Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Genomför beslut i handläggning av lovärende och genomförandet

Granskad:

Lovbeslutet genomförs av byggherren. Byggnadsnämnden har vissa möjligheter att kontrollera hur byggherren tänkt genomföra projektet, göra en bedömning av hur byggherren ser på riskerna med projektet och planerna för hur byggherren avser att hantera riskerna. Men huvudprincipen är att det är byggherren som har ansvaret och ska se till att alla bygg-, rivnings- och markåtgärder genomförs enligt de krav som gäller för åtgärden.

Åtgärder som kan tas i bruk innan byggnadsnämnden beslutat om slutbesked

I startbeskedet kan byggnadsnämnden ha beslutat att ett byggnadsverk helt eller delvis får tas i bruk utan slutbesked. Det finns ingen tydlig vägledning om när och under vilka förutsättningar som det går att göra undantag. Enligt Boverket kan det dock handla om situationer som annars kan vara svåra att hantera i praktiken. Exempel på åtgärder som kan vara aktuella för att hantera risk är

  • murar
  • plank
  • skyltar
  • ljusanordningar.

Även enklare åtgärder där det varken krävs någon kontrollansvarig, något tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd borde kunna vara sådana åtgärder där byggnadsnämnden kan ta beslut om att byggnadsverket får tas i bruk utan slutbesked.

Att genomföra beslut under byggprocessen kan du läsa om på sidan Genomför beslut under byggprocessen.

Genomför beslut under byggprocessen

Arbetsplatsbesöken kontroll av genomförandet av lovärendet

I de flesta fall ska byggnadsnämnden vid minst ett tillfälle under arbetets gång besöka den plats där åtgärderna utförs. Behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök ska gås igenom på det tekniska samrådet. Vilka arbetsplatsbesök som bör göras, och när dessa bör ske, ska framgå av kontrollplanen.

6 §
  Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd som avses i 3 §
(kontrollplan) med uppgifter om
   1. vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse,
   2. vem som ska göra kontrollerna,
   3. vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden,
   4. vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske,
   5. vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand, och
   6. vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra
      a) materialåtervinning av hög kvalitet, och
      b) avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen. Lag (2020:603) .

19 §
  Vid det tekniska samrådet ska man gå igenom
   1. arbetets planering och organisation,
   2. byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har gett in,
   3. hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts,
   4. behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder,
   5. behovet av ett färdigställandeskydd,
   6. behovet av utstakning,
   7. byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked, och
   8. behovet av ytterligare sammanträden. Lag (2020:603) .

27 §
  Efter ett startbesked enligt 23 § ska byggnadsnämnden minst en gång under arbetets gång besöka den plats där åtgärderna genomförs, om
   1. startbeskedet har föregåtts av ett tekniskt samråd, och
   2. ett arbetsplatsbesök inte kan anses obehövligt.

Ett arbetsplatsbesök ska alltid göras, om startbeskedet avser ett stort eller komplicerat byggprojekt eller om byggnadsnämnden och byggherren vid det tekniska samrådet har kommit överens om ett arbetsplatsbesök.

Vid dessa arbetsplatsbesök har nämnden möjlighet att bedöma om de åtgärder för att hantera risker som finns med i detaljplanen, lovet och kontrollplanen verkligen genomförs.

Observera dock att det inte alltid krävs arbetsplatsbesök. För åtgärder som inte kräver något tekniskt samråd krävs inte heller något arbetsplatsbesök. Det beror på att vid sådana enkla åtgärder anses ett arbetsplatsbesök vara onödigt. Även om ett tekniskt samråd har genomförts kan byggnadsnämnden bedöma att arbetsplatsbesök är onödigt och att det därför inte behöver göras. (Jämför propositionen 2009/10:170 sidan 320).

En enklare plan- och bygglag. Prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags webbplats)

27 §
  Efter ett startbesked enligt 23 § ska byggnadsnämnden minst en gång under arbetets gång besöka den plats där åtgärderna genomförs, om
   1. startbeskedet har föregåtts av ett tekniskt samråd, och
   2. ett arbetsplatsbesök inte kan anses obehövligt.

Ett arbetsplatsbesök ska alltid göras, om startbeskedet avser ett stort eller komplicerat byggprojekt eller om byggnadsnämnden och byggherren vid det tekniska samrådet har kommit överens om ett arbetsplatsbesök.

Åtgärder vid allvarliga avvikelser

Om byggnadsnämnden upptäcker allvarliga avvikelser från plan- och bygglagen, PBL, dess föreskrifter, beslut i ärendet eller planerad kontroll, bör byggnadsnämnden kalla till samråd och diskutera nödvändiga åtgärder. (Jämför propositionen 2009/10:170 sidan 320).

En enklare plan- och bygglag. Prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags webbplats)

I vissa situationer kan byggnadsnämnden även behöva göra ändringar i startbeskedet. Bland annat kan kontrollplanen i detta läge behöva revideras. Byggnadsnämnden kan då besluta om kompletterande villkor utöver de som redan framgår av startbeskedet under förutsättning att (jämför propositionen 2009/10:170 sidan 320 och framåt):

  • Villkoren behövs för att uppfylla kraven enligt PBL eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.
  • Behovet av villkoren kunde inte ha förutsetts när startbeskedet gavs.

En enklare plan- och bygglag. Prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags webbplats)

Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök kan du läsa mer om på sidan Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen