Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Anta översiktsplanen

Granskad:
Process för ÖP och MB illustrerad som en oändlighetssymbol. Markerad process: Anta.

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om antagande av ny översiktsplan och av ändringar av översiktsplanen. Då en översiktsplan inte är juridiskt bindande kan inte själva innehållet i översiktsplanen överklagas. Överklagan kan enbart ske på formella grunder, det vill säga om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt.

Kommunfullmäktige beslutar

Det är alltid kommunfullmäktige som beslutar om antagande av översiktsplanen. När tiden för överklagande löpt ut utan att någon har överklagat eller när eventuella överklaganden har prövats slutgiltigt och avslagits, får planen laga kraft.

Vad kommunen ska göra efter att översiktsplanen har antagits?

Senast andra dagen efter det att protokollet över beslutet att anta översiktsplanen har justerats ska det tillkännages på kommunens anslagstavla på webben och tillgängliggöras i kommunens lokaler eller på annan plats. När beslutet att anta översiktsplanen har tillkännagetts ska kommunen senast dagen efter skicka ett meddelande om detta och ett protokollsutdrag med beslutet till länsstyrelsen. Kommunen ska även hålla planen tillgänglig på sin webbplats.

19 §
  Kommunfullmäktige beslutar i frågor om antagande av översiktsplanen. Lag (2020:76) .

19 a §
  Kommunen ska senast dagen efter det att beslutet att anta översiktsplanen har tillkännagetts
   1. skicka ett meddelande om detta och ett protokollsutdrag med beslutet till länsstyrelsen, och
   2. hålla planen tillgänglig på sin webbplats.

Skyldigheten enligt första stycket 2 upphör om beslutet upphävs efter ett överklagande eller när planen inte längre gäller därför att ett beslut att anta en ny plan har fått laga kraft. Lag (2020:76) .

21 §
  Ett beslut att anta översiktsplanen gäller först sedan beslutet har fått laga kraft. Lag (2020:76) .

9 §
  Varje kommun och region ska på sin webbplats ha en anslagstavla. Anslagstavlan ska vara lättillgänglig och kunna särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen.

Kommuner och regioner ska i sina lokaler eller på annan plats ge allmänheten möjlighet att ta del av innehållet på anslagstavlan. Lag (2019:835) .

10 §
  Anslagstavlan ska innehålla
   1. tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
   2. tillkännagivanden av justerade protokoll,
   3. tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd,
   4. justerade protokoll i den utsträckning kommunen eller regionen bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning, och
   5. upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap.

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

När en handling, som anslagits med stöd av andra stycket, varit anslagen under föreskriven tid ska den som begärt åtgärden få ett bevis om det. Lag (2019:835) .

12 §
  Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats ska justeringen tillkännages på anslagstavlan. Av tillkännagivandet ska det framgå var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag det har tillkännagetts. Tillkännagivandet får inte tas bort från anslagstavlan före överklagandetidens utgång enligt 13 kap. 5 § första stycket.

Vad kan överklagas?

Beslutet om att anta en översiktsplan kan överklagas om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt eller om beslutet har fattats av någon annan instans inom kommunen än kommunfullmäktige.

1 §
  Följande beslut enligt denna lag får överklagas i den ordning som gäller för laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725):
   1. kommunfullmäktiges beslut om översiktsplan,
   2. kommunfullmäktiges beslut om planeringsstrategi för översiktsplanering,
   3. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt byggnadsnämnden att anta, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser,
   4. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt byggnadsnämnden att fatta beslut om skyldighet för fastighetsägare att betala kostnader för gator och andra allmänna platser eller att fatta beslut om villkoren för sådan betalning,
   5. kommunfullmäktiges eller byggnadsnämndens beslut att inte anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser,
   6. kommunfullmäktiges eller byggnadsnämndens beslut om grunderna för skyldighet att betala kostnader för gator och andra allmänna platser och om generella villkor för sådan betalning,
   7. kommunfullmäktiges beslut om taxa i ärenden hos byggnadsnämnden,
   8. kommunens beslut om riktlinjer för exploateringsavtal,
   9. regionfullmäktiges beslut om regionplan, och
   10. regionfullmäktiges beslut om aktualitetsprövning av regionplan. Lag (2020:76) .

8 §
  Ett överklagat beslut ska upphävas, om
   1. det inte har kommit till på lagligt sätt,
   2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller regionen,
   3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
   4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Första stycket 3 och 4 gäller inte beslut enligt 11 kap. 5 § andra och tredje styckena samt 12 och 13 §§ och beslut om att använda medel från en resultatreserv enligt 14 §.

Domstolen får inte ersätta det överklagade beslutet med något annat beslut. Lag (2023:642) .

Ett överklagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Tillkännagivandet måste finnas på anslagstavlan under hela överklagandetiden.

5 §
  Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens, regionens eller kommunalförbundets anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Tiden för överklagande av en gemensam nämnds beslut räknas från det att till-
kännagivandet skett på anslagstavlorna i samtliga samverkande kommuner och regioner.

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen måste finnas på anslagstavlan under hela överklagandetiden för att tiden ska löpa ut. Lag (2019:835) .

Vem får överklaga?

Alla kommunens medlemmar har rätt att överklaga kommunfullmäktiges beslut om att anta översiktsplanen. Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där.

Medlem av en kommun är också en medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater som är bosatt i kommunen men som inte är folkbokförd där.

5 §
  Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där.

Medlem av en kommun är också en medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater (unionsmedborgare) som är bosatt i kommunen men som, enligt 5 § andra stycket folkbokföringslagen (1991:481), inte ska folkbokföras där.

Hur överklagar man?

Ett överklagande ska lämnas skriftligt till förvaltningsrätten. Om överklagandet istället har inkommit till kommunen ska kommunen skicka ärendet vidare till förvaltningsrätten för prövning.

4 §
  Ett beslut överklagas skriftligt.

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på.

Överklagandet ska ges in till förvaltningsrätten.

6 §
  Om överklagandet före överklagandetidens utgång har kommit in till kommunen, regionen eller kommunalförbundet i stället för till förvaltningsrätten, ska överklagandet ändå prövas. Detsamma gäller när överklagandet av en gemensam nämnds beslut kommit in till någon av de samverkande kommunerna eller regionerna. Lag (2019:835) .

Om den som överklagar får rätt ska beslutet i sin helhet upphävas. Det innebär att ett eller flera skeden i översiktsplaneprocessen kan behöva göras om. Är den som klagar missnöjd med förvaltningsrättens beslut kan denne överklaga till högre instans, först kammarrätten och slutligen Högsta förvaltningsdomstolen. Om förvaltningsrätten eller kammarrätten upphäver ett antagande av översiktsplanen får domstolens beslut överklagas av kommunen och av dess medlemmar. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten och vid överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen.

12 §
  Bestämmelser om hur förvaltningsrättens beslut överklagas finns i förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

13 §
  Om förvaltningsrättens eller kammarrättens beslut har gått klaganden emot, får endast klaganden överklaga beslutet.

Om förvaltningsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verkställs, får domstolens beslut överklagas av kommunen eller regionen och av deras medlemmar.

Om förvaltningsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut av ett kommunalförbund eller en gemensam nämnd eller förbjudit att det verkställs, får domstolens beslut överklagas av förbundet eller av nämnden, liksom av varje kommun och region som är medlem i förbundet eller samverkar i nämnden och av deras medlemmar. Lag (2019:835) .

Vad kommunen ska göra efter att översiktsplanen har fått laga kraft?

Inom sex veckor efter det att beslutet att anta översiktsplanen har fått laga kraft ska följande handlingar skickas till Boverket, länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, regionen och de kommuner som berörs:

1. Översiktsplanen

2. Samrådsredogörelsen

3. Länsstyrelsens granskningsyttrande

4. Kommunens särskilda utlåtande

5. Protokollsutdraget med beslutet

22 §
  När ett beslut att anta översiktsplanen har fått laga kraft, ska kommunen inom sex veckor skicka följande handlingar till Boverket, länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, regionen och de kommuner som berörs:
   1. översiktsplanen,
   2. den samrådsredogörelse som avses i 11 §,
   3. det granskningsyttrande som avses i 16 §,
   4. det utlåtande som avses i 17 §, och
   5. ett protokollsutdrag med beslutet. Lag (2020:76) .

De handlingar som skickas till Boverket, länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten ska vara lämpliga för arkivering.

6 §
  De handlingar som enligt 3 kap. 22 §, 5 kap. 32 eller
39 § eller 7 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900) ska skickas till Boverket, länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten ska vara lämpliga för arkivering.
Förordning (2018:1872).

Kommunen ska redovisa länsstyrelsens granskningsyttrande tillsammans med översiktsplanen.

20 §
  Kommunen ska redovisa länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 16 § tillsammans med översiktsplanen. Lag (2020:76) .

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen