Miljöindikatorer - aktuell status

Bild som visar aktuell status för miljöindikatorerna

Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan har ökat sedan 2015. Sektorn står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan. Sammantaget står sektorn för cirka 10 till 40 procent av miljöpåverkan i Sverige inom de områden som följs upp med Boverkets miljöindikatorer. Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter.

Boverkets miljöindikatorer baseras på underlag från Statistiska centralbyrån (SCB) och samtliga data gäller för 2016 (senast tillgängliga data från SCB). Avfallsindikatorn baseras på underlag från Naturvårdsverket och avviker från metoden för övriga indikatorer på grund av brister i avfallsstatistiken.

Sammanfattningsvis visar den senast beräkningen av bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan en trend med ökade utsläpp och användning för flertalet av de utvalda indikatorerna: växthusgaser, kväveoxider, partiklar och bränsleanvändning, jämfört med året innan. Se tabell nedan. Sedan 2008 visar utvecklingen av indikatorerna på en liten minskning av utsläpp av växthusgaser och kväveoxider, lite större minskning av partiklar medan energianvändning och kemikalieanvändning ökat.

Utveckling av utvalda indikatorer sedan året före, 3-års snitt och tidsseriens början 2008

Tabell över olika kategorier av utsläpp. Illustration: Boverket

Utsläpp av växthusgaser ökar

Totalt sett var utsläppen av växthusgaser (inhemska utsläpp och import) från bygg- och fastighetssektorn ca 21 miljoner ton år 2016 vilket var högre än året innan, då de låg på cirka 19 miljoner ton. Både utsläppen från importerade byggprodukter och inhemska utsläpp ökade 2016 jämfört med 2015. Bygg- och fastighetssektorns inhemska utsläpp (exklusive import) står för cirka 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser år 2016. Jämfört med 2015 är detta en ökning från 20 procent. Mellan dessa år har även aktiviteten inom bygg- och fastighetssektorn ökat liksom byggnadsinvesteringarna.

Sektorn stod även för 11 procent av Sveriges totala kväveoxidutsläpp, 18 procent av partikelutsläppen, 37 procent av energianvändningen, 8 respektive 3 procent av användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier samt 31 procent av mängden genererat avfall. Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder genom importerade byggprodukter. Det är främst importerade byggprodukter som bidrar till sektorns användning av miljöfarliga kemiska produkter, de utgör cirka 70 procent av sektorns totala användning.

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Det innebär att alla sektorer behöver bidra för att klimatmålet ska kunna nås, det gäller även bygg- och fastighetssektorn som står för 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv. Det finns behov av en ökad medvetenhet om vilken betydelse olika val i byggskedet har för miljön. Boverket har bedömt att det finns en informationsobalans mellan marknadens aktörer. Kraftfulla insatser behövs från sektorn för att klimatmålet ska kunna nås. Det finns idag inte någon lag i Sverige som ställer krav på redovisning av utsläpp av växthusgaser från byggnaden, varken under byggskedet eller under användningsskedet. I en rapport föreslår Boverket att regler införs med krav på en klimatdeklaration av byggnader. Syften med klimatdeklaration är att minska klimatpåverkan från byggnader som uppförs. Bygg- och anläggningssektorn har tagit fram en färdplan för en omställning till ett fossilfritt Sverige och den kan bidra till en utveckling mot klimatneutralitet. Länk till Bygg- och anläggningssektorns färdplan och Boverkets rapport hittar du nedan under Mer information.

Boverket har även publicerat en vägledning om livscykelanalyser för byggnader. Syftet är att uppmuntra och motivera fler till att efterfråga och beställa en livscykelanalys (LCA) vid uppförande av byggnader. LCA är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel – från att naturresurser utvinns till dess att produkten inte används längre och måste tas om hand. Med en LCA kan man ta reda på i vilket skede av en byggnads livscykel en viss miljöpåverkan är som störst. Resultatet kan användas för att projektera och bygga med mindre miljöpåverkan. Du hittar länk till vägledningen nedan under Mer information.

Avfallsmängderna ökar

Mellan 2014 och 2016 ökade den totala mängden avfall från byggverksamhet med 0,9 miljoner ton. Inom byggverksamheten uppkom det i Sverige under 2016 totalt cirka 9,8 miljoner ton primärt bygg- och rivningsavfall varav knappt 0,4 miljoner ton farligt avfall. Det motsvarar 31 procent av allt genererat avfall i Sverige och 16 procent av allt farligt avfall.

Cirka 50 procent av sektorns avfall återvanns 2016. Naturvårdsverket gör bedömningen att det inte går att bekräfta att etappmålet om 70 procent återvinning av bygg- och rivningsavfall faktiskt uppnåtts, mot bakgrund av brister i statistiken.

Om Sverige ska nå de nationella miljökvalitetsmålen "God bebyggd miljö" och "Giftfri miljö" måste bygg- och rivningsavfallets mängd och farlighet minska samt hanteringen säkras. I december 2018 genomförde Boverket i samverkan med Naturvårdsverket och Sveriges Byggindustrier ett webbseminarium med syftet att ge en ökad kunskap om roller och ansvar för en hållbar avfallshantering i alla led. Du kan se webbseminariet i efterhand, se länk nedan under Mer information. Boverket har även lämnat ett lagförslag till regeringen om dokumentationssystem för byggprodukter. Information om vilka byggprodukter som ingår i byggnadsverk ska dokumenteras med fokus på kemiska ämnen. Länk till rapporten hittar du nedan.

 Miljöindikatorer, bygg- och fastighetssektorn utsläpp respektive användning 2016

Bild som visar bygg- och fastighetssektorns utsläpp repektive användning 2014
Miljöindikatorer

Ny metod för beräkning av utsläpp av växthusgaser från import

Jämfört med tidigare år har en ny modell för att beräkna utsläpp från växthusgaser från import använts. Det innebär att tidigare års redovisning av utsläpp från import har legat något högre än med den nya metoden.

För övriga indikatorer har använts ett vanligt förekommande antagande vid skattning av importens bidrag (förutom för avfallsindikatorn). Detta antagande utgår ifrån att andra länder har samma produktions- och utsläppsstruktur som den svenska. Det innebär att utsläppen eller användningen troligen blir något underskattad.

Om miljöindikatorerna

Boverkets miljöindikatorer kvantifierar bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan. Indikatorerna visar mängden utsläpp till luft, energianvändning, användning av miljö- och hälsofarliga kemiska produkter samt uppkommet avfall. Boverket är målansvarig myndighet för det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" och miljöindikatorerna är en av indikatorerna för att följa upp målet.

Indikatorerna visar miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och de uppdateras årligen (förutom för avfall). Uppgifterna baseras på underlag från Statistiska centralbyrån (SCB) förutom för avfall som baseras på underlag från Naturvårdsverket vartannat år. SCB uppdaterar hela tidsserien i de underliggande siffrorna för att uppgifterna ska vara så jämförbara mellan åren.

Mer information

Boverkets rapport Klimatdeklaration av byggnader

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2018/klimatdeklaration-av-byggnader2/

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Bygg- och anläggningssektorn

http://fossilfritt-sverige.se/wp-content/uploads/2018/01/ffs_bygg_anlggningssektorn181017.pdf

Boverkets vägledning om livscykelanalyser för byggnader

https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/livscykelanalys/

Boverkets webbseminarium om bygg- och rivningsavfall

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/webbseminarier/hur-utnyttjar-vi-resurserna-i-rivningsavfall-bast/

Boverkets rapport Dokumentationssystem för byggprodukter

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2018/dokumentationssystem-for-byggprodukter/

Sidansvarig: Webbredaktionen