Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ljud, ljus och luft för en hälsosam inomhusmiljö i förskola och skola

Granskad:

Vi människor spenderar majoriteten av vår tid inomhus och barn och unga tillbringar stora delar av sin uppväxt i just förskolans och skolans inomhusmiljöer. Genom att ha kunskap om akustik, ventilation och vikten av dagsljus vid planering, byggande och renovering kan förutsättningar för god koncentration och studiero ordnas. Genom att ta hänsyn till de tre L:en – ljud, ljus och luft – kan en hälsosam inomhusmiljö skapas. Länsstyrelsen Dalarna har genom ett EU-projekt tagit fram en handbok för hur vi kan skapa en god inomhusmiljö i förskola och skola.    

Ljudnivåer, ljusinsläpp och luftkvalitet är några av de viktigaste faktorerna för att skapa en god arbetsmiljö. De tre L:en - ljud, ljus och luft – är därför särskilt viktiga att komma ihåg vid planering av goda lärmiljöer för barn och unga. En bra ljudmiljö skapar en bättre arbetsmiljö för både lärare och elever och bidrar till en mer jämlik skola. Genom att minimera buller och försäkra en god ljudkvalitet påverkas barnens hälsa och lärande positivt. Koncentrationen blir bättre, taluppfattbarhet ökar och stressnivåer kan minska. Tillsammans med textilier och ljudabsorbenter kan en behaglig ljudmiljö skapas. Hur akustik fungerar är dock komplext, vilket gör det till en stor fördel att involvera den specifika kompetensen i ett tidigt skede.

Dagsljusbelysta skolmiljöer gör att elever mår bättre, uppnår bättre inlärningshastighet och presterar bättre. Stora fönster som ger bra dagsljusinsläpp och utblick mot vegetation har dessutom en positiv inverkan på inlärning och studieresultat. För barn i förskoleåldern är en rik och varierad ljusmiljö med god färgåtergivning extra viktig. Det är då deras synsinne och färgseende utvecklas. Det är dessutom smart ur energisynpunkt att räkna in tillgången till dagsljus i hela skolans belysningssystem. Inomhus kan solljusinstrålning skapa fin stämning och bidra till en skön känsla. Att även kunna se ut och följa både vädrets variation och grönskans växlingar över årstiden har också betydelse för välmående och hälsa. Genom att tidigt i processen arbeta med dagsljus och belysning an synergieffekter uppnås för både välbefinnande och energiförbrukning.

Adolfsbergsskolan i Knivsta kommun är en kompakt byggnad, byggd som ett passivhus. Här släpps dagsljus bland annat in från taket och sprider sig in i klassrum och andra vistelseytor. Skolan är också skofri och har textilmattor på golven vilket bidrar till en god ljudmiljö. Foto: Åke E:son Lindman

En bra luft inomhus kan hjälpa till att minska sjukfrånvaron från skolor och förskolor. En god luftmiljö handlar till stor del om termiska och hygieniska faktorer och innebär en luftmiljö med rätt temperatur, relativ fuktighet samt låg partikelhalt. Det finns forskning som visar att elever har minskande astmasymtom efter att ventilation har förbättrats. Dessutom har god luftkvalitet inomhus stor påverkan på arbetsmiljön och betydelse för koncentration och lärande. Flera studier visar på ett tydligt samband mellan bra ventilation och arbetsresultat. Placering och dimensionering av ventilationen är dock avgörande för ett lyckat resultat. Vid genomtänkt placering och dimensionering går det att undvika bland annat störande ljud, drag och dålig effekt.

Genom att tänka in ljud, ljus och luft tidigt i processen, tillsammans med övriga krav som finns, skapas det stora förutsättningar för att uppnå hälsosamma inomhusmiljöer. Vid en genomtänkt lokalisering och placering av byggnader, planlösningar, interiörer och ett tydligt samspel mellan utomhus och inomhus, går det att skapa miljöer för barn och unga som främjar hälsa och välbefinnande.

Tips om hur planering för ljud, ljus och luft kan gå till i praktiken går att hitta i Länsstyrelsen Dalarnas handbok för hur vi kan skapa en god inomhusmiljö i förskola och skola. Se länk till handboken under relaterad information.

Boverkets vägledning för förskolors och skolors fysiska miljö

Boverket har regeringens uppdrag att ta fram en vägledning för kvalitativ, tillgänglig och hållbar gestaltning av förskolors och skolors fysiska miljö. Vägledningen innehåller bland annat flera goda exempel på lärmiljöer för skola och förskola. Vägledningen går att läsa här

Utveckla förskolors och skolors fysiska miljö för att lyfta hela samhället

I vägledningen finns det särskilda avsnitt för ljus och ljud. Ljud och ljus anses vara något av det viktigaste vid utformning av förskolors och skolors fysiska miljö, för att alla barn ska må bra och kunna utvecklas. Läs mer om just avsnitten för ljus och ljud här.

Solljus, dagsljus, utblick och elektrisk belysning i skola och förskola

Ljud i förskolans och skolans fysiska miljöer

Vägledningen innehåller även en exempelsamling där det bland annat går att läsa om Brogårdaskolan som särskilt karakteriseras av en god ljudmiljö samt om Adolfsbergsskolan med rikt ljusinsläpp som gör barnen pigga långt in på eftermiddagen. 

Skolor och förskolor – exempelsamling

Maria Eggertsen Teder
Maria Eggertsen Teder, projektledare för vägledningen för förskolors och skolors fysiska miljö på Boverket. Foto: Charlotte Nilsson

Maria Eggertsen Teder är projektledare för vägledningen för förskolors och skolors fysiska miljö. Vad skulle du kort säga är den största utmaningen med att få till en bra inomhusmiljö i förskolor och skolor?

Det finns såklart många utmaningar. Men för såväl ljus- och ljudmiljön som för luftkvaliteten gäller att de tekniska installationerna planeras och projekteras i början av byggnadens livscykel, medan verksamhetens behov inte sällan förändras flera gånger under tiden som byggnaden används. Det kan exempelvis gälla förändringar i antalet barn och elever, eller i den pedagogiska inriktningen, som kräver ommöblering eller att användningen av vissa rum förändras. Tekniska installationer är kostsamma att dimensionera om eller flytta - vilket kan få till följd att exempelvis luftflödena inte längre fungerar eller att dagsljuset inte når in till arbetsplatserna.

Läs gärna även exemplet om Designprocess med hälsoperspektiv, Sjölunda Skola i Lidköping.

Designprocess med hälsoperspektiv

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen