Bostäder med gemensamma delar

Bostäder kan göras med delar som är gemensamma för flera bostäder. Reglerna skiljer sig lite åt beroende på om det är bostäder för en person, för en person som är student eller andra bostäder.

Bostäder avsedda för en person med gemensamma utrymmen

För en grupp bostäder avsedda för en person får funktionerna daglig samvaro, matlagning, måltider och personhygien finnas i gemensamma delar. Det kan vara vissa av dessa funktioner som delas, eller alla. Studentbostäder är ofta bostäder av denna typ, exempelvis så kallade korridorboenden.

Om man väljer att ha gemensamma hygienrum får inte fler än tre enskilda bostäder dela på varje hygienrum. Hygienrum ska vara placerade i gemensamma utrymmen i nära anslutning till de enskilda bostäderna, och de ska finnas på samma plan som bostäderna.

Om inredning och utrustning för matlagning sammanförs till gemensamma utrymmen får upp till 12 enskilda bostäder dela den. Det kan vara hela funktionen som flyttas ut från den enskilda bostaden till gemensamma delar, eller delar av den.

Studentbostäder med gemensamma utrymmen

För studentbostäder skiljer sig själva grundkraven i den enskilda bostaden från vanliga enpersonsbostäder om högst 35 m2. Exempel på skillnad är kravet på inredningslängd för matlagning. Den kan vara kortare i studentbostäder jämfört med vanliga bostäder. Studentbostäder avsedda för en person med gemensamma utrymmen kan därför byggas med mindre boarea än motsvarande vanliga bostäder.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:227

De minskade areorna och funktionerna ska kompenseras i skälig utsträckning. Men byggreglerna anger inte hur de gemensamma delarna ska se ut, eller hur stora de ska vara. Regler för hur många som får dela de gemensamma delarna finns för hygienrum och för inredning och utrustning för matlagning, men i övrigt inte. Det är omständigheterna i det enskilda fallet som får avgöra vilken utformning och placering man väljer. Ett gemensamt samvaroutrymme kan utformas på olika sätt. Det kan exempelvis vara en "lounge" eller ett sällskapsrum för ett större antal bostäder som kompenserar en minskad area för samvaro i den enskilda bostaden.

Dagsljus

I gemensamma utrymmen i bostäder för en person enligt avsnitt 3:227 räcker det med tillgång till indirekt dagsljus. För de enskilda bostäderna för studenter gäller dessutom att de inte behöver ha direkt solljus.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 6:322

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 6:323

Andra bostäder med gemensamma utrymmen

Även andra bostäder än för en person kan ha gemensamma delar. Kollektivboende är boende av denna typ. Men då får inte hygienrum vara gemensamma. Dessutom får rum för matlagning och för daglig samvaro samt utrymme för måltider endast delvis sammanföras till gemensamma utrymmen. Även inredning och utrustning för matlagning får sammanföras delvis. De gemensamma delarna ska ge fullgod kompensation för de inskränkningar som gjorts i de enskilda bostäderna.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:226

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej