Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Arbetsmiljölagen reglerar den fysiska arbetsmiljön i förskolan och skolan

Granskad:

Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på förskole- och skolmiljön som arbetsplats. Arbetsmiljöverket har gett ut föreskrifter om utformningen av arbetsplatser. Elever likställs i arbetsmiljölagen med arbetstagare.

Skolan är Sveriges största arbetsplats om man ser till antalet elever och personal. Arbetsmiljölagen (1977:1160) gäller för både elever och skolpersonal i grund- och gymnasieskolan, från och med förskoleklass. Den gäller också för den personal som arbetar i förskolan och på fritidshemmet. Däremot omfattas inte barnen i förskola och på fritidshem av arbetsmiljölagen.

3 §
  Vid tillämpning av 2-4 och 7-9 kap. ska med arbetstagare likställas
   1. den som genomgår utbildning, med undantag för barn i förskolan och elever i fritidshemmet,
   2. den som under vård i anstalt utför anvisat arbete,
   3. den som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och annan som fullgör i lag föreskriven tjänstgöring eller som deltar i frivillig utbildning för verksamhet inom totalförsvaret.

De som avses i första stycket 1 och 2 ska likställas med arbetstagare även vid tillämpning av 5 kap. 1 och 3 §§. I fråga om dem som genomgår utbildning finns dessutom särskilda bestämmelser i 6 kap. 6 a, 8, 15, 17 och 18 §§, 7 kap. 13 och 14 §§ samt 9 kap. 3 §.

I fall som avses i första och andra styckena ska det som i lagen sägs om arbetsgivare gälla den som driver den verksamhet i vilken arbetet utförs. Lag (2010:856) .

Foto på skolmiljö med lärare som undervisar barn vid bänkarna i klassrummet.
Skolan och förskolan är en arbetsmiljö för såväl vuxna som elever. Foto: Victoria Henriksson/Scandinav

Arbetsmiljölagen ställer krav på verksamhetens miljöer

Till skillnad från PBL är arbetsmiljölagen direkt inriktad på den verksamhet som bedrivs i och i anslutning till byggnaden. I lagen ställs krav på arbetsmiljön som har betydelse för själva utformningen av byggnader. Arbetsmiljöverket har gett ut föreskrifter om utformningen av arbetsplatser, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2020:1) om arbetsplatsens utformning. Till skillnad från kraven i Boverkets byggregler, BBR, är kraven för arbetslokaler i Arbetsmiljöverkets föreskrifter även tillämpliga på befintliga byggnader utan att några ändringar görs i byggnaden.

I skolans lokaler gäller alltså dessa regler även för elevernas arbetsmiljö eftersom elever likställs med arbetstagare. Också skol- och förskolegården är en arbetsplats för elever och personal och en del av arbetsmiljön. I föreskrifterna tas skolgården upp som ett viktigt pausrum för barnen. Arbetsmiljöverkets föreskrifter innehåller bland annat krav och råd om ventilation, klimat, dagsljus och belysning, skyddsanordningar, personalutrymme, omklädning och duschutrymme samt utrymning. Det finns också regler om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön

Arbetsgivaren, det vill säga kommunen eller en enskild huvudman, har ansvaret för arbetsmiljön på skolan. Arbetsgivaren har alltid kvar sitt ansvar för arbetsmiljön, även om olika uppgifter i arbetsmiljön fördelas, till exempel till rektor eller skolchef. Arbetsmiljölagen ställer krav på att arbetsgivaren systematiskt undersöker arbetsförhållandena och bedömer risker för olycksfall. Arbetsgivaren behöver alltså regelbundet kontrollera till exempel belysning, ventilationssystem och luftkvalitet, bullerförhållanden och hur drift- och underhåll sköts i skol- och förskolemiljön. Reglerna finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Ett skyddsombud representerar och företräder de anställda i arbetsmiljöfrågor på en arbetsplats. Från årskurs 7 och uppåt företräds eleverna i arbetsmiljöarbetet av elevskyddsombud. Ett skyddsombud ska enligt arbetsmiljölagen delta vid planering av nya eller ändrade lokaler och har rätt att ta del av de handlingar och erhålla de upplysningar i övrigt som behövs för ombudets verksamhet.

4 §
  Skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och skall verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. I detta syfte skall ombudet inom sitt skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall samt över att arbetsgivaren uppfyller kraven i 3 kap. 2 a §. Skyddsombud på fartyg skall vidare vaka över att fartyget har den bemanning som det skall ha enligt beslut eller föreskrifter.

Skyddsombud skall delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation liksom vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Skyddsombud skall vidare delta vid upprättande av handlingsplaner enligt 3 kap.
2 a §.

Arbetsgivaren skall underrätta skyddsombud om förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållandena inom ombudets område.

Arbetsgivare och arbetstagare svarar gemensamt för att skyddsombud får erforderlig utbildning. Lag (2003:365) .

6 §
  Skyddsombud har rätt att taga del av de handlingar och erhålla de upplysningar i övrigt som behövs för ombudets verksamhet.

6 a §
  Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö, ska skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren och begära sådana åtgärder. Skyddsombudet kan också begära att en viss undersökning ska göras för kontroll av förhållandena inom skyddsområdet. På framställning ska arbetsgivaren genast lämna skyddsombudet en skriftlig bekräftelse på att arbetsgivaren mottagit dennes begäran. Arbetsgivaren ska utan dröjsmål lämna besked i frågan. Gör arbetsgivaren inte det eller beaktas inte begäran inom skälig tid, ska Arbetsmiljöverket efter framställan av skyddsombudet pröva om föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 § ska meddelas.
Sådan framställning av ett skyddsombud på fartyg ska i stället lämnas till Transportstyrelsen, som ska pröva om föreläggande eller förbud enligt fartygssäkerhetslagen
(2003:364) ska meddelas.

Där skyddskommitté finns, kan skyddsombud direkt påkalla kommitténs behandling av en arbetsmiljöfråga.

Ett skyddsombuds begäran enligt första stycket får även avse skyddsåtgärder som behövs för att arbetsgivaren på det arbetsställe där skyddsombudet är verksamt ska uppfylla sina skyldigheter gentemot utomstående arbetskraft enligt 3 kap.
12 §.

Det som i första och andra styckena sägs om skyddsombud ska också gälla för studerandeskyddsombud som avses i 17 §. Lag (2009:870) .

17 §
  De som genomgår utbildning ska av huvudmannen för utbildningen ges tillfälle att medverka i arbetsmiljöarbetet på arbetsstället, om det är rimligt med hänsyn till utbildningens art och utbildningsperiodens längd.

Omfattningen och utformningen av elevernas deltagande i skolans arbetsmiljöarbete ska anpassas efter deras ålder, mognad och förutsättningar i övrigt när det gäller
   1. elever i förskoleklass och i lägre årskurs än årskurs 7 i grundskolan, specialskolan och i motsvarande utbildningar samt i sameskolan,
   2. elever i anpassade grundskolan, anpassade gymnasieskolan och motsvarande utbildningar, och
   3. elever i kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning.

Elever i grundskolans årskurs 7-9, specialskolans årskurs 7-10 och gymnasieskolan samt motsvarande utbildningar företräds i arbetsmiljöarbetet av elevskyddsombud.

De som genomgår eftergymnasial utbildning och annan utbildning för vuxna än kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning företräds i arbetsmiljöarbetet av studerandeskyddsombud. Ett studerandeskyddsombud ska vara minst 18 år. Lag (2023:349) .

Arbetsmiljöverket bedriver tillsyn enligt arbetsmiljölagen och ansvarar för att inspektera att det inte finns risker i den fysiska miljön. Arbetsmiljön på hela skolan och förskolan, inklusive utemiljön på gården, ska vara säker och ingen ska riskera att skada sig.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen