Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Validering av certifierad sakkunnig funktionskontrollant

En kortfattad beskrivning av yrket/behörigheten.

I Sverige finns krav på obligatorisk kontroll av ventilationssystem. Byggnadens ägare ansvarar för att kontroll sker. Kontrollen ska utföras av en certifierad funktionskontrollant.

Funktionskontrollanten utför funktionskontroll av ventilationssystem och/eller de kontroller som behövs för att verifiera att samhällets krav om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön med avseende på luft uppfylls.

Behörighet får lämnas enligt följande:

 • Behörighet N: Alla byggnader med S-, F- och FX-ventilation samt en- och tvåbostadshus med FT- och FTX-ventilation.
 • Behörighet K: Alla typer av ventilationssystem.

Behörighetskrav

För att få behörighet N eller K ska sökanden ha allmän teknisk kunskap genom avlagd examen eller genomförd utbildning från

 1. teknisk högskola
 2. ingenjörsutbildning vid tidigare tre- eller fyraårigt tekniskt gymnasium
 3. yrkesteknisk utbildning (KY), eller
 4. annan likvärdig utbildning.

Utbildningen ska ha skett inom linjer för installationsteknik och byggnaders energisystem eller byggnadsteknik.

Utbildningskravet kan även tillgodoses genom motsvarande utbildningar i annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Yrkesteknisk utbildning enligt ovan krävs inte för sökande med minst tio års yrkeserfarenhet inom de områden som framgår nedan för behörighet N, respektive för behörighet K.

För att få behörighet N ska sökanden efter erhållen allmän teknisk kunskap, under minst tre år ha varit yrkesverksam inom injustering och flödesmätning samt kontroll av sådana byggnaders ventilationssystem som är relevanta för behörighet N.

För att få behörighet K ska sökanden efter erhållen allmän teknisk kunskap ha varit yrkesverksam under sammanlagt minst fem år. Där av ska minst två år avse injustering och flödesmätning samt minst tre år avse minst två av följande ventilationsområden:

 1. arbetsledning
 2. projektering
 3. besiktning
 4. entreprenadkontroll av ventilationssystem typ FT/FTX.

Utöver de kompetenskrav som anges ovan ska sökanden ha kunskaper avseende ventilation och inomhusmiljö samt energi inom tillämpliga delar av

 1. plan- och bygglagen (2010:900), PBL, plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, samt de föreskrifter och allmänna råd som har meddelats med stöd av dessa författningar,
 2. äldre lagar och föreskrifter som berör byggandet.

Utöver de kompetenskrav som anges ovan ska sökanden ha kännedom avseende ventilation och inomhusmiljö samt energi inom tillämpliga delar av

 1. arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2)
 2. förordningen (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2006:1)
 3. Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken (SOSFS 1999:25)
 4. miljöbalken (1998:808)
 5. lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader
 6. förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader
 7. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader (BFS 2007:4), samt
 8. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem (BFS 2003:1).

  Sökanden för behörighet N ska också ha kunskap om
 • byggnaders grundläggande inneklimatfaktorer som påverkar människors hälsa och mätmetoder för inneklimatfaktorerna
 • värmeåtervinningssystem med koppling till värme, och tappvatten samt dess uppbyggnad, komponenter och reglering
 • möjliga energieffektiviseringsåtgärder i ventilationssystemet med hänsyn till inomhusmiljön

Utöver kraven ovan ska sökanden för behörighet K ha kunskap om

 • radonmätningar och möjliga åtgärdsförslag för att minska radon i byggnader
 • vatten- och luftburna komfortkylsystem och deras funktion, uppbyggnad komponenter och reglering

Den sökande ska vara lämplig för uppgiften.

Erkännande av yrkeskvalifikationer

Om du vill utöva ett yrke som är reglerat i Sverige kan du ansöka om att få ett erkännande av dina yrkeskvalifikationer. Detta innebär att Boverket bedömer din tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet utifrån tillämplig lagstiftning.

För att kunna få ett erkännande av dina kvalifikationer måste du ha en lämplig utbildning och arbetslivserfarenhet från ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Om yrket är reglerat i det andra EU/EES-landet eller Schweiz, kan du genom uppvisande av kompetensbevis ansöka om erkännande. I annat fall ska du ha arbetat på heltid inom det aktuella yrket i ett år eller på halvtid i två år under den senaste tioårsperioden. Övriga krav finns i lag (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer samt förordning (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Ansökan skickas till: registraturen@boverket.se

Svenska kvalifikationer (utbildning och arbetslivserfarenhet)

Har du utbildning och arbetslivserfarenhet från Sverige ska du vända dig direkt till ett av certifieringsorganen för prövning av om dina kvalifikationer är tillräckliga för att få certifiering. Du hittar samtliga certifieringsorgan i listan till vänster.

Kvalifikationer från land utanför EU/EES

Länder inom EU/EES-området och Schweiz är ansluta till regelverket, och personer med yrkeskvalifikationer därifrån kan därför vända sig till Boverket för att få ett erkännande. Boverket kan inte erkänna yrkeskvalifikationer från länder utanför detta område. 

Har du utbildning från ett land som inte är anslutet till regelverket ska du vända dig till myndigheten Universitets- och högskolerådet (UHR) för att validera din utbildning och få ett beslut om vad den motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Länk till Universitets- och högskolerådet finns i "Relaterad information". Därefter ska du vända dig till ett certifieringsorgan som bedömer om du uppfyller kraven för att bli certifierad.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen