Miljöindikatorer - aktuell status

Bild som visar aktuell status för miljöindikatorerna

Bygg- och fastighetssektorn släppte ut 11 miljoner ton koldioxidekvivalenter i Sverige under 2015, vilket motsvarar 18 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sektorn stod även för 11 procent av Sveriges totala kväveoxidutsläpp, 18 procent av partikelutsläppen, 31 procent av energianvändningen, 9 respektive 4 procent av användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier samt 31 procent av mängden genererat avfall. Det innebär sammantaget att bygg- och fastighetssektorn står för mellan 4 och 31 procent av miljöpåverkan i Sverige inom dessa områden. Samtliga data gäller för 2015, förutom för avfall som gäller för 2014.

Boverkets miljöindikatorer kvantifierar bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan. Indikatorerna visar mängden utsläpp till luft, energianvändning, användning av miljö- och hälsofarliga kemiska produkter samt uppkommet avfall. Boverket är målansvarig myndighet för det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" och vi använder indikatorerna för att följa upp målet.

Indikatorerna visar miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv (förutom för avfall) och de uppdateras årligen. Uppgifterna baseras på underlag från Statistiska centralbyrån (SCB).

 Miljöindikatorer, bygg- och fastighetssektorn utsläpp respektive användning 2015

Bild som visar bygg- och fastighetssektorns utsläpp repektive användning 2014
Miljöindikatorer
Sidansvarig: Webbredaktionen