Bidrag till reparationer, besiktning och underhåll kan beviljas med kontantbidrag eller som ett åtagande från kommunen

Den som uppfyller villkoren för bidrag till reparationer, besiktning och underhåll kan alltid välja att få bidraget som ett kontantbidrag. Men om sökanden och kommunen är överens kan bidraget i stället lämnas som ett åtagande från kommunen att låta utföra åtgärderna.

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 16 §

Kontantbidrag

Kontantbidrag är den bidragsform som gäller för bidraget till reparationer, besiktning och underhåll om sökanden och kommunen inte har kommit överens om att bidraget i stället ska lämnas som ett åtagande från kommunen att låta utföra åtgärderna.

Kontantbidrag lämnas med ett belopp som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna.

Anbud, offert eller kostnadsberäkning

Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag handlar även om reparationsbidrag.

Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag - 10 §

Av 10 § föreskrifterna framgår att kommunen före beslut om bidrag till reparationer, besiktning och underhåll får  begära att sökanden inkommer med med kopia av anbud, offert eller kostnadsberäkning, om kommunen bedömer att det behövs för att fastställa skälig kostnad i ärendet.

Om kommunen anser att den kan fastställa skälig kostnad utan den här typen av underlag finns det ingen anledning att begära att sökanden kompletterar ansökan med det. Någon sådan komplettering behövs inte heller om det står klart att ansökan ska avslås.

Som ett åtagande från kommunen

Om bidrag lämnas i form av ett åtagande för kommunen att låta utföra åtgärden innebär det att kommunen ansvarar för att anpassningsåtgärderna genomförs. Till skillnad från när kommunen vidtar åtgärder med stöd av en fullmakt från sökanden, agerar kommunen i dessa fall i eget namn gentemot entreprenörer. Om problem uppstår är det i första hand kommunen som sökanden får vända sig till, alltså inte entreprenören. Eftersom kommunen står som avtalspart gäller inte den lagstiftning som har till syfte att stärka konsumenters rättigheter, till exempel konsumenttjänstlagen (1985:716). (Proposition 2017/18:80 sid. 80.)

Det är upp till varje kommun att bestämma vilka åtgärder som kan bli aktuella att låta kommunen ta hela ansvaret för. I "Relaterad information" finner du en länk till webbsidan "Kommunalt åtagande" där du kan läsa mer om detta. 

Frivillig bidragsform

Observera att bidragsformen kommunalt åtagande är frivillig för både sökanden och kommunen. Bidragsformen blir bara aktuell om såväl kommunen som sökanden vill använda sig av den.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej