Förstärkning och andra skyddsåtgärder

Att förstärka till exempel väggar och att installera okrossbara fönster kan vara bidragsberättigande.

Kammarrätten i Sundsvall fann i en dom från 1996 att det var visat att sökandens funktionsnedsättning var av sådant slag att vissa förstärknings- och skyddsåtgärder var nödvändiga för att sökanden skulle vara tillförsäkrad ett ändamålsenligt boende. Det gällde förstärkning av väggar, tapetsering med vinyltapet, flyttning av värmereglage samt installation av okrossbara fönster eller plastglas innanför befintliga fönsterrutor. Sökanden var utvecklingsstörd och hade ett självskadande beteende. (Kammarrätten i Sundsvall, dom 1996-09-09, målnummer 4001-95.)

Målet prövades utifrån 1992 års lag om bostadsanpassningsbidrag, men Boverket bedömer att avgörandet är relevant också utifrån 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej