På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ta fram planeringsstrategin

Granskad: 
Upprätta & 
ändra planen Genomföra & 
följa upp planen Välja åtgärder & budgetera Genomföra & använda Följa upp & utvärdera Ta fram en 
planeringsstrategi Anta Initiera Samråda Granska

För att översiktsplanen ska kunna fungera som ett verktyg för politiken måste planen vara aktuell och kommunfullmäktige ska därför ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar i en planeringsstrategi i början av varje mandatperiod. Kommunen ska också redovisa hur översiktsplaneringen ska drivas vidare.

Den första planeringsstrategin ska antas efter kommande ordinarie val 2022 dock senast 11 september 2024.

Syftet med planeringsstrategin är att avgöra om det har skett förändringar när det gäller planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet och att beskriva kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen, samt i vilken utsträckning översiktsplanen är aktuell.

Processen kring planeringsstrategin innebär inte krav på ett samrådsskede eller att strategin ska bedömas gentemot miljöaspekter. Eftersom strategin enbart förhåller sig till gällande översiktsplan så har det jobbet gjorts vid framtagandet av översiktsplanen. Strategin i sig innebär ingen ändring av översiktsplanen utan ska enbart tala om vad kommunen ska fokusera på i översiktsplaneringen och om det finns delar av planen som behöver ändras. Kommunen ska alltså inte redogöra för hur det fortsatta arbetet ska bedrivas och planeringsstrategin kan därför bli ett kortfattat dokument.

Planeringsstrategin innebär att kommunen ska göra en framåtsyftande, politisk helhetsbedömning av översiktsplanen och översiktsplaneringen. Till sin hjälp har kommunen bland annat länsstyrelsens underlag till planeringsstrategin. Om den innehåller information om nya eller ändrade riksintresseanspråk så kan det leda till behovet att ändra översiktsplanen. En eventuell diskussion mellan stat och kommun om de nya anspråken hör inte till processen kring planeringsstrategin utan till processen kring ändringen av översiktsplanen eller framtagande av en ny översiktsplan.

Uppföljning av betydande miljöpåverkan

I samband med framtagandet av planeringsstrategin kan det vara lämpligt att undersöka vilken betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen faktiskt har medfört. På så sätt följs kravet på uppföljning av den betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken.

Syftet med uppföljningen av betydande miljöpåverkan är att kommunen ska kunna upptäcka oförutsedd negativ påverkan på miljön och skapa förutsättningar för att vidta lämpliga avhjälpande åtgärder. Bestämmelsen ställer inga preciserade krav på hur uppföljningen ska gå till och när den ska genomföras. Kommunen vinner mycket på att integrera uppföljningen i framtagandet av en planeringsstrategi eftersom resultatet av uppföljningen kan påverka den framtida översiktsplaneringen.

Relaterad information:

På andra webbplatser

Plan - och bygglag (2010:900) på Sveriges riksdags webbplats

Plan - och byggförordning (2011:338) på Sveriges riksdags webbplats

Dokument

Vägledning om översiktsplanering till och med 31 mars 2020

 

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen