Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ta fram planeringsstrategin

Granskad:
Process för ÖP och MB illustrerad som en oändlighetssymbol. Markerad process: Ta fram en planeringsstrategi.

För att översiktsplanen ska kunna fungera som ett verktyg för politiken måste planen vara aktuell. Kommunfullmäktige ska därför ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar i en planeringsstrategi i början av varje mandatperiod. Kommunen ska också redovisa hur översiktsplaneringen ska drivas vidare.

De formella kraven på processen

Processen kring planeringsstrategin innebär inte krav på ett samrådsskede eller att strategin ska bedömas gentemot miljöaspekter enligt miljöbalken. Eftersom strategin enbart förhåller sig till gällande översiktsplan, så har den bedömningen redan gjorts vid framtagandet av översiktsplanen. De formella kraven på planeringsstrategins innehåll är av begränsad omfattning vilket möjliggör att strategin kan hållas kortfattad. Det innebär också att det finns goda förutsättningar för att strategin ska kunna utformas efter den enskilda kommunens behov och förutsättningar (jfr prop. 2019/20:52 sid. 46). På följande sidor beskrivs de huvudsakliga delarna i planeringsstrategin som ett stöd i processen att ta fram strategin.

En utvecklad översiktsplanering, prop. 2019/20:52 (på Sveriges riksdags webbplats)

Huvudsakliga delar i planeringsstrategin

Arbetet med planeringsstrategin kan med fördel delas in i följande huvudsakliga delar. På följande sidor beskrivs dessa delar närmare.

 • Ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar
  Kommunfullmäktige ska ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet. Till sin hjälp har kommunen bland annat länsstyrelsens underlag till planeringsstrategin.
 • Ta ställning till översiktsplanens aktualitet
  Kommunfullmäktige ska bedöma i vilken utsträckning översiktsplanen är aktuell i förhållande till vissa krav i plan- och bygglagen. Det är översiktsplanen i dess helhet, inklusive eventuella ändringar, som ska bedömas.  
 • Ta ställning till kommunens fortsatta arbete med översiktsplanering
  Det centrala i planeringsstrategin är kommunens ställningstagande till den fortsatta översiktsplaneringen. Strategin i sig innebär dock ingen ändring av översiktsplanen utan ska enbart tala om vad kommunen ska fokusera på i översiktsplaneringen och om det finns delar av planen som behöver ändras.  
 • Anta planeringsstrategin
  Kommunfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter ordinarie val. Planeringsstrategin ska finnas tillgänglig på kommunens webbplats och skickas tillsammans med protokollsutdraget med beslutet till vissa aktörer.

23 §
  Kommunfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast
24 månader efter ett ordinarie val. I strategin ska fullmäktige
   1. ta ställning till dels ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet, dels kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen, och
   2. bedöma i vilken utsträckning planen är aktuell i förhållande till kraven i 3 §, 4 § andra stycket 1 och 2 samt
5 §.

En planeringsstrategi kan ändras fram till nästa ordinarie val.

Kraven i första stycket gäller dock inte om fullmäktige i stället antar en ny översiktsplan inom den tid som anges där. Lag (2020:76) .

I samband med framtagandet av planeringsstrategin kan det vara lämpligt att undersöka vilken betydande miljöpåverkan som genomförandet av översiktsplanen faktiskt har medfört. På så sätt följs kravet på uppföljning av den betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken. Det finns dock inget krav på uppföljning av översiktsplanen i PBL.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen