Förändringar i allmännyttans bestånd

I tre av fyra kommuner förändrades det allmännyttiga beståndet under 2018. Jämfört med 2017 minskade såväl nybyggnationen som försäljningarna. Totalt 86 procent av försäljningarna skedde utanför storstadsregionerna.

Bostadsmarknadsenkäten 2019 visar att det allmännyttiga beståndet ökade med knappt 2 800 bostäder under 2018. Därmed tillkom ungefär lika många allmännyttiga bostäder som året innan. Beräkningarna bygger på kommunernas egna bedömningar.

Beståndet förändras genom ny- och ombyggnad, inköp, försäljning och rivning

Allmännyttan byggde nya bostäder i 127 kommuner. Totalt färdigställdes drygt 8 700 nya bostäder, vilket var cirka 900 färre än 2017. I 26 kommuner köptes totalt 560 nya lägenheter, något färre än 2017. Genom ombyggnader i 72 kommuner uppstod ett nettotillskott om totalt 820 bostäder. Det var något fler än 2017.

I 12 kommuner revs totalt 380 bostäder, även det något fler än 2017. I 71 kommuner såldes totalt knappt 7 000 bostäder, cirka 800 färre än 2017. Totalt 83 procent av dem såldes till privata hyresvärdar för fortsatt uthyrning. Det är en något högre andel än föregående år.

Antal sålda allmännyttiga bostäder fördelat på köpare år 2006–2018.
Antal sålda allmännyttiga bostäder fördelat på köpare år 2006–2018. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2006–2018, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Storstockholms allmännyttiga bostadsbestånd ökar för fjärde året i rad

För fjärde året i rad ökade Storstockholms allmännyttiga bostadsbestånd. Under 2018 ökade beståndet med knappt 700 bostäder. Såväl nyproduktion som försäljningar var lägre än 2017. I 9 av länets 26 kommuner byggde allmännyttan nya bostäder, totalt cirka 1 500. I 6 av länets kommuner saknas allmännytta.

Drygt 800 allmännyttiga bostäder har sålts under 2018. Det var 3 kommuner, Södertälje, Huddinge och Sundbyberg, som stod för merparten av försäljningarna. Av de allmännyttiga lägenheter som såldes i länet omvandlades åtta av tio till bostadsrätt. Jämfört med 2017 var det totalt sett färre lägenheter som omvandlades. Ingen av kommunerna i regionen angav att de hade rivit några bostäder under 2018.

I Stockholms stad färdigställdes knappt 700 allmännyttiga bostäder, vilket var 1 000 färre än året före. Inga andra förändringar skedde i beståndet.

Allmännyttan ökar i Stormalmö och Storgöteborg

I Stormalmö ökade det allmännyttiga bostadsbeståndet med knappt 1 100 bostäder. Nyproduktion har skett i 3 av regionens 12 kommuner, varav Malmö stad står för det största antalet med 783 färdigställda bostäder. Försäljningar har skett i 2 kommuner, och då av ekonomiska skäl. I båda fallen har bostäderna sålts till privata fastighetsägare för fortsatt uthyrning. Det saknas allmännytta i 2 av kommunerna i regionen.

Allmännyttan i Storgöteborg ökade med över 800 bostäder. Beståndsförändringarna i regionen berodde i princip bara på nyproduktion. Det byggdes allmännyttiga bostäder i 8 av regionens 13 kommuner. Flest bostäder tillkom i Göteborgs stad, men Mölndal och Kungsbacka stod också för en betydande del av nyproduktionen. Det var endast 15 lägenheter som såldes totalt sett. Samtliga regionens kommuner har allmännytta.

Allmännyttan minskar i högskolekommunerna

I landets större högskolekommuner – 17 kommuner – utanför storstadsområdena har det allmännyttiga beståndet minskat med totalt 260 bostäder. De väsentligaste posterna är en total nyproduktion om drygt 2 200 bostäder samt försäljning av knappt 2 400. Uppsala, Växjö och Halmstad står för nästan hälften av nyproduktionen i denna kommungrupp om 17 kommuner under 2018.

Bland de mindre högskolekommunerna – 18 kommuner – har de allmännyttiga bostäderna minskat med knappt 1 200 och hänger huvudsakligen ihop med att Gotland sålde drygt 900 bostäder. I denna kommungrupp färdigställdes 718 bostäder under 2018. I övrigt var förändringarna små.

Gemensamt för båda typer av högskoleorter är att försäljningarna av allmännyttiga bostäder till alldeles övervägande del har privata fastighetsägare som köpare.

Allmännyttan ökade i de större kommunerna ...

I de 36 större kommunerna utanför storstadsområdena som inte har någon högskola tillkom 1 300 bostäder, medan 800 bostäder såldes eller revs. Sammanlagt 300 bostäder tillkom genom ombyggnation, medan övriga 1 000 tillkom genom nyproduktion.

I 4 kommuner, Katrineholm, Lidköping, Uddevalla och Värnamo, byggdes fler än 100 lägenheter. Den största försäljningen genomfördes i Ronneby där 642 lägenheter såldes till en privat fastighetsägare. Detta för att möjliggöra nyproduktion.

... liksom i de mindre kommunerna

I de kommuner vars invånarantal understiger 25 000 ökade det allmännyttiga beståndet något under 2018. Totalt 2 100 allmännyttiga bostäder tillkom, medan 900 revs eller såldes. Merparten av de senare bostäderna såldes till privata fastighetsägare för fortsatt uthyrning. Den kvantitetsmässigt största försäljningen skedde i Lindesberg där 279 lägenheter såldes.

I 64 kommuner, motsvarande 40 procent av de mindre kommuner som har ett allmännyttigt bostadsföretag, nyproducerades allmännyttiga bostäder under 2018. I Simrishamn, Klippan, Bromölla och Hammarö var antalet nyproducerade allmännyttiga bostäder fler än 50. I 20 kommuner byggdes det fler än 20 nya bostäder, medan antalet nybyggda lägenheter var 20 eller färre i de övriga 64 kommunerna som byggde nya bostäder. För 95 kommuner finns inga nybyggen redovisade.

Bland de 159 kommuner i denna grupp som har allmännyttiga bostadsföretag ha dessa totalt köpt in 456 bostäder och haft ett totalt nettotillskott genom ombyggnad om 231 bostäder.

Allmännyttans byggande ligger kvar på samma nivå utanför storstadsområdena

För kommungrupperna utanför storstadsområdena byggdes sammantaget totalt 5 250 allmännyttiga bostäder under 2018, vilket är i nivå med 2017. Bland de kommuner utanför storstadsområdena som byggde mest under 2017 (Linköping, Uppsala, Västerås, Jönköping, Örebro och Östersund) var det bara Uppsala som byggde mer under 2018. Utöver Uppsala, där 528 allmännyttiga bostäder färdigställdes, var det bara i Växjö och Halmstad som det färdigställdes fler än 200 lägenheter.

Totalt sett såldes knappt 6 000 bostäder i kommunerna utanför storstadsregionerna. Det motsvarar 86 procent av alla allmännyttiga bostäder som såldes under 2018.

Andel sålda allmännyttiga bostäder fördelat på köpare och region år 2018.
Andel sålda allmännyttiga bostäder fördelat på köpare och region år 2018. Notera att Stockholms stad inte är representerat, precis som föregående år. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2019, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Framför allt ekonomiska motiv bakom försäljningarna

Kommunerna har oftast flera motiv till att sälja allmännyttiga bostäder, och motiven är företrädesvis ekonomiska. Det vanligaste motivet har de senaste två åren varit att möjliggöra nyproduktion. I årets enkät har lika många kommuner angett att försäljningarna ska ge bättre ekonomiskt utrymme för underhåll och upprustning. Ett nästan lika vanligt motiv är att effektivisera bolagets förvaltning.

I årets enkät är det också fler kommuner som motiverar försäljningarna med önskemål om att få in fler privata hyresvärdar i vissa bostadsområden, och med önskan att uppnå större variation i upplåtelseformerna.

Färre kommuner planerar försäljningar 2019

I 42 av landets kommuner finns det beslut om att sälja allmännyttiga bostäder under 2019. Det är färre än i föregående års enkät. Sammanlagt beräknas försäljningarna omfatta cirka 4 300 bostäder runt om i landet, vilket också är betydligt färre än i fjol. Tillsammans står följande 3 kommuner för en stor andel av de bostäder som ska säljas:

  • Sollentuna (1 900 bostäder). Beslut om försäljning är taget, men det är ännu inte bestämt när den ska genomföras. Försäljningen kan därmed bli efter 2019.
  • Södertälje (700 bostäder). Försäljningsprocessen är inte påbörjad.
  • Kiruna (500 bostäder). Bostäderna ska säljas och ersättas med nya till följd av stadsomvandlingen.

Siffrorna över kommunernas planerade försäljningar ska hanteras med en viss försiktighet, eftersom det tidigare har varit vanligt med såväl överskattningar som underskattningar av framtida försäljningar.

Under fördjupningsfliken hittar du kommunernas svar på ett urval av frågorna från enkäten.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej