Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Placemaking - gemensamt platsskapande

Granskad:
Placemaking – gemensamt platsskapande – i Herrgården i Malmö. Foto: Maria Eggertsen Teder/Boverket

Placemaking är en metod för platsutveckling som kombinerar fysiskt platsbyggande och skapande av platsrelationer. Metoden tar sikte på relationer mellan människor, samt relationer mellan människor och platser.

Metoden är baserad på samskapande mellan olika aktörer. Placemaking bygger på deltagandet från såväl professionella aktörer, planerare, arkitekter och byggaktörer som framtida användare av en plats. Målet är att skapa en relation till en plats genom närkontakt med den fysiska miljön – genom konkreta handlingar som att bygga, förändra eller använda den. På detta sätt skapas förståelse för platsen. En personlig relation till en plats innebär oftast en vilja att vårda den, och en välbekant plats upplevs ofta som tryggare.

Platser skapas både för och genom användning, och placemaking kan därför ske under hela platsens livscykel, från planering och byggande till förvaltning, användning och eventuell ny planering. Det aktiva samskapandet omvandlar framtida användare till medskapare, och gör det möjligt för fler invånargrupper att engagera sig i utvecklingen av en plats. 

Placemaking kan utöver möjligheten till platsanknytning, skapa goda förutsättningar för en varierad gatubild med en hög detaljeringsnivå, med platser som blir väl omhändertagna och använda över tid av många olika slags människor.

En fallgrop med metoden är att det känslomässiga engagemanget från deltagarnas sida, riskerar att utnyttjas i syfte att marknadsföra en plats eller höja värdet på en fastighet. Om den platsanknytning som uppstår under en samskapandeprocess inte vårdas och fullföljs i senare skeden av platsens livscykel, finns risk för besvikelse och en känsla av förlust hos dem som varit involverade i skapandeprocessen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen