På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Genomförande på bekostnad av den som fått ett föreläggande

Byggnadsnämnden får besluta om genomförande på bekostnad av den som fått ett föreläggande.

Det handlar om att:

  • upprätta ritningar och beskrivningar för lov,
  • ge sakkunnig i uppdrag att utreda behovet av underhållsåtgärder, eller
  • genomföra ett föreläggande på den försumliges bekostnad.

Ett sådant beslut får endast meddelas om föreläggandet har innehållit en upplysning om att detta kan komma bli konsekvensen om föreläggandet inte följs. I beslutet ska nämnden ange hur genomförandet ska ske.

Upprätta ritningar och beskrivningar för lov

Om ett lovföreläggande inte följs får byggnadsnämnden besluta att på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om lov. Bestämmelsen finns för att byggnadsnämnden inte ska vara tvungen att meddela ett rättelseföreläggande om rivning i situationer där lov hade kunnat meddelas om ansökan lämnats in. Ett sådant beslut får endast meddelas om föreläggandet har innehållit en upplysning om att detta kan komma bli konsekvensen om föreläggandet inte följs.

Läs mer under rubriken Lovförelägganden.

Uppdra att utreda behovet av underhållsåtgärder

När den tid för synpunkter som har angetts i ett föreläggande om underhållsutredning har gått ut får byggnadsnämnden uppdra åt en sakkunnig att på ägarens bekostnad utreda behovet av underhållsåtgärder. Ett sådant beslut får endast meddelas om föreläggandet har innehållit en upplysning om att detta kan komma bli konsekvensen om föreläggandet inte följs.

Läs mer under rubriken Föreläggande om underhållsåtgärd.

Genomförande av föreläggande på den försumliges bekostnad

Om ett föreläggande om åtgärd, rättelse, rivning, ökad trafiksäkerhet eller stängsel kring industrianläggningar som inte längre används inte följs får byggnadsnämnden ta ett beslut om att en åtgärd ska genomföras på den försumliges bekostnad. Detta verkställighetsmedel kan användas som ett alternativ till vite och handräckning. Ett sådant beslut får endast meddelas om föreläggandet har innehållit en upplysning om att detta kan komma bli konsekvensen om föreläggandet inte följs. I föreläggandet ska nämnden ange hur genomförandet ska ske.

Som huvudregel gäller att ett beslut om genomförande på den försumliges bekostnad måste ha vunnit laga kraft innan det kan verkställas. Byggnadsnämnden har dock möjlighet att i beslut om föreläggande eller beslut om verkställighet bestämma att beslutet ska gälla omedelbart. Det är inte avsett att den här möjligheten ska få generell användning utan byggnadsnämnden måste i varje särskilt fall pröva behovet av att beslutet ska gälla omedelbart. Nämnden ska särskilt ta hänsyn till om det finns anledning att misstänka åtgärder i förhalningssyfte eller om beslutet är av den arten att det är bråttom med att genomföra åtgärderna. (jfr Didón m.fl. (okt 2015). Plan- och bygglagen (2010:900): en kommentar. Norstedts Juridik. 11:38)

Kronofogdemyndigheten ska lämna den hjälp som byggnadsnämnden behöver för att åtgärden ska genomföras. Sådan hjälp kan innebära inte bara att myndigheten till exempel bereder nämnden tillträde genom att bryta lås som hindrar verkställigheten, utan också att myndigheten lämnar hjälp i rent praktiska frågor. (jfr Didón m.fl. (okt 2015). Plan- och bygglagen (2010:900): en kommentar. Norstedts Juridik. 11:29)

Läs mer under rubriken Handräckning.

Genomförandet får inte innebära oskäliga kostnader

Byggnadsnämnden ska se till att genomförandet av åtgärderna inte ger upphov till oskäliga kostnader. Kostnaderna kan inte utan vidare tas ut av föreläggandets adressat. Vägrar han eller hon att betala, måste byggnadsnämnden väcka talan vid domstol angående kostnaderna. I ett sådant mål kan domstolen pröva bland annat:

  • om den huvudsakliga förpliktelsen i föreläggandet har varit lagligen grundad,
  • om det inte funnits möjlighet att följa föreläggandet, så kallat laga förfall,
  • om det begärda beloppet är skäligt.

Blir kostnaderna för verkställigheten högre än nödvändigt, kan detta alltså leda till att byggnadsnämnden inte får alla kostnader ersatta. (jfr Didón m.fl. (okt 2015). Plan- och bygglagen (2010:900): en kommentar. Norstedts
Juridik. 11:28)

Överklagande

Beslut om genomförande på bekostnad av den som fått ett föreläggande får överklagas.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej