Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Gatuutformning och hastighetsbegränsning

Granskad:

Tillsammans med biltrafiknätets struktur är hastigheten den mest avgörande faktorn för hur attraktivt det är att använda personbilen för sina transporter. Genom att systematiskt arbeta med gatuutformning och hastighetsbegränsning har kommunen möjlighet att styra biltrafikens klimatpåverkan.

Att tänka på i översiktsplaneringen:

  • Analysera det övergripande bilvägnätet så att respektive länk fyller sin funktion kopplat till viktiga målpunkter i samhället.
  • Sträva efter en hastighetsbegränsning och gatuutformning som svarar upp mot den funktion som vägen har.

Gatuutformningen

För att på ett effektivt sätt avväga bilisternas olika anspråk inom bilvägnätets olika delar så behöver gator och vägar få olika uppgifter att fylla. Vissa länkar behöver dimensioneras för att kunna ta hand om mycket trafik, till exempel sådana som har målpunkter både inom och utanför tätorten, medan andra ska göra det möjligt för en begränsad mängd bilar att komma nära sina målpunkter inom tätorten.

Hastigheten på biltrafiknätet behöver anpassas på ett sätt som gör att vi leder personbilstrafiken till de gator och vägar där det är lämpligt med biltrafik samtidigt som hastigheten ska anpassas på ett sätt som gör att andra färdmedel får en stärkt konkurrenssituation. Vid en hastighetsöversyn är det viktigt att gatans utformning överensstämmer med den funktion och den hastighetsnivå som man vill ha på gatan. När en hastighetsöversyn görs är det därför viktigt att även stadsrummen längs med gatunätet utvecklas på ett sätt som ligger i samklang med den skyltade hastigheten.

På Trafikverkets webbplats har Trafikverket samlat sina rapporter om Trafik för en attraktiv stad (TRAST).

Rapporter om Trafik för en attraktiv stad (på Trafikverkets webbplats)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen