Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ytterligare bostad eller lokal

Granskad:

Det krävs bygglov för att inreda en ytterligare bostad eller ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri i en byggnad. För enbostadshus samt för ekonomibyggnader finns det dock vissa undantag från lovplikten.

Varför krävs det bygglov för ytterligare bostad eller lokal?

Anledningen till att det krävs bygglov för att inreda en ytterligare bostad eller lokal är att sådana ändringar kan ha inverkan på behov och dimensionering av va-anläggningar, gator, parkeringsutrymmen, service med mera. (jfr prop. 1993/94:178 sid. 113 f.)

Ändring i plan- och bygglagen, m.m., prop. 1993/94:178 (på Sveriges riksdags webbplats)

Oavsett om en ytterligare bostad eller lokal kräver bygglov eller inte ska kraven i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden uppfyllas. Exempelvis kan kraven avseende tillgänglighet, brandsäkerhet eller rumshöjd innebära att det inte är möjligt att genomföra åtgärden. Detta är särskilt aktuellt vid inredande i en källare eller på en vind.

Vad menas med ytterligare bostad och ytterligare lokal?

Med någon ytterligare bostad menas att det tillkommer en eller flera nya bostäder i en byggnad där det redan finns minst en bostad. Exempel på att inreda en ytterligare bostad är att dela en befintlig bostadslägenhet i två. Det kan även vara att göra om utrymmen som används till bostadskomplement till en bostad till exempel förråd eller torkvind. Detta sker oftast på vinden eller källaren.

Med någon ytterligare lokal menas att det tillkommer en eller flera nya lokaler i en byggnad där det redan finns minst en lokal. Lovplikten gäller enbart när det görs nya lokaler för handel, hantverk eller industri. Det innebär att det till exempel inte krävs bygglov för att göra en ytterligare lokal för kontor. Exempel på att inreda en ytterligare lokal är att dela en större butikslokal så att det blir flera. Även lokaler kan inredas på ytor som tidigare använts som komplement till lokalen, exempelvis ett tidigare lager till en butik som inreds till en ytterligare lokal.

Med "någon ytterligare" menas att det blir fler bostäder eller lokaler i byggnaden efter ändringen. Sammanslagning av flera lägenheter eller flera lokaler kräver inte bygglov. Detta eftersom ändringen inte har inverkan på behov och dimension av va-anläggningar, gator, parkeringsutrymmen, service med mera. Sådana ändringar kan dock kräva anmälan till exempel på grund av att byggnadens planlösning påverkas avsevärt.

Anmälan

I vissa fall kan en inredning till en ytterligare bostad eller lokal i en byggnad sammanfalla med lovplikten för väsentligen annat ändamål.

Bygglov för väsentligen annat ändamål

När krävs det bygglov för ytterligare bostad eller ytterligare lokal?

Det krävs bygglov för annan ändring av en byggnad än tillbyggnad om ändringen innebär att det inreds någon ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri i en byggnad. För enbostadshus och ekonomibyggnader finns det dock vissa undantag från lovplikten.

2 §
  Det krävs bygglov för
   1. nybyggnad,
   2. tillbyggnad, och
   3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
      a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,
      b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller
      c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan.

4 c §
  För enbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att i byggnaden inreda ytterligare en bostad. Detta gäller dock inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus. Lag (2014:477) .

3 §
  Trots 2 § första stycket 1, 2 och 3 b krävs det inte bygglov för en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring, om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Lag (2011:335) .

3 a §
  Trots 2 § krävs det inte bygglov för nybyggnad om byggnaden
   1. placeras inom en allmän plats som kommunen är markägare till,
   2. placeras på platsen högst tre månader,
   3. inte får en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter, och
   4. har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter.

Om en byggnad enligt första stycket flyttas inom samma allmänna plats krävs bygglov. Lag (2017:424) .

3 b §
  Trots 2 § krävs det inte bygglov för nybyggnad av ett fristående väderskydd för kollektivtrafiken om byggnaden
   1. inte får en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter, och
   2. har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter.

Första stycket gäller inte om
   1. väderskyddet placeras i direkt anslutning till ett annat väderskydd, eller
   2. åtgärden vidtas inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 §. Lag (2017:424) .

3 c §
  Trots 2 § första stycket 3 c krävs det inte bygglov för att på en byggnad montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt.

Första stycket gäller inte om
   1. kommunen enligt 8 § första stycket 9 har bestämt att åtgärden kräver bygglov,
   2. åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 §, eller
   3. åtgärden vidtas inom eller i anslutning till sådana områden som avses i 3 kap. 9 § andra stycket miljöbalken. Lag (2018:1324) .

Om det i en komplementbyggnad finns en bostad eller en lokal krävs det bygglov för att inreda en ytterligare bostad eller lokal. Finns det inte någon bostad eller lokal i byggnaden krävs det inte bygglov för att inreda någon ytterligare lokal eller bostad. Det kan ändå krävas bygglov till exempel på grund av att byggnaden inreds för ett väsentligen annat ändamål.

2 §
  Det krävs bygglov för
   1. nybyggnad,
   2. tillbyggnad, och
   3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
      a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,
      b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller
      c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan.

Undantag från lovplikten

Det finns undantag från lovplikten för enbostadshus och ekonomibyggnader.

Undantag för enbostadshus

Det krävs inte bygglov för att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Undantaget från lovplikten gäller inte för tvåbostadshus eftersom ytterligare bostäder i ett tvåbostadshus skulle innebära att det blir ett flerbostadshus. Undantaget från bygglovskravet gäller inte heller för komplementbostadshus. (jfr prop. 2013/14:127 sid. 44)

4 c §
  För enbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att i byggnaden inreda ytterligare en bostad. Detta gäller dock inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus. Lag (2014:477) .

Inreda ytterligare en bostad utan bygglov

Undantag för ekonomibyggnad

Utanför detaljplanelagt område krävs inte bygglov för att inreda en ytterligare bostad i en ekonomibyggnad om det redan finns en bostad i den och det sker inom den befintliga användningsytan. Detsamma gäller om ekonomibyggnaden innehåller en lokal för handel, hantverk eller industri och det inom den befintliga användningsytan inreds ytterligare en sådan lokal.

3 §
  Trots 2 § första stycket 1, 2 och 3 b krävs det inte bygglov för en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring, om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Lag (2011:335) .

3 a §
  Trots 2 § krävs det inte bygglov för nybyggnad om byggnaden
   1. placeras inom en allmän plats som kommunen är markägare till,
   2. placeras på platsen högst tre månader,
   3. inte får en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter, och
   4. har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter.

Om en byggnad enligt första stycket flyttas inom samma allmänna plats krävs bygglov. Lag (2017:424) .

3 b §
  Trots 2 § krävs det inte bygglov för nybyggnad av ett fristående väderskydd för kollektivtrafiken om byggnaden
   1. inte får en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter, och
   2. har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter.

Första stycket gäller inte om
   1. väderskyddet placeras i direkt anslutning till ett annat väderskydd, eller
   2. åtgärden vidtas inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 §. Lag (2017:424) .

3 c §
  Trots 2 § första stycket 3 c krävs det inte bygglov för att på en byggnad montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt.

Första stycket gäller inte om
   1. kommunen enligt 8 § första stycket 9 har bestämt att åtgärden kräver bygglov,
   2. åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 §, eller
   3. åtgärden vidtas inom eller i anslutning till sådana områden som avses i 3 kap. 9 § andra stycket miljöbalken. Lag (2018:1324) .

Ekonomibyggnad

Andra tillstånd kan krävas

Oavsett om en ytterligare bostad eller lokal kräver bygglov eller inte kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara anmälan för vissa lokaler, tillstånd för förändring av byggnadsminne eller serveringstillstånd.

Lista över tillstånd, dispenser och anmälan

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen