Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Skolor och förskolor – exempelsamling

Granskad:
Skolgård framför skolbyggnader i olika utformning.
Kristofferskolan: Byggnader med olika utformning för varje årskull. Foto: Gunilla Fagerström/Boverket

Skolan och förskolan är några av våra viktigaste miljöer. Det är platser där våra barn och unga tillbringar majoriteten av sin vakna tid. Det är också platser där barn och unga ska få lust att lära, läsa, leka och bli nyfikna människor. Den här digitala exempelsamlingen syftar till att ge inspiration och vägledning till dig som planerar, beställer, förvaltar, gestaltar eller bygger förskole- och skolmiljöer. 

Varför en exempelsamling om gestaltad livsmiljö i skola och förskola

Inom ramen för arbetet med den nya politiken för arkitektur och gestaltad livsmiljö har Boverket fått i uppdrag att ta fram en vägledning för förskolans och skolans fysiska miljöer. Detta gäller så väl inomhus som utomhus. Denna exempelsamling är ett första steg i Boverkets vägledningsarbete.

Exempelsamlingen syftar till att sprida kunskap om planering, utformning och förvaltning av goda lärmiljöer. Här betonas vikten av bra styrdokument och goda processer som en del av arkitekturuppdraget. Denna samling innehåller exempel på nybyggnad så väl som om- och tillbyggnad av befintliga skolor och förskolor.

Materialet är ett levande dokument som kommer att utvecklas över tid.

Sverige behöver bygga många skolor och förskolor

Sverige är ett land med växande befolkning där städer och samhällen kontinuerligt utvecklas. Boverket bedömer att det behövs ca 640 000 nya bostäder till år 2027. I samband med det behöver Sverige också bygga många skolor och förskolor. En stor andel av de befintliga skolmiljöerna behöver därutöver byggas om eller renoveras.

För detta stora uppdrag ser förutsättningarna olika ut runt om i landet. Några kommuner har inte byggt skolor på decennier, andra kämpar för att hitta mark för nya skolor i allt tätare stadsdelar. Kommuner, arkitekter, byggaktörer och politiker har olika regionala och lokala förutsättningar vilka sammantaget påverkar den gestaltade skolmiljön.

Utmaning att skapa goda livsmiljöer i skola och förskola

Den fysiska lärmiljön har stor betydelse för skolans och förskolans förmåga att arbeta med sitt uppdrag. En bra skolmiljö bidrar till lärande hos barn och unga med olika behov av lärmiljöer. En bra skolmiljö kan också bidra till ökad likvärdighet i samhället, det vill säga att utjämna skillnader och öka jämlikheten. Samtidigt ska skolmiljöerna fungera som arbetsmiljö för såväl barn som elever och vuxna som arbetar i skola och förskola. De ska också tåla kreativitet, lek och slitage.

Flera faktorer påverkar förutsättningarna för planeringen och utformningen av våra skolmiljöer. Ökad urbanisering med fler elever i städer, nya stadsbyggnadsprinciper med tätare bebyggelse och brist på mark, ökade krav på effektivisering av skolverksamheten med större skolenheter, friskolornas etablering och det fria skolvalet som gör det svårt att planera långsiktigt. Direkt eller indirekt har dessa faktorer stor betydelse för läromiljöers lokalisering, storlek, närhetsprinciper, normer, ytmått och gestaltning.

Nya komplexa frågor kräver nya lösningar och svar. Hur kan vi arbeta för att göra hållbara långsiktiga investeringar? Hur balanseras behov av generella och flexibla lokaler mot mer specialiserade? Hur hanterar vi brist på mark i storstadsregionerna på bästa sätt och hur kan kunskap om hur vår hälsa påverkas av den fysiska miljön få genomslag i planering och utformning?

För att kunna bemöta dessa frågor med hållbara, långsiktiga och goda lösningar, krävs en samlad kunskap och erfarenhet. Detta är målet med denna exempelsamling är att vara ett stöd för kommuner och enskilda skolhuvudmän i dessa stora, viktiga beslut och samhällsinvesteringar.

Hur hittar jag i exempelsamlingen

Exempelsamlingen omfattar ett antal olika lärmiljöer, vilka har tagits fram genom en metodik som finns beskriven på en egen sida.

Varje exempel presenteras med en faktaruta med information om skolans storlek, antal barn, arkitekt respektive landskapsarkitekt och inredningsarkitekt, bruttoarean, friytan, ägare samt byggår. Faktarutan följs av Boverkets analys illustrerad av foton och planritningar och lyfter de specifika områden som förskolan eller skolan är ett gott exempel på med en motivering, analys och slutsats. Sist i exemplet finns medskick med lärande erfarenheter från respektive skola.

Under "Relaterad information" på varje sida hittar du flygfoto/situationsplan som visar förskolans/skolans placering, arkitektens ritningar (planer, fasader och sektioner) samt landskapsarkitektens illustrationsplan. 

Här finns också länkar till kommunens webbplats, till kommunala dokument, arkitekternas webbplatser, samt andra relevanta webbplatser.

Karta som visar de olika exempelskolornas plats i Sverige. Illustration: Boverket

Du hittar de olika exemplen här: 

Adolfsbergsskolan

Brogårdaskolan

Hedlunda förskola

Kometens förskola

Kristofferskolan

Landamäreskolan

Lilla Alby skola

Vem gör vad?

Kommunen

Kommunen har enligt skollagen (2010:800) ansvar för att varje barn och elev ska ha plats i en förskola eller skola. Kommunen är också huvudman för de kommunala skolorna. 

 

Boverket

Boverket arbetar med att ta fram vägledning om skolors och förskolors fysiska miljöer, såväl inomhus som utomhus. Boverket har 2015 tagit fram allmänna råd och vägledning kring friytor vid skolor och förskolor.

 

Skolverket

Skolverket tar fram läroplaner, vägledning och allmänna råd för utbildning.  Allmänna råd för förskolan respektive fritidshemmet lyfter båda vikten av de fysiska miljöerna.

 

SKR

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tar fram vägledningsmaterial och underlag för ramavtal och funktionsprogram till kommuner.

 

SPSM

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att tillgängliggöra alla skolmiljöer och utbildning.

 

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen