Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Särskilt om kontroll av CE-märkta produkter

Granskad:

I Sverige finns ett system för byggherrens egenkontroll av bärande konstruktioner. Det finns tre olika typer av kontroller; dimensioneringskontroll, mottagningskontroll och utförandekontroll. Ju större risk för allvarlig personskada en kollaps av en konstruktionsdel kan förväntas medföra, desto mer omfattande ska kontrollen vara.

Hur ska CE-märkta byggprodukter hanteras vid dimensioneringskontrollen

Om man köper en byggprodukt som är CE-märkt ska man lita på att de deklarerade egenskaperna är korrekt angivna i prestandadeklarationen. Om det i prestandadeklarationen ingår uppgifter om produktens bärförmåga ska man också lita på att det tillverkande företaget har använt lämpliga beräkningsmodeller och provningsmetoder samt att beräkningar är korrekt genomförda. Någon ytterligare kontroll av att de deklarerade värdena i prestandadeklarationen är riktiga behöver byggherren inte göra och det ingår inte i byggherrens dimensioneringskontroll att kontrollera tillverkarens dimensionering.

Det är byggherren som vet förutsättningarna för dimensionering och kan förse tillverkaren med korrekta uppgifter. Det kan exempelvis vara var en byggnad ska placeras och vad den ska användas till. Byggherrens dimensioneringskontroll ska därför alltid omfatta kontroll av att de antaganden som ligger till grund för dimensioneringen av den CE-märkta byggprodukten överensstämmer med de krav som ställs på och de regler som gäller för den aktuella byggnaden, motsvarande punkt a) i det allmänna rådet till 25 § i avdelning A i EKS. Uppgifterna kan gälla snölast, vindlast, nyttig last, säkerhetsklass, exponeringsklass, korrosivitetsklass och gällande regelverk.

Dimensioneringskontrollen ska även omfatta att beräkningsresultaten är korrekt överförda till bygghandlingar, motsvarande punkt h) i det allmänna rådet till 25 § i avdelning A i EKS. Det handlar exempelvis om att de av tillverkaren dimensionerade pelarna, balkarna, takstolarna och bjälklagselementen placerats på rätt plats i byggnaden enligt bygghandlingarna.

Dimensioneringskontroll av en CE-märkt produkt som tillverkaren har dimensionerat begränsas alltså till kontroll enligt punkterna a) och h) i det allmänna rådet till 25 § i avdelning A i EKS. Kontroller motsvarande övriga punkter enligt det allmänna rådet förutsätts ske inom ramen för tillverkarens kontrollsystem.

25 §    Dimensioneringskontroll ska göras för byggnadsverk som innehåller bärverksdelar i säkerhetsklass 2 eller 3.

Med dimensioneringskontroll avses i denna författning byggherrens kontroll av dimensioneringsförutsättningar, bygghandlingar och beräkningar. (BFS 2019:1).

Allmänt råd Dimensioneringskontroll syftar till att eliminera grova fel. Kontrollen bör utföras av en person som inte har varit delaktig i framtagandet av de handlingar som ska kontrolleras. Graden av organisatorisk och ekonomisk självständighet för den som utför dimensioneringskontroll bör ökas vid projekt av mer komplicerad natur. Dimensioneringskontroll bör normalt omfatta kontroll av att
 • a)  de antaganden som dimensioneringen baseras på överensstämmer med de krav som ställs för ifrågavarande byggnad,
 • b)  antaganden om egenskaper hos byggmaterial samt jord och berg är tillämpliga,
 • c)  antaganden om laster och materialpåverkan är tillämpliga,
 • d)  valda beräkningsmodeller är lämpliga,
 • e)  valda beräkningsmetoder är lämpliga,
 • f)  grafiska eller numeriska beräkningar är korrekt genomförda,
 • g)  valda provningsmetoder är lämpliga,
 • h)  beräkningsresultaten är korrekt överförda till bygghandlingar
(BFS 2019:1).

Hur ska CE-märkta byggprodukter hanteras vid mottagningskontrollen

För CE-märkta produkter räcker det att byggherren vid mottagningskontrollen kontrollerar, med hjälp av prestandadeklarationen eller CE-märkningen, att produktens egenskaper stämmer överens med de egenskaper som förutsätts i dimensioneringen av byggnadsverket och framgår av bygghandlingarna.

26 §    Mottagningskontroll ska alltid göras. Byggherren ska förvissa sig om att material och byggprodukter har sådana egenskaper att materialen och produkterna korrekt använda i byggnadsverket gör att detta kan uppfylla egenskapskraven i denna författning.

Med mottagningskontroll avses i denna författning byggherrens kontroll av att material och produkter har förutsatta egenskaper när de tas emot på byggplatsen.

Har produkterna bedömda egenskaper enligt 18 § kan mottagningskontrollen inskränkas till identifiering, kontroll av märkning och granskning av produktdeklarationen för att säkerställa att varorna har förutsatta egenskaper.

Om byggprodukternas egenskaper inte är bedömda i den mening som avses i 18 § fordras verifiering genom provning eller annan inom europeiska unionen vedertagen metod så att egenskaperna är kända och kan värderas avseende lämplighet. (BFS 2019:1).

Allmänt råd Byggprodukter vars egenskaper bedömts enligt alternativen a, c eller d i 18 § innebär inte att produkten bedömts mot svenska krav på byggnadsverk i denna författning eller i Boverkets byggregler (BFS 2011:6). Sådana bedömningar innebär endast att byggherren ska ha tilltro till den produkt- eller prestandadeklaration av produktens egenskaper som medföljer. Med ledning av produkt- eller prestandadeklarationen kan byggherren avgöra om byggprodukten är lämplig för aktuell användning. För byggprodukter med bedömda egenskaper behöver byggherren inte göra någon egen provning av dessa egenskaper. (BFS 2015:6).

Hur ska CE-märkta byggprodukter hanteras vid utförandekontrollen

För CE-märkta produkter räcker det att byggherren vid utförandekontrollen kontrollerar att produkterna monteras på ett korrekt sätt och på korrekt plats enligt bygghandlingarna. Någon kontroll av utförande som skett hos tillverkaren behöver inte göras av byggherren. Denne ska kunna lita på att CE-märkta produkter är tillverkningskontrollerade av tillverkaren enligt det förfarande som gäller för produkten ifråga.

27 §    Utförandekontroll ska alltid göras. Med utförandekontroll avses i denna författning byggherrens kontroll av att

 • 1.  tidigare inte verifierbara projekteringsförutsättningar som är av betydelse för säkerheten är uppfyllda, och att
 • 2.  arbetet utförs enligt gällande beskrivningar, ritningar och andra handlingar. (BFS 2019:1).
Allmänt råd Omfattningen av utförandekontrollen bör stå i proportion till konsekvenserna av bristande bärförmåga hos byggnadsverket eller byggnadsdelen. Vid allvarligare konsekvenser eller risk för bristfälligt utförande bör kontrollen vara mer omfattande. Konstruktioner och detaljer som är svåra att utföra bör särskilt kontrolleras. Som grund för val av omfattningen av kontrollen bör indelning av byggnadsverksdelar i säkerhetsklasser enligt avdelning A, 10–13 §§ vara vägledande. För stålkonstruktioner är utförandekontrollen beroende av aktuell utförandeklass. Regler om val av utförandeklass som finns i 19 § i avdelning E, kapitel 3.1.1 bör tillämpas. För aluminiumkonstruktioner är utförandekontrollen beroende av aktuell utförandeklass. SS-EN 1999-1-1 bör tillämpas. För geokonstruktioner är utförandekontrollen beroende av geoteknisk kategori. SS-EN 1997-1 bör tillämpas. (BFS 2019:1).

Övriga byggprodukter

För byggprodukter som är typgodkända, tillverkningskontrollerade eller produktcertifierade gäller samma regler som för CE-märkta ifråga om ovan nämnda kontroller.

För byggprodukter som inte är CE-märkta, typgodkända, tillverkningskontrollerade eller produktcertifierade måste byggherren på annat sätt verifiera att produktens egenskaper stämmer överens med de egenskaper som förutsätts i dimensioneringen av byggnadsverket. Verifieringen ska ske med relevanta provningsmetoder för produkten.

18 §    Med byggprodukter med bedömda egenskaper avses i denna författning produkter som tillverkats för att permanent ingå i byggnadsverk och som antingen

 • a)  är CE-märkta,
 • b)  är typgodkända och/eller tillverkningskontrollerade enligt bestämmelserna i 8 kap. 22–23 §§ PBL,
 • c)  har certifierats av ett certifieringsorgan som ackrediterats för uppgiften och för produkten i fråga enligt förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/931, eller
 • d)  har tillverkats i en fabrik vars tillverkning och produktionskontroll och utfallet därav för byggprodukten fortlöpande övervakas, bedöms och godkänns av ett certifieringsorgan som ackrediterats för uppgiften och för produkten ifråga enligt förordning (EG) nr 765/2008.

För att byggprodukten ska anses ha bedömda egenskaper ska verifieringen vid tillämpning av alternativ c och d ovan ha en sådan omfattning och kvalitet att det säkerställs att uppgivna material- och produktegenskaper stämmer med de faktiska. Verifieringen ska motsvara minst vad som är beslutat för CE-märkning av liknande produkter. (BFS 2015:6).

Allmänt råd Byggprodukter vars egenskaper bedömts enligt alternativen a, c eller d innebär inte att produkten bedömts mot svenska krav på byggnadsverk i denna författning eller i Boverkets byggregler (BFS 2011:6) utan endast att byggherren ska ha tilltro till den deklaration av produktens egenskaper som medföljer. (BFS 2015:6).

Där denna författning hänvisar till allmänna råd eller handböcker i vilka begreppet typgodkända eller tillverkningskontrollerade material och produkter används ska detta ersättas med begreppet byggprodukter med bedömda egenskaper enligt denna paragraf. (BFS 2015:6).

1 EGT L 218, 13.8.2008, s. 30, Celex 2008R0765.

Dokumentation av kontroller

Resultatet av alla kontroller ska dokumenteras. Av dokumentationen ska det framgå när kontrollen gjorts, vem som har utfört kontrollen och utfallet av kontrollen.

30 §    Resultaten av utförda kontroller ska dokumenteras. Eventuella avvikelser med tillhörande åtgärder ska noteras liksom andra uppgifter av betydelse för den färdiga konstruktionens kvalitet. (BFS 2015:6).

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen