På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Länsstyrelsens tillsyn

Länsstyrelsen har ett tillsynsansvar för vissa statliga och mellankommunala intressen. När kommunen har fattat beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan ska länsstyrelsen besluta om planen ska överprövas eller inte.

Länsstyrelsen ska enligt plan- och bygglagen, PBL, utöva tillsyn över och bevaka vissa statliga och mellankommunala intressen. Genom länsstyrelsens medverkan i planprocessen är det meningen att de frågor som länsstyrelsen särskilt ska bevaka genom tillsyn, ska uppmärksammas tidigt, så att det är möjligt för kommunen att beakta länsstyrelsens synpunkter. Dialogen mellan stat och kommun om dessa intressen sker både under samrådet och under granskningen. I granskningsskedet ska länsstyrelsen ge ett tydligt besked till kommunen om detaljplanen är godtagbar utifrån de intressen som kan leda till ett upphävande. Kommunen ska alltså, innan planen antas, få veta om det finns en risk att länsstyrelsen kommer att ingripa genom sin tillsyn mot planbeslutet.

Länsstyrelsens tillsyn

De statliga och mellankommunala intressen som länsstyrelsen har tillsyn över brukar kallas länsstyrelsens ingripandegrunder. De ingripandegrunder som räknas upp är:

  • ett riksintresse enligt miljöbalken inte tillgodoses
  • regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt
  • en miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken inte följs
  • strandskydd enligt miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser
  • en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion

Få planer överprövas genom tillsyn och upphävs

Det är en låg andel av landets antagna detaljplaner som överprövas genom länsstyrelsens tillsyn. Den vanligaste orsaken till tillsyn och upphävande av länsstyrelsen är brister kopplade till hälsa och säkerhet. Cirka 1,5 procent av alla detaljplaner överprövas av länsstyrelserna och av dem upphävs cirka hälften. 50 procent av tillsynsärendena och upphävandena görs på grund av att en bebyggelse anses bli olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. (Boverkets uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagen för 2016).

Här kan du läsa mer om statistik kring länsstyrelsens tillsyn över detaljplaner

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej