Länsstyrelsens roll vid miljöbedömning

Länsstyrelsen har en vägledande roll i förhållande till kommunernas arbete med miljöbedömningar. Både i samband med undersökningen och när en miljöbedömning görs ska kommunen ha samråd med länsstyrelsen.

Under detaljplaneprocessen har länsstyrelsen olika roller. Vid kommunens arbete med miljöbedömningar har länsstyrelsen endast en vägledande roll. Kommunen ska samråda med länsstyrelsen dels vid undersökningen av om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och dels vid avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen. Samrådet som görs vid undersökningen kallas undersökningssamråd och det som görs inför framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen kallas avgränsningssamråd. Vid båda dessa samråd ska länsstyrelsen stödja kommunen genom att bidra med den kunskap och de underlag som är relevanta för miljöbedömningen som länsstyrelsen har gällande ett specifikt planområde.

Undersökningssamråd

Kommunen ska genomföra ett undersökningssamråd med länsstyrelsen om kommunen inte redan vid identifieringen av miljöaspekter kommit fram till att genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Det är i plan- och bygglagen, PBL, reglerat att samråd om en detaljplan ska uppfylla kraven på undersökningssamråd i miljöbalken. Kommunen kan uppfylla detta krav redan innan plansamrådet genom att hålla undersökningssamråd enligt miljöbalken tidigare under planarbetet. I ett sådant fall måste det material som legat till grund för undersökningssamrådet finnas tillgängligt under plansamrådet.

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 6 §

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 11 §

Avgränsningssamråd

Om kommunen kommer fram till att genomförandet av en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska kommunen genomföra ett avgränsningssamråd med bland annat länsstyrelsen. Avgränsningssamrådets syfte är att miljökonsekvensbeskrivningen ska fokusera på den miljöpåverkan som är betydande. Det anges i PBL att samråd om en detaljplan ska uppfylla kraven på avgränsningssamråd i miljöbalken när ett sådant krävs. Kommunen kan uppfylla detta krav redan innan plansamrådet genom att hålla avgränsningssamråd enligt miljöbalken tidigare under planarbetet. I ett sådant fall måste det material som legat till grund för avgränsningssamrådet finnas tillgängligt under plansamrådet.

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 9-10 §§

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 11 §

Tillfälle för synpunkter

Efter att kommunen tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning och ett förslag till detaljplan ska kommunen ge bland annat länsstyrelsen tillfälle att lämna synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen och planförslaget. Tillfället till synpunkter om miljökonsekvensbeskrivningen bör samordnas så att det senast sker vid granskningen av detaljplaneförslaget för att underlätta för såväl kommunen som berörda. (jfr prop. 2016/17:200 sid 163)

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 9 §

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 15 §

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 11 §

Gränsöverskridande samråd

Om detaljplanens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett annat land eller om ett land som kan komma att påverkas betydligt begär det ska det genomföras ett gränsöverskridande samråd. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för att genomföra det gränsöverskridande samrådet. Får länsstyrelsen kännedom om att en plan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett annat land, ska länsstyrelsen underrätta Naturvårdsverket. Det är även Naturvårdsverket som ansvarar för att lämna information till ett annat land i fråga om antagande av en plan. (Jfr prop. 2016/17:200 sid. 162)

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 13 §

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 18 §

Miljöbedömningsförordning (2017:966) 21-22 §§

Plan- och byggförordning (2011:338) 2 kap 4a §

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 11 §

Samordnande funktion

Under detaljplaneprocessen ska länsstyrelsen ta till vara och samordna de statliga intressena. Länsstyrelsen har till uppgift att på lämpligt sätt hålla andra berörda statliga myndigheter informerade under samrådet. Därför måste länsstyrelsen sammanställa andra statliga myndigheters åsikter för att sedan framföra dessa till kommunen.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 14 §

Plan- och byggförordning (2011:338) 2 kap 1 §

Läs mer här om länsstyrelsens samordnande funktion.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej