del av nyproduktionen. Det var endast 23 allmännyttiga lägenheter som såldes i Storgöteborg och flest (15) såldes i Partille kommun. Samtliga kommuner i Storgöteborg har allmännytta.

I Stormalmö ökade det allmännyttiga bostadsbeståndet med knappt 900 bostäder. Nyproduktion har skett i 7 av regionens 12 kommuner, varav Malmö stad står för det största antalet med närmare 800 färdigställda bostäder. Försäljningar har skett i 2 kommuner – Kävlinge sålde 400 medan Eslöv bara sålde 5 bostäder. I Kävlinge vill man möjliggöra nyproduktion och förbättra möjligheterna till underhåll och upprustning av kommunens bostadsbestånd. I båda fallen har bostäderna sålts till privata fastighetsägare för fortsatt uthyrning. Det saknas allmännytta i 2 av kommunerna i Stormalmö.

Allmännyttan ökar i högskolekommunerna

I landets större högskolekommuner – 17 kommuner – utanför storstadsområdena har det allmännyttiga beståndet ökat med drygt 2 300 bostäder. De väsentligaste delarna är en total nyproduktion av 2 200 bostäder samt ombyggnader som tillfört knappt 200 bostäder. Nyproduktion förekommer i samtliga kommuner i gruppen förutom i Jönköping och Helsingborg. Västerås, Gävle och Umeå är de kommuner vars allmännyttiga bolag producerat mer än 200 bostäder vardera. I gruppen är det endast Jönköpings allmännyttiga bolag som inte ökat sitt bostadsbestånd under 2019.

Bland de mindre högskolekommunerna – 13 kommuner – har antalet allmännyttiga bostäder ökat med nästan 1 000 bostäder. Det hänger huvudsakligen ihop med nyproduktion om sammanlagt 900 bostäder som färdigställdes under 2019 – i alla utom 2 kommuner – samt ett förvärv av cirka 100 lägenheter i Falun. I övrigt var förändringarna små. Samtliga högskolekommuner anger att de har ett allmännyttigt bostadsföretag.

Allmännyttan ökade marginellt i de övriga större kommunerna ...

I de 36 större kommunerna utanför storstadsområdena, det vill säga de som har fler än 25 000 invånare men som inte har någon högskola, tillkom endast drygt 1 000 bostäder genom nyproduktion och ombyggnation, medan knappt 900 bostäder såldes eller revs. Sammanlagt blev nettot blygsamma 164 bostäder.

I kommungruppen nyproducerades bostäder i 21 av de 36 kommunerna och nyproduktionen var jämförbar till sin omfattning, som flest 74 bostäder. De största försäljningarna är däremot koncentrerade till tre kommuner; Sandviken, Höganäs och Enköping. Bostäderna i nämnda kommuner såldes till privata fastighetsägare utom i Enköping där en tredjedel såldes för ombildning till bostadsrätter och i övrigt till privat fastighetsägare. Skälen till försäljningarna var flera men soliditetsproblem och möjliggörande av nyproduktion och underhåll dominerar. Samtliga kommuner i denna grupp anger att de har ett allmännyttigt bostadsföretag.

... liksom i de övriga mindre kommunerna

I de 161 kommuner vars invånarantal understiger 25 000 – och som dessutom har allmännyttiga bostadsföretag – ökade det allmännyttiga beståndet med 1 600 bostäder under 2019. Det är i genomsnitt cirka 10 per kommun. Totalt tillkom drygt 2 200 allmännyttiga bostäder, medan drygt 600 såldes eller revs. Bortsett från den speciella problematiken i Kiruna på grund av stadens flytt såldes bostäderna till privata fastighetsägare för fortsatt uthyrning.

I 50 kommuner, motsvarande en knapp tredjedel av de mindre kommuner som har ett allmännyttigt bostadsföretag, nyproducerades allmännyttiga bostäder under 2019. Mest påfallande är Gällivare med 284 bostäder men det hör samman med samhällsomvandling då det samtidigt rivs 188 bostäder. I sju kommuner; Håbo, Sala, Kiruna, Lindesberg, Mariestad, Nybro samt Söderköping var antalet nyproducerade allmännyttiga bostäder fler än 50. I 18 kommuner byggdes det fler än 20 nya bostäder men färre än 50, medan antalet nybyggda lägenheter var 20 eller färre i de övriga 24 kommunerna som byggde nya bostäder. För 111 kommuner finns inga nybyggen redovisade. Bland kommunerna som har allmännyttiga bostadsföretag i denna grupp har dessa totalt köpt drygt 100 bostäder och haft ett totalt nettotillskott genom ombyggnad om drygt 500 bostäder.

Allmännyttans byggande ligger kvar på samma nivå utanför storstadsområdena

För kommungrupperna utanför storstadsområdena byggdes sammantaget knappt 5 700 allmännyttiga bostäder under 2019, vilket är i nivå med 2018. Bland de kommuner utanför storstadsområdena som byggde mest under 2019 (Västerås, Gällivare, Gävle samt Umeå) låg produktionen mellan 200 och 400 lägenheter.

Totalt sett såldes drygt 1 600 bostäder i kommunerna utanför storstadsregionerna. Det motsvarar två tredjedelar av alla allmännyttiga bostäder som såldes under 2019.  I ett längre perspektiv är den andelen påtagligt större än den var under flertalet av åren sedan millennieskiftet – vilket framgår av diagrammet nedan.

Diagram över antal sålda allmännyttiga bostäder år 2000 till 2019, fördelat på Stockholm och riket i övrigt.
Antal sålda allmännyttiga bostäder fördelat på Stockholm och riket i övrigt år 2000–2019. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2000–2020, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Framför allt ekonomiska motiv bakom försäljningarna

Kommunerna har oftast flera motiv till att sälja allmännyttiga bostäder, och motiven är företrädesvis ekonomiska. Det vanligaste motivet har de senaste två åren varit att möjliggöra nyproduktion, att försäljningarna ska ge bättre ekonomiskt utrymme för underhåll och upprustning. I årets enkät är det vanligaste motiv är att effektivisera bolagets förvaltning.

Planerade försäljningar 2020 – i nivå med planerna för 2019

I 50 av landets kommuner finns det beslut om att sälja allmännyttiga bostäder under 2020. Det är åtta fler än i föregående års enkät. Sammanlagt beräknas försäljningarna omfatta cirka 4 700 bostäder runt om i landet, vilket också är något fler än i förra enkäten. Tillsammans står följande 4 kommuner för drygt hälften av de bostäder som ska säljas:

  • Södertälje (786 bostäder)
  • Trelleborg (620 bostäder)
  • Eskilstuna (577 bostäder)
  • Sollentuna (541 bostäder)

Det var 2 kommuner som inte kunde ange antal vid enkättillfället. De andra 44 kommunerna står för den övriga knappa hälftendelen av planerade försäljningar. Det är en större spridning än vid förra enkättillfället.

Totalsiffrorna över kommunernas planerade försäljningar ska hanteras med en viss försiktighet, eftersom det tidigare har varit vanligt med såväl överskattningar som underskattningar av framtida försäljningar. Det är ofta flera faktorer som avgör slutresultatet. Därtill kommer den osäkerhet som coronapandemin skapat.

Under fördjupningsfliken hittar du kommunernas svar på ett urval av frågorna från enkäten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen