Exempel på åtgärder

I menyn finns exempel på åtgärder som kan berättiga till bostadsanpassningsbidrag. Exemplen grundar sig på uttalanden i förarbeten eller på avgöranden av framförallt  förvaltningsdomstolarna enligt 1992 års lag om bostadsanpassningsbidrag. I menyn finns också elsanering med som inte har ansetts vara en stödberättigande åtgärd.

Boverket har gjort bedömningen att de refererade avgörandena är relevanta också för att belysa vilken typ av åtgärder som kan komma i fråga för bidrag enligt 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag. Detta är dock en fråga som det ytterst ankommer på kommunerna och, efter överklagande, förvaltningsdomstolarna att ta ställning till.  

Fler åtgärder kan vara bidragsberättigande

Observera att exemplen inte är uttömmande. Fler åtgärder än vad som framgår här kan vara bidragsberättigande. Det är också viktigt att tänka på att det alltid måste göras en prövning i varje enskilt fall av om alla förutsättningar för bidrag är uppfyllda, exempelvis av att behovet är styrkt och av att det i förekommande fall finns ett medgivande från den som äger bostaden.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen