Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Brandspridning mellan fönster i yttervägg

Granskad:

För att brandspridning inte ska ske via fasaden mellan olika brandceller i en byggnad behöver fönster i olika brandceller antingen placeras på ett lämpligt avstånd från varandra eller utföras i brandteknisk klass. Franska balkonger kan i detta avseende jämställs med fönster.

5:553 Fönster i yttervägg

Fönster som tillhör skilda brandceller i samma byggnad och som vetter mot varandra eller är placerade ovanför varandra i höjdled, ska utformas och placeras så att brandspridning mellan brandcellerna begränsas. Brandklassade fönster får endast vara öppningsbara med verktyg, nyckel eller liknande. (BFS 2011:26).

Allmänt råd Fönster, glasytor eller motsvarande, som är inbördes belägna så att direkt värmestrålning från brand kan ske från det ena fönstret till det andra omfattas av föreskriftens krav. Exempel på utformning som uppfyller föreskriftens krav på skydd mot brandspridning finns i tabell 5:553. Värmestrålning förutsätts ske vinkelrätt och snett ut från fönstret intill 135° vinkel från fönsterytan. Om vinkeln i innerhörn är mindre än 60° gäller vad som anges för motstående parallella ytterväggar. (BFS 2011:26).
Tabell 5:553 Exempel på utformning av fönster i ytterväggar som vetter mot varandra eller placeras ovanför varandra i höjdled. Detta gäller mellan brandceller med krav motsvarande EI 60 eller lägre.

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Skyddsavstånd mellan fönster

Exempel på avstånd mellan fönster i olika brandceller som uppfyller föreskriften och inte behöver ha brandteknisk klass framgår av det allmänna rådet med tillhörande tabell 5:553. Där framgår det att skyddsavståndet mellan fönster i olika brandceller bör vara minst 1,2 m i höjdled alternativt att fönster utförs i brandteknisk klass inom detta avstånd. Det skyddsavstånd som bör uppnås mellan oklassade fönster kan mätas från den del av fönstret som kan förväntas gå sönder vid en brand, vilket normalt är glasytan för fönster som inte är öppningsbara. För öppningsbara fönster kan avståndet mätas från öppningens kant. 

Exempel på godtagbar lösning där avståndet mellan fönster rakt ovanför varandra överstiger 1,2 m. Illustration: Boverket/Altefur Development

Det allmänna rådet i BBR anger exempel på godtagbara lösningar för att uppfylla kravet att begränsa brandspridning. Det innebär att andra fönsterplaceringar som inte nämns i rådet med automatik varken kan antas vara godtagbara eller underkända utan de måste bedömas direkt mot föreskriftens krav att begränsa brandspridning mellan brandceller. Det enklaste sättet att göra det är att jämföra om aktuell fönsterplacering ger en högre eller lägre säkerhet än de som godtas i det allmänna rådet.

En relativt vanlig missuppfattning verkar vara att eftersom fönster ovanför varandra på ett visst avstånd finns angivet i det allmänna rådet så är alla placeringar av fönster i sidled godtagbara. Eftersom en flamma ut genom ett fönster kan vara minst lika bred som själva öppningen samt luta åt sidan på grund av vindpåverkan är det ganska enkelt att konstatera att en placering direkt ovanför i höjd och precis jämte i sidled inte är lika bra eller bättre än exemplet i det allmänna rådet med placering 1,2 m rakt ovanför.

Exempel på lösning där fönster placeras närmare varandra än 1,2 m i höjdled men förskjutits i sida och där vägledning om föreskriften uppfylls inte ges av det allmänna rådet. Illustration: Boverket/Altefur Development

Ett sätt att förvissa sig om att få minst samma säkerhet som exemplet i rådet är att dra en radie på 1,2 m från det nedre fönstrets hörn. Jämfört med den godtagbara lösningen kan man då anse att man är på säkra sidan att uppfylla motsvarande säkerhetsnivå. Om man kan visa att samma säkerhetsnivå som beskrivs i rådet uppnås kan ett kortare avstånd än 1,2 m godtas.

Exempel på lösning där fönster placeras mer än 1,2 m från underliggande fönster som ger minst samma säkerhet som det allmänna rådet. Illustration: Boverket/Altefur Development

Hur räknas avståndet för fönster i innerhörn?

På samma sätt som avståndet på 1,2 m i höjdled är det enklast att mäta det kortaste avståndet mellan de fönster som är nära varandra i innerhörn. Avståndet mäts då direkt mellan fönstren och inte längs med fasaden. Det innebär att även fönster något snett ovanför varandra i innerhörn kan behöva brandteknisk klass om de är inom ett avstånd på 2 m. Avståndet mäts då som kortaste avståndet mellan fönstren.

Exempel på hur avstånd mellan fönster i vinkel kan mätas. Avståndet mäts som det kortaste avståndet mellan fönstren. Illustration: Boverket/Altefur Development

Hur räknas avståndet för parallella fönster i motstående väggar?

Samma princip som för fönster placerade ovanför varandra och vid innerhörn kan tillämpas även för mätning av skyddsavstånd för parallella fönster i motstående väggar i samma byggnad. Det vill säga att alla fönster inom ett avstånd av 5 m från varandra bör ha brandteknisk klass även om de inte är exakt mitt emot varandra i höjd eller sidled så länge de ligger inom strålningsvinkel 135° från fasaden.

Observera att BBR 5:553 reglerar brandspridning inom en byggnad, till exempel en hästskoformad byggnad som kan ha fönster i innerhörn och parallella fönster. Brandspridning mellan olika byggnader regleras i avsnitt 5:6, se särskild vägledning under relaterade länkar. 

Mätning av skyddsavstånd mellan motstående fönster i olika brandceller men inom samma byggnad. Illustration: Boverket/Altefur Development

Brandklassade fönster

Fönster som är brandklassade får endast vara öppningsbara med verktyg, nyckel eller liknande. Anledningen till att fönster inte enkelt ska gå att öppna är att ett öppet fönster riskerar att förstöra den avskiljande funktionen mellan olika brandceller. För att kunna utföra underhållsåtgärder som målning, fönsterputsning och städning får dock fönstret gå att öppna med särskilt verktyg, nyckel eller liknande. Om det är fastighetsägaren, hyresgäst eller möjligt båda parter som ansvarar för nyckeln eller motsvarande regleras inte i byggreglerna. Det får istället avgöras i förhållandet mellan fastighetsägare och hyresgäst beroende på vad som är lämpligt ur drift och skötselsynpunkt.

Webbutbildning

I webbutbildningen "Brandskydd i PBL" kan du fylla på dina kunskaper om brandskydd.

Brandskydd i PBL (webbutbildning)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen