Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Andra sätt att bedöma byggprodukters egenskaper

Granskad:

För vissa byggprodukter finns det i dagsläget inga harmoniserade metoder för att bedöma och beskriva prestanda. Sådana byggprodukters väsentliga egenskaper får bedömas och beskrivas på annat sätt än genom prestandadeklaration och CE-märkning. Här finns information om sådana andra bedömningssätt.

I Sverige finns det inga krav på obligatoriskt typgodkännande, provning eller redovisning av egenskaper för att få sälja byggprodukter. Principen om ömsesidigt erkännande gäller. Det innebär att produkter som lagligen säljs i andra länder anslutna till den inre marknaden får säljas även i Sverige.

Den som säljer icke-harmoniserade byggprodukter i Sverige ska dock kunna visa att de är lämpliga att användas här i landet. Skyldigheten kan aktualiseras i en tillsynssituation. Det är därför lämpligt att byggprodukter som säljs i Sverige åtföljs av någon form av dokumentation vad gäller väsentliga produktegenskaper. Enligt Boverkets byggregler finns fyra typer av underlag eller bedömningsprocesser som ska anses ge ett tillförlitligt resultat.

1:4 Byggprodukter med bedömda egenskaper

Med byggprodukter med bedömda egenskaper avses i denna författning byggprodukter som är

  • a)  CE-märkta,
  • b)  typgodkända och/eller tillverkningskontrollerade enligt bestämmelserna i 8 kap. 22–23 §§ PBL,
  • c)  har certifierats av ett certifieringsorgan som ackrediterats för uppgiften och för produkten i fråga enligt förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/931, eller
  • d)  har tillverkats i en fabrik vars tillverkning och produktionskontroll och utfallet därav för byggprodukten fortlöpande övervakas, bedöms och godkänns av ett certifieringsorgan som ackrediterats för uppgiften och för produkten ifråga enligt förordning (EG) nr 765/2008.

För att byggprodukten ska anses ha bedömda egenskaper ska verifieringen vid tillämpning av alternativ c) och d) ovan ha en sådan omfattning och kvalitet att det säkerställs att uppgivna material- och produktegenskaper stämmer med de faktiska. Verifieringen ska motsvara minst vad som är beslutat för CE-märkning av liknande produkter. (BFS 2013:14).

Allmänt råd Byggprodukter vars egenskaper bedömts enligt alternativen a), c) eller d) innebär inte att produkten motsvarar svenska krav på byggnader i denna författning. Sådan bedömning innebär att byggherren ska ha tilltro till den deklaration av produktens egenskaper som medföljer. Med ledning av produktdeklarationen kan byggherren avgöra om byggprodukten är lämplig för aktuell användning. För byggprodukter med bedömda egenskaper behöver byggherren inte göra någon egen provning av dessa egenskaper. (BFS 2013:14).

Där denna författning hänvisar till allmänna råd eller handböcker i vilka begreppet typgodkända eller tillverkningskontrollerade material och produkter används ska detta ersättas med begreppet byggprodukter med bedömda egenskaper enligt detta avsnitt. (BFS 2013:14).

1 EGT L 218, 13.8.2008, s. 30, Celex 2008R0765.

Byggprodukter med bedömda egenskaper innebär att byggherren ska ha tilltro till den deklaration av produktens egenskaper som medföljer. Med ledning av produktdeklarationen kan byggherren avgöra om byggprodukten är lämplig för aktuell användning. För byggprodukter med bedömda egenskaper behöver byggherren inte göra någon egen provning av dessa egenskaper.

Bedömningens omfattning och innebörd

Bedömningssätt i BBR 1:4 c) innebär att byggprodukten har certifierats av ett certifieringsorgan.

Bedömningssätt i BBR 1:4 d) innebär att byggprodukten har tillverkats i en fabrik vars tillverkning och produktionskontroll och utfallet därav för byggprodukten fortlöpande övervakas, bedöms och godkänns av ett certifieringsorgan.

En sådan bedömning kan göras av ett svensk eller utländskt certifieringsorgan som är oberoende och kompetent för att verifiera egenskaperna hos den produktgruppen.

Bedömningen ska ha en sådan omfattning och kvalitet att det säkerställs att byggproduktens deklarerade egenskaper överensstämmer med de faktiska egenskaperna. Verifieringen ska motsvara minst vad som är beslutat för CE-märkning av liknande produkter.

Till skillnad från typgodkännande medför bedömning enligt alternativ c) eller d) inte att byggprodukten har bedömts mot svenska byggregler. En bedömning enligt c) eller d) innebär att produktens egenskaper blir kända. Byggherren kan sedan använda informationen om produkten för att avgöra om produkten är lämplig för användning. En byggprodukt är lämplig om den har sådana egenskaper att det byggnadsverk som produkten ska ingå i kan uppfylla gällande krav, när byggnadsverket är korrekt projekterat och uppfört.

19 §
  En byggprodukt får ingå i ett byggnadsverk endast om den är lämplig för den avsedda användningen.

En byggprodukt ska anses lämplig om den
   1. har sådana egenskaper att det byggnadsverk som produkten ska ingå i kan uppfylla de tekniska egenskapskrav som avses i 4 § första stycket 1-6, 8 och 9 när byggnadsverket är projekterat och uppfört på rätt sätt, eller
   2. uppfyller kraven i föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 6 §. Lag (2013:306) .

Ackreditering som kompetensprövning

Ackreditering intygar att ackrediterade organ som erbjuder certifiering är opartiska och har den kompetens som krävs för att kontrollera produkters och tjänsters överensstämmelse med tillämpliga nationella och internationella standarder.

Ackreditering utförs av ett nationellt ackrediteringsorgan. Swedac är det svenska ackrediteringsorganet.

En tillverkare av byggprodukter får välja ett certifieringsorgan från andra länder så länge organet är kompetent för att utföra bedömningar av byggprodukten eller av tillverkningskontrollen.

Regler om ackreditering av organ som utför bedömning av överensstämmelse finns i förordning (EG) nr 765/2008, se "Relaterad information".

Information om vilka organ som är ackrediterade finns på Swedacs webbplats, se "Relaterad information". Swedac har dels ett eget ackrediteringsregister, dels internationella avtal med ackrediteringsorgan i andra länder som i sin tur har register att söka i.

Enligt principen om ömsesidigt erkännande kan även bedömningar av andra kompetenta och oberoende organ godtas under de förutsättningar som anges i Boverkets byggregler.

1:42 Ömsesidigt erkännande

Såsom bedömning i enlighet med alternativ c) eller d) i avsnitt 1:4 godtas även en bedömning utfärdad av ett annat organ inom Europeiska unionen eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Turkiet om organet på annat sätt än genom ackreditering för uppgiften enligt förordning (EG) nr 765/2008, erbjuder motsvarande garantier i fråga om teknisk och yrkesmässig kompetens samt garantier om oberoende. (BFS 2014:3).

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen