På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Länsstyrelsens roll vid miljöbedömning

Länsstyrelsen har en vägledande roll i förhållande till kommunernas arbete med miljöbedömningar. Både i samband med undersökningen och när en miljöbedömning görs ska kommunen ha samråd med länsstyrelsen.

Under detaljplaneprocessen har länsstyrelsen olika roller. Vid kommunens arbete med miljöbedömningar har länsstyrelsen endast en vägledande roll. Kommunen ska samråda med länsstyrelsen dels vid undersökningen av om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och dels vid avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen. Samrådet som görs vid undersökningen kallas undersökningssamråd och det som görs inför framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen kallas avgränsningssamråd. Vid båda dessa samråd ska länsstyrelsen stödja kommunen genom att bidra med den kunskap och de underlag som är relevanta för miljöbedömningen som länsstyrelsen har gällande ett specifikt planområde.

Undersökningssamråd

Kommunen ska genomföra ett undersökningssamråd med länsstyrelsen om kommunen inte redan vid identifieringen av miljöaspekter kommit fram till att genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Det är i plan- och bygglagen, PBL, reglerat att samråd om en detaljplan ska uppfylla kraven på undersökningssamråd i miljöbalken. Kommunen kan uppfylla detta krav redan innan plansamrådet genom att hålla undersökningssamråd enligt miljöbalken tidigare under planarbetet. I ett sådant fall måste det material som legat till grund för undersökningssamrådet finnas tillgängligt under plansamrådet.

Från och med 1 april 2020 ska kommunen genomföra undersökningssamrådet inom ramen för detaljplanesamrådet. Det kan göras i ett tidigt skede, redan innan kommunen har sammanställt ett planförslag och genomfört den remiss som normalt avslutar samrådet. I ett sådant fall måste det material som legat till grund för undersökningssamrådet finnas tillgängligt under hela tiden för den avslutande samrådsremissen. (jfr prop. 2019/20:52 sid. 68)

Övergångsbestämmelser SFS 2020:76

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.
   2. Bestämmelserna i 3 kap. 25 § i den nya lydelsen, 5 kap. 7 § andra stycket, 7 a § andra stycket och 38 b § fjärde stycket tillämpas för första gången vid den tidpunkt då en planeringsstrategi senast ska ha antagits.
   3. Äldre bestämmelser, förutom 3 kap. 19 a och 22 §§, 7 kap. 10 § och 16 kap. 1 a §, gäller fortfarande för ärenden om översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelser och regionplaner som har påbörjats före den 1 april 2020 och mål och ärenden som avser överklagande och överprövning av sådana planer och bestämmelser till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort.
   4. Översiktsplaner antagna före den 1 januari 2004 ska upphöra att gälla vid utgången av 2025. Även en översiktsplan som har antagits den 1 januari 2004 eller senare men före den 1 april 2020 ska upphöra att gälla vid utgången av 2025, i den del planen innehåller en sådan ändring som avses i 3 kap. 27 § första stycket första meningen eller motsvarande äldre bestämmelser och där ändringen ursprungligen har antagits före den 1 januari 2004.

Avgränsningssamråd

Om kommunen kommer fram till att genomförandet av en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska kommunen genomföra ett avgränsningssamråd med bland annat länsstyrelsen. Avgränsningssamrådets syfte är att miljökonsekvensbeskrivningen ska fokusera på den miljöpåverkan som är betydande. Det anges i PBL att samråd om en detaljplan ska uppfylla kraven på avgränsningssamråd i miljöbalken när ett sådant krävs. Kommunen kan uppfylla detta krav redan innan plansamrådet genom att hålla avgränsningssamråd enligt miljöbalken tidigare under planarbetet. I ett sådant fall måste det material som legat till grund för avgränsningssamrådet finnas tillgängligt under plansamrådet.

Från och med 1 april 2020 ska avgränsningssamrådet genomföras inom ramen för detaljplanesamrådet. Det är inte reglerat exakt när under plansamrådet som avgränsningssamrådet ska genomföras, men det kan göras redan innan kommunen har sammanställt ett planförslag och genomfört den remiss som normalt avslutar samrådet. I ett sådant fall måste det material som legat till grund för avgränsningssamrådet finnas tillgängligt under hela tiden för den avslutande samrådsremissen.

Övergångsbestämmelser SFS 2020:76

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.
   2. Bestämmelserna i 3 kap. 25 § i den nya lydelsen, 5 kap. 7 § andra stycket, 7 a § andra stycket och 38 b § fjärde stycket tillämpas för första gången vid den tidpunkt då en planeringsstrategi senast ska ha antagits.
   3. Äldre bestämmelser, förutom 3 kap. 19 a och 22 §§, 7 kap. 10 § och 16 kap. 1 a §, gäller fortfarande för ärenden om översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelser och regionplaner som har påbörjats före den 1 april 2020 och mål och ärenden som avser överklagande och överprövning av sådana planer och bestämmelser till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort.
   4. Översiktsplaner antagna före den 1 januari 2004 ska upphöra att gälla vid utgången av 2025. Även en översiktsplan som har antagits den 1 januari 2004 eller senare men före den 1 april 2020 ska upphöra att gälla vid utgången av 2025, i den del planen innehåller en sådan ändring som avses i 3 kap. 27 § första stycket första meningen eller motsvarande äldre bestämmelser och där ändringen ursprungligen har antagits före den 1 januari 2004.

Tillfälle för synpunkter

Efter att kommunen tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning och ett förslag till detaljplan ska kommunen ge bland annat länsstyrelsen tillfälle att lämna synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen och planförslaget. Tillfället till synpunkter om miljökonsekvensbeskrivningen bör samordnas så att det senast sker vid granskningen av detaljplaneförslaget för att underlätta för såväl kommunen som berörda. (jfr prop. 2016/17:200 sid 163)

Gränsöverskridande samråd

Om detaljplanens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett annat land eller om ett land som kan komma att påverkas betydligt begär det ska det genomföras ett gränsöverskridande samråd. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för att genomföra det gränsöverskridande samrådet. Får länsstyrelsen kännedom om att en plan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett annat land, ska länsstyrelsen underrätta Naturvårdsverket. Det är även Naturvårdsverket som ansvarar för att lämna information till ett annat land i fråga om antagande av en plan. (Jfr prop. 2016/17:200 sid. 162)

Samordnande funktion

Under detaljplaneprocessen ska länsstyrelsen ta till vara och samordna de statliga intressena. Länsstyrelsen har till uppgift att på lämpligt sätt hålla andra berörda statliga myndigheter informerade under samrådet. Därför måste länsstyrelsen sammanställa andra statliga myndigheters åsikter för att sedan framföra dessa till kommunen.

Läs mer här om länsstyrelsens samordnande funktion.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej