På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Campingplatser

Det krävs bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en campingplats.

För att anordna, flytta eller väsentligt ändra en campingplats krävs bygglov. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område.

Oavsett om en campingplats kräver bygglov eller inte ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden uppfyllas.

Vad är en campingplats

Det finns ingen definition av campingplats i plan- och bygglagstiftningen. Campingplats är heller inte definierat i TNC.

Enligt Nationalencyklopedin, NE, är en campingplats ett avgränsat område för camping. Camping är enligt NE övernattning utomhus under tillfälligt tak, i tält, bivack, husvagn eller liknande under rekreationsresor. (Nationalencyklopedin, ordbok, campingplats. Hämtad 2017-12-20 och Nationalencyklopedin, uppslagsverk-lång, camping. Hämtad 2017-12-20)

Det finns ofta byggnader eller andra anläggningar på eller i anslutning till en campingplats. Det kan exempelvis vara uthyrningsstugor, toalett- och duschbyggnader, reception, kiosker, mindre mataffärer, restauranger, plank och parkeringsplatser.

När krävs bygglov för campingplatser

Bygglovs krävs för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en campingplats. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. En väsentlig ändring av en campingplats kan exempelvis vara att utöka campingplatsens område. Vid bedömningen om en campingplats kräver bygglov kan följande faktorer vägas in:

  • verksamhetens karaktär och omfattning
  • anläggningens storlek
  • omfattningen av markarbeten och anordningar
  • omgivningspåverkan
  • påverkan på allmänna intressen.

(jfr prop. 1985/86:1 sid. 682-684)

Verksamhetens karaktär och omfattning

Verksamheten måste ha en viss karaktär och omfattning för att vara en bygglovspliktig campingplats. Bygglovsplikten bör gälla när någon skall utnyttja ett område för camping eller husvagnsuppställning i en sådan omfattning att verksamheten blir mer eller mindre yrkesmässig. Om någon tältar i naturen innebär det inte att det är en bygglovspliktig campingplats. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 684)

Anläggningens storlek

En anledning till att campingplatser är bygglovspliktiga är att de oftast är arealkrävande. Lovplikten gäller för större anläggningar. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Omfattningen av markarbeten och anordningar

För att en campingplats ska vara bygglovspliktig krävs oftast att åtgärder av något slag utförs för att bereda platsen för det nya ändamålet. Det kan exempelvis vara genom trädfällning, markarbeten och uppförande av anordningar. För att bedöma bygglovsplikten ska en sammantagen bedömning göras av åtgärderna och deras syfte. En campingplats kan dock kräva bygglov utan att några åtgärder behöver vidtas. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 684)

Omgivningspåverkan

Med omgivningspåverkan menas vilka konsekvenser campingplatsen har för närboende exempelvis i form av ökad trafik, buller, ljusstörningar och nedskräpning. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Påverkan på allmänna intressen

Vilken inverkan campingplatsen har på det rörliga friluftslivet kan påverka om anläggningen kräver bygglov eller inte. Även vilken påverkan anläggningen har på landskapsbilden kan ha betydelse. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Rättspraxis

I ett rättsfall prövade kammarrätten om bygglov kunde ges för utökning av en campingplats. Utökningen var cirka 15-20 meter bred och cirka 300 meter lång i anslutning till en befintlig campingplats. Området hade rensats på träd, växter, sten och liknande. Marken hade utjämnats och ett lager med grus hade lagts ut. På några platser hade sprängningsarbete skett. I det utjämnade området hade elstolpar monterats. Länsrätten konstaterade att utökningen av campingplatsen krävde bygglov. Kammarrätten tog inte uttryckligen ställning till om åtgärden krävde bygglov. Kammarrätten ansåg att bygglov för utökningen av campingplatsen inte kunde beviljas innan markens lämplighet för bebyggelse och bebyggelsemiljöns utformning hade prövats genom detaljplan. Detta borde innebära att åtgärden ansågs kräva bygglov. (Kammarrätten i Jönköping 2008-09-25 mål nr 3220-07)

I en dom prövades ställplatser för cirka 20 husbilar på en fastighet. Domstolen konstaterade att ställplatsen för husbilar var att likställa med en bygglovspliktig parkering. Ställplatsen för husbilar var alltså inte en campingplats utan en parkering som var bygglovspliktig. (MÖD 2016-04-27 mål nr P 8335-15)

Lov kan krävas för tillhörande åtgärder

Ett bygglov för campingplats innebär att ett visst område får användas för camping. Förutom att själva campingplatsen kräver bygglov behövs även bygglov för de byggnader och andra anläggningar som uppförs på campingplatsen. Det gäller exempelvis servicebyggnader, stugor, plank och murar. Även husvagnar, husbilar, villavagnar, tält, spiketält och liknande kan vara bygglovspliktiga som byggnader. Även om en campingplats inte kräver bygglov kan andra åtgärder på eller i anslutning till campingplatsen kräva bygglov. Om marknivån ändras kan marklov krävas oavsett om campingplatsen kräver bygglov eller inte.

Ändrad lovplikt för en campingplats

Bygglov krävs inte om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser har beslutat om undantag från krav på bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en campingplats.

Krävs rivningslov för en campingplats

För att ta bort en campingplats krävs varken rivningslov eller en anmälan om rivning. Detta gäller oavsett om det är inom eller utanför detaljplanelagt område. Om det finns byggnader på campingplatsen kan de omfattas av krav på rivningslov eller anmälan om rivning. Om marknivån ändras i samband med borttagningen av en campingplats kan marklov krävas.

Andra tillstånd kan krävas

Oavsett om en campingplats kräver bygglov eller inte kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens, tillstånd eller anmälan för avloppsanläggningar eller tillstånd för att vidta åtgärder nära allmän väg.

Här kan du läsa mer om vilka tillstånd, dispenser och anmälan som kan krävas

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej