Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Översiktsplan och idrottsplatser

Granskad:

I översiktsplanen anges kommunens syn på bebyggelseutvecklingen och hur mark och vattenområden ska användas. I översiktsplanen kan kommunen göra ställningstaganden om möjligheterna till samlokalisering av olika verksamheter, till exempel idrottsplats och bostadsbebyggelse.

Plan- och bygglagen kräver att all planläggning tar hänsyn till behovet av lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse. Detta hänsynstagande avser specifikt områden som ligger inom eller i nära anslutning till sammanhållen bebyggelse och innefattar idrottsplatser.  Redan i översiktsplanen kan det vara lämpligt att planera områden för utevistelse, motion och idrott.

7 §
  Vid planläggning enligt denna lag ska hänsyn tas till behovet av att det inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse finns
   1. gator och vägar,
   2. torg,
   3. parker och andra grönområden,
   4. lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse, och
   5. möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service.

Översiktsplanen är en politisk avsiktsförklaring om hur kommunen ser på mark- och vattenanvändningen, och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Möjligheter till rekreation, platser för lek, motion och annan utevistelse, är viktiga aspekter i fysisk planering och överlag i all samhällsplanering i dag.

Möjligheter till samlokalisering kan redovisas i översiktsplan

Idrotten har fått en alltmer erkänd betydelse för folkhälsan, i synnerhet för barn och unga, och det är därför motsägelsefullt att friytor för lek och utevistelse många gånger nedprioriterats i förtätningssträvandena. Översiktsplanen kan användas till sådana vägval och för att ange lämpliga platser som kan utnyttjas för främjande av idrott, till exempel genom att eftersträva en samlokalisering av olika idrotts-, kultur- och fritidsfunktioner med skolor och parker.

Exempel på idrott i översiktsplaner

Vid en överblick av ett antal senare översiktsplaner, som försöker främja idrott, friytor och grönstrukturer, är det genomgående folkhälsa och social gemenskap som är pådrivande faktorer.

Översiktsplan 1

En kommun har i sin gällande översiktsplan från 2016 angett målsättningen att idrotts- och föreningsliv ska bidra till dialog och gemenskap. I översiktsplanen eftersträvas en samlokalisering och samnyttjande av olika idrotts-, kultur- och fritidsfunktioner med skolor och parker. Denna närservice beskrivs som ett led i den sociala infrastrukturen.

Översiktsplan 2

Ytterligare en kommun önskar profilera sig om en idrottsstad i sin översiktsplan från 2017. Ett brett idrottsliv är viktigt för människornas välmående, och det bidrar till både folkhälsa och social aktivering. Offentliga rum bör stödja spontanidrott, rörelse och fritidsaktiviteter. Idrott och fritidsanläggningar ska därför lokaliseras i nära anslutning till bostadsområden, till exempel i form av spontanytor.

Översiktsplan 3

En tredje kommun klargör i översiktsplanen (2018) vikten av en god tillgång till platser för både spontan och organiserad idrott för folkhälsa och delaktighet. Idrotten sammanlänkas med föreningslivet som utgör en del av grunden för ett livskraftigt civilsamhälle och social gemenskap. Tillgängligheten poängteras genom att idrottsanläggningarna lätt ska kunna nås med kollektivtrafik eller med gång- och cykelvägar.

Översiktsplanering

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen