På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Undersökning av betydande miljöpåverkan

När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras ska kommunen ta ställning till om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. För att ta reda på det ska i princip alla förslag till detaljplaner genomgå en undersökning.

Reglerna om undersökning finns i plan- och bygglagen och i miljöbalkens sjätte kapitel. Undersökningen motsvarar det som tidigare ofta kallats för behovsbedömning.

Undersökningen är den process som ska komma fram till om genomförandet av ett förslag till en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. För detaljplaner som påbörjas från och med 1 april 2020 ska undersökningen genomföras inom ramen för detaljplanesamrådet. Frågan om betydande miljöpåverkan ska avgöras genom ett särskilt beslut. Om undersökningen kommer fram till att planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan innebär det att planen ska miljöbedömas.

Vilka planer ska genomgå en undersökning

När kommunen upprättar eller ändrar en detaljplan ska planen genomgå en undersökning. I miljöbalken finns det ett antal undantag från när en plan behöver genomgå en undersökning. Det undantag som kan vara tillämpligt på en detaljplan är att en plan inte behöver genomgå en undersökning om den endast är till för att tillgodose totalförsvarets eller räddningstjänstens behov. (jfr prop. 2016/17:200 sid. 187)

Ändring av detaljplan ska undersökas

En undersökning ska göras även om kommunen ändrar en detaljplan. Ändringar som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan är sannolikt för omfattande för att behandlas som en ändring av detaljplan. Det är dock upp till kommunen att avgöra.

Läs mer om ändring av detaljplan här

Undersökningen i planprocessen

Undersökningen ska genomföras inom ramen för plansamrådet. Detta innebär att den måste vara genomförd innan granskningen påbörjas. Det är inte reglerat exakt när under samrådet undersökningen ska genomföras, men i lagens förarbeten anges att undersökningen bör göras i ett tidigt skede, innan kommunen har sammanställt ett planförslag och genomfört den remiss som normalt avslutar samrådet. (jfr prop. 2019/20:52 sid. 68)

Övergångsbestämmelser SFS 2020:76

Det är i plan- och bygglagen, PBL, också reglerat att samrådet om en detaljplan ska uppfylla kraven på undersökningssamråd i miljöbalken. Kommunen ska uppfylla också detta krav innan plansamrådet avslutas.  Om undersökningssamrådet genomförs i ett tidigt skede av planarbetet måste det material som legat till grund för undersökningssamrådet finnas tillgängligt under hela tiden för den avslutande samrådsremissen.

Undersökningens innehåll

En undersökning ska bestå av tre moment. Kommunen ska identifiera de omständigheter som talar för och emot en betydande miljöpåverkan. Kommunen ska också genomföra ett samråd om frågan med länsstyrelsen och andra kommuner som kan antas bli berörda utifrån sitt särskilda miljöansvar. Undersökningssamrådet behöver inte genomföras om kommunen redan när omständigheterna identifieras kommer fram till att en miljöbedömning ska göras. Efter undersökningen ska frågan om betydande miljöpåverkan avgöras genom ett särskilt beslut.

Har en detaljplan ett tydligt stöd i en aktuell och väl genomarbetad översiktsplan bör informationen som finns i översiktsplanens miljökonsekvensbeskrivning kunna tjäna som grund för undersökningen. Även om så är fallet måste dock undersökningen avslutas genom ett särskilt beslut.

Identifiera omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan

I miljöbedömningsförordningen anges vilka omständigheter som kommunen ska utgå ifrån vid en undersökning av om en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Vid en undersökning ska identifieringen av omständigheter som i det enskilda fallet talar för eller emot en betydande miljöpåverkan utgå ifrån i vilken utsträckning planen eller ändringen:

 • Anger förutsättningar för verksamheter eller åtgärder när det gäller lokalisering, typ av verksamhet, storlek eller driftsförhållanden eller genom att fördela resurser
 • Har betydelse för de miljöeffekter som genomförandet av andra planer eller program medför
 • Har betydelse för att främja en hållbar utveckling eller för integreringen av miljöaspekter i övrigt
 • Har betydelse för möjligheterna att följa miljölagstiftningen,

Kommunen ska även utgå ifrån:

 • Miljöproblem som är relevanta för planen, programmet eller ändringen,
 • De sannolika miljöeffekternas och det påverkade områdets utmärkande egenskaper
 • I vilken utsträckning det går att avhjälpa de sannolika miljöeffekterna
 • Miljöeffekternas gränsöverskridande egenskaper
 • Miljöeffekternas omfattning
 • Riskerna för människors hälsa eller för miljön till följd av allvarliga olyckor eller andra omständigheter
 • Det påverkade områdets betydelse och sårbarhet på grund av intensiv markanvändning
 • Överskridna miljökvalitetsnormer, dess kulturvärden eller andra utmärkande egenskaper i naturen
 • Påverkan på områden eller natur som har erkänd skyddsstatus nationellt, inom Europeiska unionen eller internationellt.

Läs mer om undersökningens innehåll här

Undersökningssamråd

Syftet med undersökningssamrådet är att det ska bidra med information till kommunens bedömning om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om kommunen kommer fram till att genomförandet av detaljplanen eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan redan innan undersökningssamrådet behöver det inte genomföras. (jfr prop. 2016/17:200 sid. 189)

Undersökningssamrådet ska ske med länsstyrelsen och de kommuner som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen. Vilka dessa kommuner är måste avgöras i det enskilda fallet. Om en kommun har ett särskilt miljöansvar eller inte ska bedömas utifrån dess arbetsuppgifter. Det ska finnas en koppling mellan miljöansvaret och den miljöpåverkan som kan förväntas vid genomförandet av planen. Det räcker att kommunen kan antas bli berörd. (jfr prop. 2016/17:200 sid. 95)

Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan

Kommunen ska efter att undersökningen har genomförts ta ställning till om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Detta ska göras genom att kommunen fattar ett särskilt beslut. Om planen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt det särskilda beslutet ska skälen för bedömningen redovisas i planbeskrivningen.

Om ett undersökningssamråd inte genomförts på grund av att kommunen redan innan undersökningssamrådet kommit fram till att detaljplanen kan antas innebära betydande miljöpåverkan, framgår det av lagen att ett särskilt beslut ändå ska fattas.

Resulterar undersökningen i ett särskilt beslut att detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras.

Läs mer om miljöbedömning här

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej