Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Analysera vattenbehoven

Granskad:

För att skapa förutsättningar för den utveckling som kommunen önskar behöver vattenbehoven för alla relevanta intressenter kunna tillgodoses. De långsiktiga behoven för bebyggelse och verksamheter med såväl kommunal som enskild vattenförsörjning behöver beaktas. Analyser behöver utföras både för nutida förhållanden och för framtiden, med tidsperspektiv över flera generationer. 

Bedömning av vattenbehoven i kommunen

Bedömningar av framtida vattenbehov behöver grundas på kommunens målsättningar för långsiktig utveckling av befolkning och näringar. För att skapa förutsättningar för den utveckling som kommunen önskar är det viktigt att planera tillräckliga resurser för vattenförsörjning, där behoven för alla relevanta intressenter beaktas. Viktiga förutsättningar är bland annat:

  • Vilka vattenbehov behöver kunna tillgodoses för att skapa förutsättningar för långsiktig utveckling av jordbruk, industri och andra verksamheter i kommunen?
  • Hur ser kommunens målsättning för långsiktig befolkningsutveckling och turism ut?

Vid bedömning av vattenbehov är det viktigt att belysa variationer under året, och särskilt beakta vattenbehovet under perioder när det är som störst. Ett årsmedelvärde kan bli missvisande när huvuddelen av vattenbehovet finns under en begränsad tid av året.

Bedömningen kan göras mycket översiktligt i områden som försörjs av stora vattenresurser och att vattentillgången inte förutses kunna bli begränsad eller att perioder av konkurrens kan uppstå, även med hänsyn till klimatförändringar på lång sikt. I annat fall behövs mer ingående analyser. Om kommunen redan har en kommunal vattenförsörjningsplan eller liknande är troligtvis mycket av det underlag som behövs för översiktsplanarbetet redan framtaget.

De långsiktiga vattenbehoven för såväl hushåll, jordbruk, industri som andra verksamheter i kommunen behöver kunna tillgodoses. För användningsområden med säsongsvariationer i vattenbehov är det viktigt att belysa behovet under perioder när det är som störst. Väntade klimatförändringar kan få stor inverkan på framtida vattenbehov. Foto: Mikael Svensson /Johnér

Hushåll och verksamheter med kommunal vattenförsörjning

Kommunens vision för befolkningsutveckling och turismnäring ger stöd för uppskattning av långsiktigt vattenbehov. Även regionens bedömning av befolkningsutveckling kan vara användbar. Eventuellt kan SCB:s befolkningsprognoser också vara till hjälp, se ”Relaterad information”.

Kommunens huvudman för vattenförsörjning och avlopp, VA-huvudman, har kunskap om nuvarande vattenanvändning hos hushåll och verksamheter med kommunal vattenförsörjning. De kan också ha inblick i framtida expansionsplaner för vattenkrävande verksamheter.

Hushåll med enskild vattenförsörjning

Om vattenförsörjningen inte ansluts till kommunala ledningsnätet utan behöver lösas med enskild vattenförsörjning behövs en platsspecifik analys. Med stöd av kartor över verksamhetsområden för kommunalt VA går det att utläsa vilka delar av kommunen som inte ingår, utan i stället har enskild vattenförsörjning. Kartor med befintliga verksamhetsområden och planerad VA-utbyggnad finns hos kommunens VA-huvudman.

Fritidshusbebyggelse och turism kan ge stora säsongsvariationer

I områden med fritidshusbebyggelse finns ofta intresse av att bygga fler bostäder, vilket ökar behovet av dricksvatten. Över tid sker generellt också en utveckling mot högre standard i befintliga fritidshusboenden med installation av till exempel tvätt- och diskmaskin. Med högre boendestandard öppnas möjlighet för övergång till permanentboende. I många fritidshusområden leder detta till att vattenbehovet för befintlig bebyggelse successivt ökar.

Turism kan ofta ge upphov till betydande säsongsvariationer i vattenbehov.

Bygglovsbefriade åtgärder – ett dimensioneringsproblem

Under senare år har det införts lovbefriade åtgärder i lagen som möjliggör en utökning av antalet bostäder på en fastighet. Det är bland annat möjligt att bygga ett komplementbostadshus, så kallat attefallshus, till ett befintligt en- eller tvåbostadshus, samt att inreda en ytterligare bostad till ett befintligt enbostadshus. För dricksvattenförsörjningen innebär det i praktiken att det skulle kunna bli ett mycket större antal hushåll i ett bostadsområde än vad kommunen har planlagt för. Vid planering av bebyggelse och dimensionering av VA-infrastruktur måste möjligheten till bygglovsbefriade komplementbostadshus beaktas.

Om planeringen berör bebyggelseutveckling i landsbygdsområden utanför verksamhetsområden för kommunalt VA måste kommunen vara medveten om det ansvar som följer av lagen om allmänna vattentjänster, LAV. Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för befintlig eller blivande bebyggelse ska kommunen bestämma ett verksamhetsområde för de vattentjänster som behövs och se till att behovet snarast tillgodoses genom en allmän VA-anläggning.

6 §
  Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, ska kommunen
   1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
   2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-
anläggning.

Vid bedömningen av behovet enligt första stycket ska särskild hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Lag (2022:1249) .

6 a §
  Det ska finnas en aktuell vattentjänstplan i varje kommun.

Kommunfullmäktige beslutar om antagande och ändring av en vattentjänstplan.

Kommunfullmäktige ska minst vart fjärde år pröva om vattentjänstplanen är aktuell med hänsyn till behovet av allmänna vattentjänster. Lag (2022:1249) .

6 b §
  En vattentjänstplan ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses.

En vattentjänstplan ska också innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna va-
anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Planen är inte bindande. Lag (2022:1249) .

6 c §
  Utöver det förfarande som följer av bestämmelserna om strategiska miljöbedömningar av planer och program i
6 kap. miljöbalken ska kommunen innan den antar eller ändrar en vattentjänstplan
   1. på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsägare och myndigheter som kan antas ha ett väsentligt intresse av planen, och
   2. ställa ut ett förslag till plan för granskning under minst fyra veckor.

Kommunen ska informera om utställningen på sin anslagstavla före utställningstidens början. Informationen ska innehålla uppgift om förslagets huvudsakliga innebörd, var det ställs ut samt inom vilken tid och till vem synpunkter ska lämnas.

Skyldigheten enligt första stycket 2 gäller inte förslag till ändring av en vattentjänstplan som endast berör ett fåtal fastighetsägare eller annars är av mindre betydelse. Lag (2022:1249) .

6 d §
  Kommunen ska ta hänsyn till de synpunkter som kommit in under samrådet och granskningen samt redovisa hur de har beaktats. Lag (2022:1249) .

Om de lokala vattenresurserna i ett område med enskild vattenförsörjning skulle bli oanvändbara till dricksvatten, och vattenförsörjning behöver ordnas i ett större sammanhang, kan det bli kostsamt för kommunen att ordna vattenförsörjning. Även små dricksvattenresurser kan vara mycket värdefulla i sådana sammanhang.

Det kan finnas många orsaker till att behovet av hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön gör att kommunal vattenförsörjning behöver anordnas. En orsak till problem med vattentillgång eller vattenkvalitet kan vara att det byggts för många bostäder på för liten yta. Om vattenbehovet är större än den lokala vattentillgången uppstår vattenbrist. För dricksvattenbrunnar i kustnära områden finns risk för kvalitetsproblem till följd av saltvatteninträngning i grundvattnet.

Jordbruk

I områden där konkurrens om vatten kan förutses under perioder behöver kommunen information om jordbrukets nuvarande och framtida vattenbehov. Jordbruket är en areell näring där både växtodling och djurhållning förutsätter tillgång till jordbruksmark, det vill säga mark med vissa naturgivna förutsättningar för odling. Det innebär att jordbruksverksamhet inte är flyttbar på samma sätt som icke areell näringsverksamhet eller bostadsbebyggelse.

Tillgång till vatten är en viktig förutsättning för att tillvarata jordbruksmarkens potential. Klimatförändringarna kan förväntas få stor betydelse, framförallt för behovet av vatten för bevattning. En bedömning av jordbrukets vattenbehov på lång sikt bör i första hand relateras till förekomsten av jordbruksmark i kommunen.

Information till stöd för bedömning av vattenbehov för jordbruk finns samlad på Jordbruksverkets webbsida om jordbruket och vattnet, se ”Relaterad information”.

För att få kontakt med flera lantbrukare samlat kan Lantbrukarnas riksförbund, LRF, vara en bra ingång. Regionkontoret kan ge information om lokala grupper som är verksamma i kommunen. Alla lantbrukare är inte anslutna till LRF och därför kan eventuellt ytterligare lantbrukare behöva kontaktas. För kontaktinformation till LRF:s regionkontor, se "Relaterad information”.

Industri och andra verksamheter

Den kommunala miljöförvaltningen bör ha kännedom om verksamheter med större vattenuttag som inte har kommunal vattenförsörjning. Även länsstyrelsen kan ha information om större enskilda vattenuttag genom sitt tillsynsarbete eller arbetet med regional vattenförsörjningsplan.

Kommunens planer för näringslivsutveckling, samt den regionala utvecklingsstrategin kan ge stöd för bedömning av framtida vattenbehov för andra verksamheter. I bedömningen ligger också att avgöra hur stor marginal kommunen vill att det ska finnas för vattenförsörjning av ytterligare verksamheter med stort vattenbehov.

Regionens reservvattentäkter för försörjning av exempelvis sjukhus behöver beaktas vid sammanställning av vattenbehoven i kommunen. Inom kommunen kan i vissa fall också behoven av vatten för brandsläckning behöva beaktas.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen