Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Buller från flygtrafik

Granskad:

Den som planerar ny bebyggelse i närheten av en flygplats ska ta hänsyn till buller från flygtrafiken. Förordningen om trafikbuller omfattar flygbuller. Boverket har tidigare tagit fram en vägledning om flygbuller till ÄPBL, som kan ge stöd i arbetet.

En grundprincip i plan- och bygglagen är att tillämpningen ska främja en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människor i dagens samhälle och för kommande generationer. Det innebär bland annat att människors hälsa inte får äventyras.

Boverkets vägledning innehåller riktlinjer för flygbuller

Vägledningen Flygbuller i planeringen – Allmänna råd 2009:1 innehåller riktlinjer för att hantera buller från flygtrafik vid planering och byggande av nya bostäder. Råden är framtagna till den äldre plan- och bygglagen och gäller alltså inte den nuvarande lagstiftningen, men kan fortfarande användas som stöd. Vid sidan av vägledningen finns även ett faktaunderlag med mer fördjupade analyser av flygbullerproblematiken.

Mätning av flygbuller

dBA. Decibel, dB, är ett logaritmiskt mått för att beskriva buller. dBA är A-vägd ljudtrycksnivå och används oftast för bl.a. trafikbuller.

Ekvivalent ljudnivå. En medelljudnivå under en bestämd tidsperiod.

Maximal ljudnivå. Den högsta ljudnivån vid en enskild bullerhändelse under en viss tidsperiod, till exempel överflygande flygplan. Vid flygbuller används tidsvägning "slow".

FBN, flygbullernivå. Medelljudnivån för dygn på årsbasis, viktat så att bullret kvällstid värderas 5 dBA högre och nattetid 10 dBA högre.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen