Undersökning av betydande miljöpåverkan

När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras ska kommunen ta ställning till om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. För att ta reda på det ska i princip alla förslag till detaljplaner genomgå en undersökning.

Reglerna om undersökning finns i miljöbalken sjätte kapitel. Undersökningen motsvarar det som tidigare ofta kallats för behovsbedömning.

Undersökningen är den process som ska komma fram till om ett förslag till en detaljplans genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Om undersökningen kommer fram till att planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan innebär det att planen ska miljöbedömas.

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 6 §

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 11 §

Vilka planer ska genomgå en undersökning

När kommunen upprättar eller ändrar en detaljplan ska planen genomgå en undersökning. I miljöbalken finns det ett antal undantag från när en plan behöver genomgå en undersökning. Det undantag som kan vara tillämpligt på en detaljplan säger att en plan inte behöver genomgå en undersökning om den endast är till för att tillgodose totalförsvarets eller räddningstjänstens behov. (jfr prop. 2016/17:200 sid. 187)

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 5,3 §§

Miljöbedömningsförordning (2017:966) 3 §

Ändring av detaljplan ska undersökas

En undersökning ska göras även om kommunen ändrar en detaljplan. Ändringar som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan är sannolikt för omfattande för att behandlas som en ändring av detaljplan. Det är dock upp till kommunen att avgöra.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 7 §

Läs mer om ändring av detaljplan här

Undersökningen i planprocessen

Det är i plan- och bygglagen, PBL, reglerat att samrådet om en detaljplan ska uppfylla kraven på undersökningssamråd i miljöbalken. Kommunen kan uppfylla detta krav redan innan plansamrådet genom att hålla undersökningssamråd enligt miljöbalken tidigare under planarbetet. I ett sådant fall måste det material som legat till grund för undersökningssamrådet finnas tillgängligt under plansamrådet.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 11 §

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 6 §

Undersökningens innehåll

En undersökning ska bestå av två moment. Kommunen ska identifiera de omständigheter som talar för och emot en betydande miljöpåverkan. Kommunen ska också genomföra ett samråd om frågan med länsstyrelsen och andra kommuner som kan antas bli berörda utifrån sitt särskilda miljöansvar. Undersökningssamrådet behöver inte genomföras om kommunen redan när omständigheterna identifieras kommer fram till att en miljöbedömning ska göras.

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 6 §

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 11 §

Har en detaljplan ett tydligt stöd i en aktuell och väl genomarbetad översiktsplan bör informationen som finns i översiktsplanens miljökonsekvensbeskrivning kunna tjäna som grund för undersökningen.

Identifiera omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan

I miljöbedömningsförordningen anges vilka omständigheter som kommunen ska utgå ifrån vid en undersökning av om en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 6 §

Miljöbedömningsförordning (2017:966) 5 §

Vid en undersökning ska identifieringen av omständigheter som i det enskilda fallet talar för eller emot en betydande miljöpåverkan utgå ifrån i vilken utsträckning planen eller ändringen:

 • Anger förutsättningar för verksamheter eller åtgärder när det gäller lokalisering, typ av verksamhet, storlek eller driftsförhållanden eller genom att fördela resurser
 • Har betydelse för de miljöeffekter som genomförandet av andra planer eller program medför
 • Har betydelse för att främja en hållbar utveckling eller för integreringen av miljöaspekter i övrigt
 • Har betydelse för möjligheterna att följa miljölagstiftningen,

Kommunen ska även utgå ifrån:

 • Miljöproblem som är relevanta för planen, programmet eller ändringen,
 • De sannolika miljöeffekternas och det påverkade områdets utmärkande egenskaper
 • I vilken utsträckning det går att avhjälpa de sannolika miljöeffekterna
 • Miljöeffekternas gränsöverskridande egenskaper
 • Miljöeffekternas omfattning
 • Riskerna för människors hälsa eller för miljön till följd av allvarliga olyckor eller andra omständigheter
 • Det påverkade områdets betydelse och sårbarhet på grund av intensiv markanvändning
 • Överskridna miljökvalitetsnormer, dess kulturvärden eller andra utmärkande egenskaper i naturen
 • Påverkan på områden eller natur som har erkänd skyddsstatus nationellt, inom Europeiska unionen eller internationellt.

Miljöbedömningsförordning (2017:966) 5 §

Läs mer om undersökningens innehåll här

Undersökningssamråd

Syftet med undersökningssamrådet är att det ska bidra med information till kommunens bedömning om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om kommunen kommer fram till att genomförandet av detaljplanen eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan redan innan undersökningssamrådet behöver det inte genomföras. (jfr prop. 2016/17:200 sid. 189).

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 6 §

Undersökningssamrådet ska ske med länsstyrelsen och de kommuner som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen. Vilka dessa kommuner är måste avgöras i det enskilda fallet. Om en kommun har ett särskilt miljöansvar eller inte ska bedömas utifrån dess arbetsuppgifter. Det ska finnas en koppling mellan miljöansvaret och den miljöpåverkan som kan förväntas vid genomförandet av planen. Det räcker att kommunen kan antas bli berörd. (jfr prop. 2016/17:200 sid. 95)

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 6 §

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 11 §

Ställningstagande om betydande miljöpåverkan

Kommunen ska efter att undersökningen har genomförts ta ställning till om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.

Enligt miljöbalken ska ställningstagandet formaliseras som ett särskilt beslut. I PBL finns det ingen hänvisning till detta krav. Däremot ska ställningstagandet och skälen för bedömningen om planen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan redovisas i planbeskrivningen.

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 7 §

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 33b §

Resulterar undersökningen i ett ställningstagande att detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras.

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 3 §

Läs mer om miljöbedömning här

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej