Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Arkitektur Uppsala – en plattform för gemensam diskussion kring arkitektur

Granskad:

Arkitektur Uppsala är en arkitekturstrategi och ett dialogverktyg. Dokumentet ska ge stöd till alla verksamma samhällsbyggnadsaktörer att arbeta med arkitekturen som verktyg för att skapa goda livsmiljöer. Det ska fungera som en gemensam plattform för att diskutera och utveckla arkitekturen i Uppsala. Sju begrepp med kopplade frågor ska hjälpa till att beskriva och skapa reflektion kring vad som bidrar till arkitektonisk kvalitet.

Ett enkelt dialogverktyg

Fakta om Uppsala

Antal kommuninvånare: 230 767 (År 2019)          

Namn på strategin: Arkitektur Uppsala

Typ av dokument: Arkitekturpolicy framtagen som ett fristående dokument (ett dokument som formellt inte har tagits fram och processats enligt plan- och bygglagen). Antagen av kommunfullmäktige.

Geografisk avgränsning: Hela kommunen.

Varför intressant: Ett kort och koncist dialogverktyg

Arkitektur Uppsala är utformat som ett kort och koncist dialogverktyg som är enkelt att använda i kommunens dagliga arbete med arkitektur. Policyns upplägg, sju för kommunen viktiga begrepp med kopplade principer utformade som frågor, bjuder in till en gemensam dialog kring ”Hur gör vi”. Arkitekturpolicyn grundas i en förstudie och är framtagen parallellt med kommunens översiktsplan, innerstadsstrategi och landsbygdsprogram. Detta har varit en styrka eftersom dokumenten kunnat processas samtidigt och det har då varit lättare att hamna rätt med var frågorna ska hanteras.

Att få alla med på färden

Uppsala växer och utvecklas i snabb takt. För att kunna säkra att detta sker med arkitektonisk kvalitet har kommunen valt att ta fram en arkitekturpolicy som stöd när den byggda miljön utformas och förvaltas. Arbetet initierades av att några politiker i Uppsala ställde en motion till kommunfullmäktige 2012. De tyckte att någon form av riktlinjer behövdes när Uppsala utvecklades och växte så snabbt. Eftersom politiken inte kunde enas direkt kring att ta fram en arkitekturpolicy inleddes arbetet med en förstudie. Motionen slog fast behovet av en arkitekturpolicy och förstudien nyttan av densamma. En enig politik beslutade 2014 om att ta fram en arkitekturpolicy.

Foto på stadsarkitekt Claes Larsson.
Claes Larsson, stadsarkitekt, Uppsala kommun. Foto: Göran Ekeberg

Arkitektur Uppsala ska ge en gemensam grund till diskussion om arkitektur och gestaltning. Ambitionen är att få alla samhällsbyggnadsaktörer med på färden och öka förståelsen för att arkitekturen spelar roll för människors livskvalitet och hälsa samt en hållbar utveckling. I policyn uttrycks att alla påverkas av arkitektur och att arbetet med detta därför ska finnas med i alla skalor – från de övergripande strukturerna, till stadsdelar, kvarter, byggnader, offentliga rum och ned till enskilda detaljer.

Arkitekturpolicyn Arkitektur Uppsala är ett fristående dokument antaget av kommunfullmäktige. Dokumentet är därmed styrande för alla kommunens förvaltningar och bolag.

Detta var ett tydlig politiskt vägval då politiken ville att policyn skulle vara ett politiskt statement och inte ett tillägg till översiktsplanen.

Stadsarkitekt Claes Larsson.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen