På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Arbetsmiljölagen reglerar den fysiska arbetsmiljön i förskolan och skolan

Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på förskole- och skolmiljön som arbetsplats. Arbetsmiljöverket har gett ut föreskrifter om utformningen av arbetsplatser. Elever likställs i arbetsmiljölagen med arbetstagare.

Skolan är Sveriges största arbetsplats om man ser till antalet elever och personal. Arbetsmiljölagen (1977:1160) gäller för både elever och skolpersonal i grund- och gymnasieskolan, från och med förskoleklass. Den gäller också för den personal som arbetar i förskolan och på fritidshemmet. Däremot omfattas inte barnen i förskola och på fritidshem av arbetsmiljölagen.

Foto på skolmiljö med lärare som undervisar barn vid bänkarna i klassrummet.
Skolan och förskolan är en arbetsmiljö för såväl vuxna som elever. Foto: Victoria Henriksson/Scandinav

Arbetsmiljölagen ställer krav på verksamhetens miljöer

Till skillnad från PBL är arbetsmiljölagen direkt inriktad på den verksamhet som bedrivs i och i anslutning till byggnaden. I lagen ställs krav på arbetsmiljön som har betydelse för själva utformningen av byggnader. Arbetsmiljöverket har gett ut föreskrifter om utformningen av arbetsplatser, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning (ersätts den 1 januari 2021 av Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2020:1) om arbetsplatsens utformning). Till skillnad från kraven i Boverkets byggregler, BBR, är kraven för arbetslokaler i Arbetsmiljöverkets föreskrifter även tillämpliga på befintliga byggnader utan att några ändringar görs i byggnaden.

I skolans lokaler gäller alltså dessa regler även för elevernas arbetsmiljö eftersom elever likställs med arbetstagare. Också skol- och förskolegården är en arbetsplats för elever och personal och en del av arbetsmiljön. I föreskrifterna tas skolgården upp som ett viktigt pausrum för barnen. Arbetsmiljöverkets föreskrifter innehåller bland annat krav och råd om ventilation, klimat, dagsljus och belysning, skyddsanordningar, personalutrymme, omklädning och duschutrymme samt utrymning. Det finns också regler om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön

Arbetsgivaren, det vill säga kommunen eller en enskild huvudman, har ansvaret för arbetsmiljön på skolan. Arbetsgivaren har alltid kvar sitt ansvar för arbetsmiljön, även om olika uppgifter i arbetsmiljön fördelas, till exempel till rektor eller skolchef. Arbetsmiljölagen ställer krav på att arbetsgivaren systematiskt undersöker arbetsförhållandena och bedömer risker för olycksfall. Arbetsgivaren behöver alltså regelbundet kontrollera till exempel belysning, ventilationssystem och luftkvalitet, bullerförhållanden och hur drift- och underhåll sköts i skol- och förskolemiljön. Reglerna finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Ett skyddsombud representerar och företräder de anställda i arbetsmiljöfrågor på en arbetsplats. Från årskurs 7 och uppåt företräds eleverna i arbetsmiljöarbetet av elevskyddsombud. Ett skyddsombud ska enligt arbetsmiljölagen delta vid planering av nya eller ändrade lokaler och har rätt att ta del av de handlingar och erhålla de upplysningar i övrigt som behövs för ombudets verksamhet.

Arbetsmiljöverket bedriver tillsyn enligt arbetsmiljölagen och ansvarar för att inspektera att det inte finns risker i den fysiska miljön. Arbetsmiljön på hela skolan och förskolan, inklusive utemiljön på gården, ska vara säker och ingen ska riskera att skada sig.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej