På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vem gör vad?

Granskad:

Kommunerna har ansvaret för planeringen och genomförandet bostadsförsörjningen. Men det finns fler aktörer som har en roll i bostadsförsörjningen. Staten ansvarar genom riksdag och regering för rättsliga och finansiella förutsättningar. Länsstyrelserna och regionerna har också ett ansvar, framförallt för att stödja kommunerna.

Riksdag och regering

Riksdagen stiftar lagar och ger regeringen mandat att skriva förordningar. Regeringen kan i sin tur ge en myndighet rätt att skriva föreskrifter. Genom lagar och förordningar svarar riksdag och regering för de rättsliga förutsättningarna för bostadsförsörjningen och kan med olika finansiella åtgärder påverka marknadsförutsättningarna för bostadsbyggande.

Boverket

Boverket tar fram föreskrifter, allmänna råd och vägledningar samt har ansvar för att följa tillämpningen av plan- och bygglagen. Myndigheten utreder och analyserar frågor på regeringens uppdrag samt administrerar statliga stöd och bidrag till bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Boverket ska även stödja länsstyrelserna i deras arbete med regionala bostadsmarknadsanalyser och när det gäller deras rådgivningsansvar i förhållande till kommunerna.

3 §
  Boverket ska stödja länsstyrelserna i deras arbete med att
   - analysera bostadsmarknaderna, och
   - lämna råd, information och underlag till kommunerna för deras planering av bostadsförsörjningen.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens roll är framförallt att ge råd, information och underlag till kommunerna för deras planering av bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen ska också verka för erfarenhetsutbyte, diskussion och samråd mellan berörda kommuner. I rollen ingår även att vara ett metodstöd för kommunerna i arbetet med bostadsfrågorna.

3 §
  Länsstyrelsen ska lämna kommunerna i länet råd, information och underlag för deras planering av bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen ska uppmärksamma kommunerna på behovet av samordning mellan kommuner i frågor om bostadsförsörjning och verka för att sådan samordning kommer till stånd. Lag (2013:866) .

Kommunen ska ge Länsstyrelsen möjlighet att yttra sig över kommunens planering för bostadsförsörjningen.

1 §
  Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige. Lag (2013:866) .

Länsstyrelsen ska varje år ta fram en regional bostadsmarknadsanalys. I den ska också redovisas hur kommunerna i länet och länsstyrelsen själv lever upp till de krav som ställs i bostadsförsörjningslagen. Och även hur bostadsförsörjningsplaneringen samordnas inom kommunen, med andra kommuner och regionalt.

2 §
  Länsstyrelsen ska i en skriftlig rapport analysera bostadsmarknaden i länet. Utöver en regional bostadsmarknadsanalys ska rapporten innehålla en redovisning av
   - hur kommunerna lever upp till kraven enligt lagen
(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar,
   - hur länsstyrelsen lever upp till kraven i 3 § lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, och
   - hur planeringen av bostadsförsörjningen samordnas inom kommunen, med andra kommuner och regionalt.

Rapporten ska lämnas till Boverket senast den 15 juni varje år. Förordning (2013:868).

Regionala planeringsorgan

Det är regionerna som ansvarar för regionala tillväxtfrågor och för samhällsplanering på länsnivå. Regionerna ska till exempel utarbeta en regional utvecklingsstrategi (RUS) och en transportplan (länsplan för regional transportinfrastruktur). Enligt bostadsförsörjningslagen ska kommunen ge tillfälle för ”aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet” att yttra sig över planering av bostadsförsörjningen och det är alltså regionen som avses med den formuleringen.

1 §
  Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige. Lag (2013:866) .

Regioner i alla län

Sedan 1 jan 2019 hanteras det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet på samma sätt inom alla Sveriges 21 län. Det är regionen i respektive län som har ansvaret för att ta fram regionala utvecklingsstrategier. Formuleringen ”aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet” i BFL 1 § hänger kvar sedan den tid då den regionala nivån organiserades på olika sätt runt om i landet.

Kommunen

Kommunen ska skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Enligt bostadsförsörjningslagen ska kommunen planera för bostadsförsörjningen med hjälp av riktlinjer, som ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, regionen och andra berörda regionala organ tillfälle att yttra sig. Kommunerna är också de som tillämpar plan- och bygglagstiftningen. Som ägare till allmännyttiga bostadsbolag har kommunerna möjlighet att genom ägardirektiv påverka utvecklingen av bostadsbeståndet.

1 §
  Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige. Lag (2013:866) .

Övriga aktörer

För att utveckla bostadsbeståndet krävs också ett intresse från marknadens aktörer, till exempel kommunala och privata bostadsföretag, andra bostadsutvecklare, banker och mäklare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen