Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Risker med fönster och dörrar

Granskad:

Fönster och dörrar behöver monteras, utformas och underhållas rätt för att inte drabbas av fuktskador. Men det är inte ovanligt att fönster och dörrar drabbas av fuktskador, och orsaken kan vara bristande underhåll eller felaktig montering. Här kan du läsa mer om risker för fuktskador på fönster och dörrar.

Fönster och dörrar

Ett exempel på fönster som är monterat i ytterväggen. Illustration: Boverket/Altefur Development

Ett fönster eller en dörr ska uppfylla många funktioner och krav. Bland annat är de en del av det yttre skal som ska skydda mot väder och vind, På utsidan belastas både fönster och dörrar av regn, snö, is, samt luftfuktighet, och från insidan belastas de av fuktig inomhusluft. Detta gör att det finns en risk för fuktskador. Dock kan den risken minska om du väljer rätt fönster och rätt dörr utefter förutsättningarna.

Generellt sett minskar risken för fuktskador om fönster och dörrar monteras väderskyddat; till exempel kan de placeras en bit in från fasaden eller under en utskjutande takfot. Men samtidigt är det viktigt att du är uppmärksam på att det kan bli en köldbrygga om dörren eller fönstret placeras alltför långt in i väggen. Vid gavlar där det inte finns någon utskjutande takfot kan ett skärmtak i stället fungera som skydd.

Fönster och ytterdörrar köps i regel ytbehandlade från fabrik, och det är viktigt att du följer de monteringsanvisningar och råd om skötsel som följer med produkten, för att minska risken för fuktskador.

Kondens kan orsaka fuktskador

Kalla klara nätter på vår och höst kan det bli kondens på utsidan av fönster och fönsterdörrar. Denna kondens skadar normalt inte fönstret eller dörren. Foto: Scandinav/

Kondens på insidan av ett fönster eller en fönsterdörr uppstår vanligtvis när det är kallt ute och ventilationen är otillräcklig. När temperaturen på glaset är lägre än den aktuella daggpunktstemperaturen blir det kondensutfällning på insidan, speciellt i kök och badrum, vilket kan leda till olika typer av fuktskador på fönstret eller dörren. I fönster och dörrar med kopplade bågar kan fuktig luft kondensera på insidan av det kalla yttre glaset, och kondens mellan rutorna ger upphov till fuktskador på framför allt fönsterbågarna.

På välisolerade fönster uppstår ibland kondens på fönstrens utsida. Den utvändiga kondensen innebär dock ingen skaderisk för fönstret, eftersom utsidan på fönstret normalt tål en hög fuktbelastning.

Lär dig mer om hur fukt transporteras och beter sig i luft och material i webbutbildningen ”Fukt – Så funkar det”, se länk i ”Relaterad information”.

Konsekvenser för byggnaden

Om kritiska fukttillstånd överskrids kan byggnaden drabbas av exempelvis:

 • mikrobiologisk påväxt på insidan eller utsidan av fönstret eller dörren eller mellan fönster
 • röta som kan leda till försvagningar och förändringar i trämaterial
 • rostangrepp på metaller
 • estetiska skador, till exempel flagande färg och missfärgningar på fönstrets eller dörrens insida eller utsida.

Konsekvenser för inomhusmiljön

Skador på fönster och dörrar kan ge upphov till att föroreningar avges, som i sin tur kan nå och påverka inomhusmiljön via till exempel inläckande luft. Det kan leda till exempelvis:

 • besvärande lukt inomhus
 • försämrad luftkvalitet inomhus.

Läs mer om hur inomhusmiljön kan påverka personers hälsa kopplat till luftkvalitet och mikrobiologiska skador, se länk i ”Relaterad information”.

Att tänka på när du gör en riskanalys

När du gör en riskanalys behöver du värdera dels sannolikheten för att en skada inträffar, dels konsekvensen av skadan. Här nedan presenteras exempel på faktorer som påverkar sannolikhet respektive konsekvens.

Faktorer som påverkar sannolikheten för en fuktskada på fönster och dörrar:

 • förväntade regnmängder och vindförutsättningar
 • bruten tvåstegstätning vid montering av fönster eller dörr
 • bleckens lutning mot fönstret eller dörren och om blecken inte sluter tätt mot väggen
 • fönstrets eller dörrens vattenavvisande förmåga
 • fönstrets eller dörrens dränerande och ventilerande egenskaper.

Faktorer som påverkar konsekvensen av en skada:

 • fönstrets eller dörrens förmåga till uttorkning av vatten som inte dränerats bort
 • fönstrets och dörrens ingående materials förmåga att behålla sina ursprungliga egenskaper.

Läs mer om hur du gör en riskbedömning på webbsidan ”Riskbedömning i praktiken”, se länk i ”Relaterad information”.

Det här kan du göra för att minska risken

Här får du exempel på möjliga åtgärder som kan minska risken i olika skeden.

När byggnaden projekteras:

 • Utred behov av risksänkande åtgärder som påverkar sannolikheten och konsekvensen.
 • Detaljprojektera genomföringar, anslutningar och skarvar för dörrar och fönster på ett sätt som möjliggör vattenutledning – följ tvåstegsprincipen;
 • Detaljprojektera extra noga vid dörrar som av tillgänglighetsskäl monteras nära marken.
 • Komplettera vid behov handlingar med specifika kontroller för riskfyllda moment.
 • Säkerställ att fukt i fönster- och dörrkonstruktioner kan ledas ut.
 • Säkerställ att det monterade fönstret eller dörren kan torka ut genom att till exempel säkerställa att det finns en dränerande och ventilerande spalt under fönsterblecket.

När byggnaden byggs:

 • Uppdatera riskanalysen med eventuella förändringar sedan projekteringen.
 • Väderskydda fönster och dörrar från fabrik till montering.
 • Bedöm behovet av provmontage och kontroll av montage.
 • Bedöm behovet av väderskydd innan fönster och dörrar monterats klart.
 • Bedöm behovet av montagekontroller av funktionen hos fönster och dörrar.

När byggnaden förvaltas:

 • Kontrollera fönster och dörrar regelbundet; notera bland annat färgflagning, kittsläpp, röta samt brister i fogar och tätningslister.
 • Underhåll skyndsamt vid behov.
 • Utred orsaken till uppfuktning och kondens.
 • Värdera behovet av att förbättra konstruktionen vid konstaterade brister.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen