Länsstyrelsens tillsyn

Länsstyrelsen har ett tillsynsansvar för vissa statliga och mellankommunala intressen. När kommunen har fattat beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan ska länsstyrelsen inom tre veckor besluta om planen ska överprövas eller inte. Om länsstyrelsen genom sin tillsyn kommer fram till att något av de statliga eller mellankommunala intressena inte beaktats tillräckligt ska de upphäva beslutet att anta detaljplanen. Beslut om upphävande ska ske inom två månader från den dag länsstyrelsen beslutat att överpröva planen.

Länsstyrelsen ska enligt plan- och bygglagen, PBL, utöva tillsyn över och bevaka vissa statliga och mellankommunala intressen. Genom länsstyrelsens medverkan i planprocessen är det meningen att de frågor som länsstyrelsen särskilt ska bevaka genom tillsyn, ska uppmärksammas tidigt, så att det är möjligt för kommunen att beakta länsstyrelsens synpunkter. Dialogen mellan stat och kommun om dessa intressen sker både under samrådet och under granskningen. I granskningsskedet ska länsstyrelsen ge ett tydligt besked till kommunen om detaljplanen är godtagbar utifrån de intressen som kan leda till ett upphävande. Kommunen ska alltså, innan planen antas, få veta om det finns en risk att länsstyrelsen kommer att ingripa genom sin tillsyn mot planbeslutet.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 14,22 §§

Länsstyrelsens tillsyn

De statliga och mellankommunala intressen som länsstyrelsen har tillsyn över brukar kallas länsstyrelsens ingripandegrunder. De ingripandegrunder som räknas upp är:

  • ett riksintresse enligt miljöbalken inte tillgodoses
  • regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt
  • en miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken inte följs
  • strandskydd enligt miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser
  • en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 10-11 §§

Få planer överprövas genom tillsyn och upphävs

Det är en låg andel av landets antagna detaljplaner som överprövas genom länsstyrelsens tillsyn. Den vanligaste orsaken till tillsyn och upphävande av länsstyrelsen är brister kopplade till hälsa och säkerhet. Cirka 1,5 procent av alla detaljplaner överprövas av länsstyrelserna och av dem upphävs cirka hälften. 50 procent av tillsynsärendena och upphävandena görs på grund av att en bebyggelse anses bli olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. (Boverkets uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagen för 2016). Läs mer om statistik kring länsstyrelsens tillsyn över detaljplaner här.

Beslut om överprövning ska ske

Länsstyrelsens tillsyn sker i två steg. Först tas beslut om överprövning ska ske och sedan sker överprövningen som kan leda till ett upphävande eller till att länsstyrelsen trots allt godtar planen.

När kommunen har fattat beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan ska länsstyrelsen först ta beslut om planen ska överprövas eller inte. Detta ska göras inom tre veckor från det att ett meddelande om kommunens beslut har mottagits av länsstyrelsen.

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 10a §

Om länsstyrelsen tidigare har gett ett positivt planeringsbesked får överprövning eller upphävande inte ske med hänvisning till den fråga som planeringsbeskedet avser. Detsamma gäller ett planeringsbesked som försetts med villkor och villkoret har iakttagits av kommunen. Det är endast om åtgärden eller förutsättningarna för planeringen har ändrats väsentligt i förhållande till planeringsbeskedet eller om villkor inte har uppfyllts som det är möjligt för länsstyrelsen att överpröva och upphäva planen. Med väsentliga ändringar avses till exempel om det i en senare framtagen miljökonsekvensbeskrivning framkommit uppgifter som gör att det finns grund för ingripande, om nya fakta eller ny lagstiftning har kommit fram eller om omgivningen till detaljplaneområdet har förändrats på ett sådant sätt att länsstyrelsens planeringsbesked inte kan anses vara aktuellt. (jfr prop. 2016/17:151 sid. 31-32)

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 10a §

Överprövning

Om länsstyrelsen beslutar att överpröva kommunens beslut bör länsstyrelsen ange vilken eller vilka ingripandegrunder som är skäl för deras beslut. Skälen som länsstyrelsen anger är dock inte bindande. Det innebär att om det senare upptäcks att det finns skäl att pröva även mot andra ingripandegrunder kan prövningen omfatta även dessa. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 800)

Länsstyrelsens beslut om att överpröva eller inte överpröva får inte överklagas, varken av kommunen eller någon annan.

Plan- och bygglag (2010:900) 13 kap 4 §

När överprövning sker

Om länsstyrelsen beslutar att överpröva behöver länsstyrelsen begära in relevanta handlingar i planärendet från kommunen.

Länsstyrelsen bör också ta reda på om kommunens beslut har överklagats till mark- och miljödomstolen. Om kommunens beslut har överklagats behöver de parallella prövningarna samordnas. Mark- och miljödomstolen bör avvakta med sin prövning tills dess att ärendet om tillsyn är slutligt avgjort, genom att vilandeförklara målet. (jfr prop. 2015/16:55 sid. 30-31)

Upphävande

Om länsstyrelsen vid överprövningen kommer fram till att de statliga eller mellankommunala intressena inte beaktats tillräckligt ska länsstyrelsen upphäva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan.

Länsstyrelsen ska fatta beslut om upphävande inom två månader från det att de tagit beslut om överprövning. Tidsfristen får överskridas om längre tid är nödvändig med hänsyn till ärendets omfattning eller andra särskilda omständigheter. Det kan till exempel gälla samverkan med andra myndigheter eller om det behövs kompletterande underlag från kommunen. Möjligheten att överskrida tidsfristen bör användas restriktivt. (jfr prop. 2016/17:151 sid. 36-37)

I ärenden där länsstyrelsen har fattat beslut om överprövning före 1 juli 2017 ska tidsfristen räknas från 1 juli 2017 och inte från beslutet om överprövning.

Plan- och bygglag (2017:424) Övergångsbestämmelse punkt 2

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 11 §

Länsstyrelsen kan inte ändra innehållet i planen för att planen ska kunna godtas utifrån ingripandegrunderna. Planen får dock upphävas i en viss del om kommunen medger det. Hur kommunens medgivande ska se ut finns inte reglerat. Medgivandet bör lämnas av det kommunala organ som har fattat det beslut som prövas av länsstyrelsen. Det kan dock inte krävas att kommunfullmäktige ska lämna medgivandet för de planer som fullmäktige har antagit. I dessa fall räcker det med ett medgivande av kommunstyrelsen. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 803) (RÅ 1998 not. 101)

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 11 §

Överklaga länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsens beslut att helt eller i en viss del upphäva kommunens beslut om detaljplan får överklagas hos regeringen. Det får överklagas av den som beslutet angår och om beslutet går denna emot. Ett sådant överklagande görs oftast av kommunen men även enskilda kan överklaga. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 817)

Plan- och bygglag (2010:900) 13 kap 5 §

Plan- och bygglag (2010:900) 13 kap 8 §

Förvaltningslag (2017:900) 42 §

Det är endast när länsstyrelsen helt eller delvis upphäver det kommunala beslutet som man kan överklaga. Om länsstyrelsen däremot beslutar att inte upphäva planen kan det beslutet inte överklagas.

Plan- och bygglag (2010:900) 13 kap 5 §

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej