Hur har andra gjort?

Illustrationen visar en tunnel som har en bra vidvinkel och som upplevs som trygg eftersom den har ljusa väggar.
Illustration: Karin Lundgren/Spacescape

Vissa typer av platser upplevs oftare som otrygga än andra. Här hittar du exempel på hur olika aktörer runt om i landet har valt att arbeta med gång- och cykeltunnlar, resecentra och kollektivtrafiknoder, parker och grönområden, torg och bostadsområden för att göra dem tryggare. Du hittar även erfarenheter från områdesutveckling och medborgardialoger (under rubriken deltagandebaserad samhällsbyggnad) och arbete med handlingsplaner.

Exemplen illustrerar olika tillvägagångssätt, samverkansformer och fysiska åtgärder som har haft som mål att skapa ökad trygghet och minskad brottslighet. Vissa av dem belyser målkonflikter och andra möjliga synergieffekter mellan de båda perspektiven. De har valts ut för att ge konkreta exempel på hur man kan arbeta i olika skalor och under olika delar av samhällsbyggnadsprocessen, i såväl mindre som större kommuner och samhällen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej