På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bullerprövning i detaljplan eller bygglov?

Granskad:

Mark- och miljööverdomstolen dom 2019-01-22 mål nr P 5134-18

Boverkets referat

I målet hade en kommun beslutat att anta en detaljplan för ett befintligt torg i stadsmiljö. I planbeskrivningen angavs att planens syfte var att möjliggöra ny bostadsbebyggelse samt nya trafiklösningar och parkeringar.

Kommunens beslut överklagades och de klagande ansåg bland annat att kommunen inte tagit tillräcklig hänsyn till omgivningsbuller i planen.

Mark- och miljödomstolen upphävde detaljplanen och angav som skäl för upphävandet att det inte fanns några planbestämmelser som tog upp bullerfrågan. Domstolen ansåg att det därmed inte framgick av de juridiskt bindande bestämmelserna vad som behövde beaktas vid bygglovsprövning. Planen hade därför inte den reglering som behövdes.

Mark- och miljödomstolens dom överklagades av kommunen.

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, började med att konstatera att av 2 kap 5 § PBL framgår att vid planläggning ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämplig bland annat med hänsyn till människors hälsa och möjligheter att förebygga bullerstörningar. I 2 kap 6 a § PBL står att bostadsbyggnader ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenheter för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller samt utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till detta. Av förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, trafikbullerförordningen, framgår vilka bullernivåer som inte bör överskridas och hur bostäder ska utformas för att risk för människors hälsa inte ska uppstå. Av förordningen framgår att bestämmelserna i 3-8 §§ ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa är uppfyllt vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked.

MÖD bedömde sedan att bullerutredningen till planen gav tillräckligt stöd för att det går att utforma bostäder i enlighet med bullerförordningens krav. Domstolen angav sedan att den exakta utformningen av bostäderna för att möta dessa krav lämpligen prövas i samband med bygglovsprövningen. Domstolen ansåg därför att det saknades skäl att upphäva detaljplanen på grund av att bullerfrågan inte hanterats på rätt sätt. Mark- och miljödomstolens dom upphävdes därför och beslutet att anta detaljplanen fastställdes.

Domen har vunnit laga kraft.

Boverkets kommentar

Inledningsvis kan konstateras att MÖD har i en senare dom skrivit att 2 kap 6a § PBL samt bestämmelserna i trafikbullerförordningen inte är tillämpliga på ett bygglovsärende inom detaljplan. Det är därför svårt att dra några konkreta slutsatser av rättspraxis. (MÖD 2019-04-11 mål nr P 3433-18)

Det kan också tilläggas att om domstolen själv bedömer att ett avgörande är vägledande refereras det, ges ett särskilt referatnummer, och publiceras på Sveriges domstolars sida med vägledande avgöranden. Den här domen har inte refererats på sidan, vilket indikerar att domstolen själv inte betraktat domen som vägledande.

Frågan om hur en detaljplan ska utformas för att göra markanvändningen lämplig med hänsyn till omgivningsbuller är omdiskuterad. Trots att bestämmelsen i 2 kap 6 a § PBL samt trafikbullerförordningen togs fram med uttryckligt syfte att skapa ett bättre samband mellan bestämmelserna i PBL och miljöbalkens bestämmelser om omgivningsbuller, finns det fortfarande oklarheter i hur den praktiska hanteringen ska gå till.

Viss ledning kan dock hämtas i förarbetet till 2 kap. 6 a § PBL. Där framgår bland annat att en grundtanke med regleringen är att bullerfrågan så långt som möjligt ska vara klarlagd när detaljplanen antas. De krav på utformning och placering av byggnader som behöver ställas för att uppnå en godtagbar bullernivå måste således framgå av planen, vilket innebär att en uttömmande reglering ska göras redan i detaljplaneskedet. (jfr prop. 2013/14:128 sid. 39)

I 9 kap. 30 § PBL anges vilka bestämmelser som lovprövningen ska omfatta. Byggnadsnämnden får inte avslå en ansökan om bygglov med hänvisning till några andra bestämmelser än vad som anges i den paragrafen. Där anges att åtgärden ska överensstämma med gällande detaljplan. Åtgärden ska även prövas mot vissa bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. Bestämmelsen 2 kap. 6 a § PBL är dock inte uppräknad bland de paragrafer som prövningen ska ske emot. Det innebär att inte heller trafikbullerförordningen ska tillämpas vid lovprövning inom detaljplan. Däremot utanför detaljplan ska lovprövningen omfatta både 2 kap. 6 a § PBL och trafikbullerförordningen, eftersom 9 kap. 31 § PBL anger att prövningen ska omfatta hela 2 kap.

Det innebär att det saknas lagstöd för byggnadsnämnden att pröva en ansökan om bygglov inom detaljplan mot 2 kap. 6 a § PBL och mot trafikbullerförordningen. Byggnadsnämnden kan därför inte heller avslå en ansökan om bygglov inom detaljplan på grund av att kraven på omgivningsbuller i PBL och i trafikbullerförordningen inte uppfylls.

Boverkets uppfattning är att om detaljplanen innebär problem med buller måste planen utformas med hänsyn till detta. Planen måste innehålla bestämmelser som säkrar att kraven i 2 kap 6 a § PBL klaras när planen genomförs. Byggnadsnämnden har ingen möjlighet att avslå en ansökan om bygglov med hänvisning till 2 kap. 6 a § PBL och trafikbullerförordningen, utan det behövs uttryckligt stöd i detaljplanen.

Under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information" hittar du Sveriges domstolars sida med vägledande avgöranden.

Här kan du läsa mer om hantering av bullerfrågor i detaljplan

Här kan du läsa mer om hantering av bullerfrågor i lov och förhandsbesked

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen