På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Validering av certifierad sakkunnig funktionskontrollant

En kortfattad beskrivning av yrket/behörigheten.

I Sverige finns krav på obligatorisk kontroll av ventilationssystem. Byggnadens ägare ansvarar för att kontroll sker. Kontrollen ska utföras av en certifierad funktionskontrollant.

Funktionskontrollanten utför funktionskontroll av ventilationssystem och/eller de kontroller som behövs för att verifiera att samhällets krav om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön med avseende på luft uppfylls.

Behörighet får lämnas enligt följande:

  • Behörighet N: Alla byggnader med S-, F- och FX-ventilation samt en- och tvåbostadshus med FT- och FTX-ventilation.
  • Behörighet K: Alla typer av ventilationssystem.

Behörighetskrav

För att få behörighet N eller K ska sökanden ha allmän teknisk kunskap genom avlagd examen eller genomförd utbildning från

1. teknisk högskola

2. ingenjörsutbildning vid tidigare tre- eller fyraårigt tekniskt gymnasium

3. yrkesteknisk utbildning (KY), eller

4. annan likvärdig utbildning.

Utbildningen ska ha skett inom linjer för installationsteknik och byggnaders energisystem eller byggnadsteknik.

Utbildningskravet kan även tillgodoses genom motsvarande utbildningar i annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Yrkesteknisk utbildning enligt ovan krävs inte för sökande med minst tio års yrkeserfarenhet inom de områden som framgår nedan för behörighet N, respektive för behörighet K.

För att få behörighet N ska sökanden efter erhållen allmän teknisk kunskap, under minst tre år ha varit yrkesverksam inom injustering och flödesmätning samt kontroll av sådana byggnaders ventilationssystem som är relevanta för behörighet N.

För att få behörighet K ska sökanden efter erhållen allmän teknisk kunskap ha varit yrkesverksam under sammanlagt minst fem år. Där av ska minst två år avse injustering och flödesmätning samt minst tre år avse minst två av följande ventilationsområden:

1. arbetsledning

2. projektering

3. besiktning

4. entreprenadkontroll av ventilationssystem typ FT/FTX.

Utöver de kompetenskrav som anges ovan ska sökanden ha kunskaper avseende ventilation och inomhusmiljö samt energi inom tillämpliga delar av

1. plan- och bygglagen (2010:900), PBL, plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, samt de föreskrifter och allmänna råd som har meddelats med stöd av dessa författningar,

2. äldre lagar och föreskrifter som berör byggandet.

Utöver de kompetenskrav som anges ovan ska sökanden ha kännedom avseende ventilation och inomhusmiljö samt energi inom tillämpliga delar av

1. arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2)

2. förordningen (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2006:1)

3. Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken (SOSFS 1999:25)

4. miljöbalken (1998:808)

5. lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader

6. förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader

7. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader (BFS 2007:4), samt
8) Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem (BFS 2003:1).

Sökanden för behörighet N ska också ha kunskap om

  • byggnaders grundläggande inneklimatfaktorer som påverkar människors hälsa och mätmetoder för inneklimatfaktorerna
  • värmeåtervinningssystem med koppling till värme, och tappvatten samt dess uppbyggnad, komponenter och reglering
  • möjliga energieffektiviseringsåtgärder i ventilationssystemet med hänsyn till inomhusmiljön

Utöver kraven ovan ska sökanden för behörighet K ha kunskap om

  • radonmätningar och möjliga åtgärdsförslag för att minska radon i byggnader
  • vatten- och luftburna komfortkylsystem och deras funktion, uppbyggnad komponenter och reglering

Den sökande ska vara lämplig för uppgiften.

Hur får man sin behörighet eller utbildning
från annat EES-land bedömd och validerad?

Utländsk utbildning och yrkeserfarenhet bedöms och valideras av Boverket. Därefter utfärdar Boverket ett beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Boverket har också möjlighet att genomföra språkkontroll.

Efter att ha fått Boverkets beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer kan den sökande vända sig till lämpligt certifieringsorgan, som prövar övriga förutsättningar för certifiering.

E-postadress

Ansökan skickas till: registraturen@boverket.se

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen