Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Metodik – exempelsamling

Granskad:
Personal från Boverket sitter i en soffa på studiebesök på skola.
Boverket gör studiebesök på en av skolorna. Foto: Maureen Smith/Boverket

För att hitta goda exempel på förskole- och skolmiljöer har Boverket utvecklat en metodik med intervjuer, platsbesök och analys. Syftet har varit att få överblick över hela processen kring placering och utformning samt insyn i hur miljöerna fungerar i praktiken. På den här sidan beskriver vi vår metod för urval och analys.

Kort om metoden och viktiga kriterier

Genom seminarium fångades nyckelfrågor upp, fokusområden formulerades och genom intervjuer togs en bruttolista på drygt hundra exempel fram. Ur denna har tio skolor/förskolor valts ut och besökts på plats. Intervjuer och analyserna från dessa besök ligger till grund för exempelsamlingen.

Viktiga kriterier i urvalsprocessen har varit att få både en geografisk spridning och exempel från såväl mindre som större kommuner. Exemplen skulle även ha olika ålderskategorier, pedagogisk inriktning, storlek och typer av huvudman. Skolor och förskolor i olika typer av socioekonomiska områden eftersträvades också.

 Fokusområden

Arbetet med vägledning och exempelsamling för skolors och förskolors fysiska miljöer startades med dialogmöte med kommuner och andra myndigheter. Mötena resulterade i att sex fokusområden identifierades. Dessa områden har varit vägledande i arbetet med att identifiera goda exempel.

Fokusområdena är:

  • Processen att skapa skolmiljöer – från planering till gestaltning, byggande och förvaltning.
  • Skolan som en del av samhällsbyggandet – skolans viktiga roll i samhället för elever, för stadsdelen och för samhället i stort.
  • Vinster med god gestaltning – vad är god gestaltning av skolmiljöer? För vem och till vilken kostnad? På vilket sätt kan gestaltning bidra till hållbar utveckling?
  • Estetik och välbefinnande – ljus, ljud, orienterbarhet, färgsättning, storlek på skola, tillgänglighet, social sammanhållning, öppna ytor kontra vrår, material och utformning av utemiljö.
  • En god lärmiljö – utformning av fysiska miljöer som stödjer läroplaner och barns olika behov.
  • Rörelserika miljöer – inom- och utomhusmiljöer som stimulerar till rörelse och fysisk aktivitet.

Djupintervjuer för att kartlägga goda exempel

För att få fram förslag på förskolor och skolor som belyser fokusområdena ovan, genomförde Boverket djupintervjuer med ett trettiotal nyckelpersoner runt om i landet. De intervjuade är experter på skola/förskola och arbetar som arkitekter, landskapsarkitekter, skolutvecklare eller är tjänstepersoner på kommuner.  Intervjuerna resulterade i en lista med över 100 rekommenderade lärmiljöer som på något sätt återspeglade ett eller flera fokusområden.

Urval och mallar för utvärdering och intervjuer

Utifrån totallistan valdes tio förskolor/skolor ut för platsbesök. Urvalet gjordes utefter starkast motivering samt där flest kriterier uppfylldes. En analysmall för inomhusmiljö respektive utomhusmiljö samt intervjumallar för elever, arkitekter, förvaltare respektive pedagoger, togs fram och användes vid platsbesöken.

Du hittar mallarna för analys och intervjuer under "Relaterad information".

Platsbesök med analys och intervjuer

Under våren 2019 besökte Boverket de utvalda förskolorna och skolorna. Pedagoger, elever och barn intervjuades och miljöerna utomhus och inomhus utvärderades med hjälp av mallarna.

Utvärdering och sammanställning

Med intervjuer och analys som grund har Boverket gjort en sammanfattande utvärdering av respektive miljö. De exempel vi lyfter fram visar på hur ett eller flera fokusområden hanterats och lösts på ett bra eller innovativt sätt. Vilka fokusområden vi vill lyfta i det enskilda exemplet beskrivs i texten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen