Hygienrum

Ett tillgängligt hygienrum ska utformas så att det är tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det handlar bland annat om att det finns tillräckligt stor area i hygienrummet för att personer som använder rullstol kan använda de olika funktionerna i hygienrummet.

PBL och PBF

Övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Kraven förtydligas i tillämpningsföreskrifter, bland annat i Boverkets byggregler, BBR.

Tillgänglighetskrav på hygienrum finns som utformningskrav och tekniska egenskapskrav. Utformningskrav om tillgänglighet tas upp till prövning i samband med bygglovet. För åtgärder som inte kräver bygglov gäller i stället att utformningskraven bedöms inför startbeskedet. Tekniska egenskapskrav om tillgänglighet hanteras vid det tekniska samrådet och startbeskedet.

  • Utformningskrav för tillgänglighet har sin grund i 8 kap. 1 § PBL och 3 kap. 4 § PBF.
  • Tekniska egenskapskrav för tillgänglighet har sin grund i 8 kap. 4 § PBL och 3 kap. 18 § PBF.

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 1 §

Plan- och byggförordning (2011:338) 3 kap 4 §

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 4 §

Plan- och byggförordning (2011:338) 3 kap 18 §

BBR

Kraven i BBR gäller när man uppför eller ändrar en byggnad. Regler om tillgänglighet vid ändring finns i avsnitt 3:51. Tillgänglighetskrav på hygienrum vid uppförande finns i BBR avsnitt 3:1, både som utformningskrav och tekniska egenskapskrav. I inledningen till avsnittet 3:1 förtydligas vad som är regler till utformningskrav eller tekniska egenskapskrav eller bådadera.

Regler som berör hygienrum finns inte bara i avsnitt 3:1 BBR utan även i avsnitt 3:2 BBR om bostadsutformning och avsnitt 8 BBR om säkerhet vid användning. Exempel på det är att i bostäder med flera plan ska entréplanet minst rymma ett hygienrum som är tillgängligt och användbart. Ett annat exempel är att stödhandtag bör finnas i duschutrymmet i tillgängligt hygienrum.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:221

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 8:22

Utformningskrav på tillgänglighet för hygienrum i bostäder

Att det finns tillräckligt stor area i ett hygienrum är ett exempel på ett utformningskrav. Det är viktigt att det finns tillräckligt stor area i hygienrummet för att personer som använder rullstol kan använda de olika funktionerna i hygienrummet. Minst ett hygienrum i en bostad ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga och utformas så att det lätt kan ordnas plats för medhjälpare. I det tillgängliga och användbara hygienrummet ska det också gå att ordna en separat duschplats om en sådan saknas från början.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:146

Mått på hygienrum i bostäder

I ett allmänt råd som en rekommendation står det att dimensionerande mått som är lämpliga med hänsyn till tillgängligheten och användbarheten i rum finns i standarden SS 91 42 21:2006, normalnivå. Det minsta tillgängliga och användbara hygienrummet i bostäder bör vara 1.7 meter x 1.9 meter och ha en inredning som placeras så att man kan använda hygienrummet med en manuell eller liten eldriven rullstol för inomhusanvändning.

Plats för medhjälpare och separat dusch kan ordnas till exempel genom att ett badkar tas bort.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:146

 

Illustration visar ett exempel på ett hygienrum med de minsta måtten i en bostad
Illustration visar ett exempel på ett hygienrum med de minsta måtten i en bostad. Illustration: Altefur Development/Boverket

Tekniska egenskapskrav på tillgänglighet för hygienrum i bostäder

Trösklar är ett exempel på ett tekniskt egenskapskrav.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:143

Du kan läsa om trösklar här. 

Rum för personhygien i bostäder avsedda för en person med gemensamma utrymmen

Rum för personhygien får sammanföras till gemensamma utrymmen i bostäder avsedda för en person. Rummet för personhygien ska i så fall finnas i nära anslutning till och på samma plan som de enskilda bostäderna. Varje rum för personhygien får högst delas av tre enskilda enpersonsbostäder.

Om man väljer att enbart ha hygienrum i varje enskild bostad så ska samtliga hygienrum vara tillgängliga och användbara. Om man väljer att ha gemensamma hygienrum som delas av högst tre enskilda enpersonsbostäder ska de vara tillgängliga och användbara. Man får bygga en kombination av otillgängliga hygienrum i varje bostad med ett gemensamt hygienrum som är tillgängligt och delas av högst tre enpersonsbostäder.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:227

Utformningskrav på tillgänglighet när det gäller toaletter för allmänheten

I BBR finns det inget krav på att det ska finnas toaletter i publika lokaler. Men i publika lokaler där man väljer att ha toaletter för allmänheten ska alltid minst en toalett vara tillgänglig och användbar. I publika lokaler som har fler än ett plan med toaletter för allmänheten bör minst en toalett på varje sådant plan vara tillgänglig och användbar. Den tillgängliga och användbara toaletten bör ha minsta arean 2,2 x 2,2 meter.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:1453

 

Illustrationen visar exempel på en toalett med de minsta måtten i en publik lokal
Illustrationen visar exempel på en toalett med de minsta måtten i en publik lokal. Illustration: Boverket / Altefur Development

Tekniska egenskapskrav på tillgänglighet när det gäller toaletter för allmänheten

Den tillgängliga och användbara toaletten bör ha

  • lämpligt utformad och placerad inredning och utrustning
  • kontrastmarkeringar
  • säkerhetslarm

Det bör vara minst 0.40 i ljushetskontrast enligt NCS, Natural Color System, mellan kontrastmarkeringen och den omgivande ytan. Det kan avsevärt öka möjligheten för synsvaga att uppfatta markeringen.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:1453

Fler regler om tillgänglighet finns i ALM

PBL kraven om tillgänglighet preciseras även i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader, ALM.

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 12 §

Kraven i ALM gäller nyanläggning på allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader.

Enligt ALM ska där toalett för allmänheten finns, minst en toalett kunna användas av personer som använder rullstol för begränsad utomhusanvändning. Trots att det är den större rullstolen för utomhusanvändning som är dimensionerande i ALM så räcker det att toaletten dimensioneras efter rullstol för begränsad utomhusanvändning. Toalettens mått bör vara minst 2,2 x 2,2 meter och ett fritt dörrpassagemått på minst 0,90 meter. I direkt anslutning till toalettdörren bör en vändzon finnas.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:5) om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader - 5 §

 

Illustrationen visar exempel på en toalett med de minsta måtten enligt ALM
Illustrationen visar exempel på en toalett med de minsta måtten enligt ALM. Illustration: Boverket / Altefur Development

Fler regler om tillgänglighet finns i HIN

PBL kraven på tillgänglighet preciseras även i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträder, HIN.

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 2 §

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 12 §

Kraven i HIN är retroaktiva och gäller i befintliga publika lokaler och på befintliga allmänna platser.

Enligt HIN bör hygienrum avsett för personer med nedsatt rörelseförmåga ha fast inredning som är anpassad så att den fungerar väl för dessa personer. Olämpligt placerade eller dåligt fungerande inredningsdetaljer som gör hygienrummet svårt att använda bör flyttas eller bytas ut.

Hygienrum bör kompletteras med kontrastmarkeringar så att personer med nedsatt syn kan orientera sig. Även viktiga målpunkter, till exempel toalettdörrar, bör kontrastmarkeras så att personer med nedsatt syn eller kognitiv förmåga lättare kan orientera sig.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser - 11 §

Olika mått i BBR, ALM och HIN

Hygienrummets storlek och passagemåttet in i hygienrummet ska vara olika stora i bostäder, publika lokaler, på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader. Det beror på att det är olika rullstolar som är dimensionerande.

Här kan du läsa mer om dörrars passagemått.

Arbetsmiljöverkets regler

Särskilda boendeformer för äldre är bostäder men oftast även arbetsplatser för vårdpersonal. Det innebär att i särskilda boendeformer gäller både de särskilda reglerna om tillgänglighet för bostäder i BBR liksom Arbetsmiljöverkets regler om arbetsplatsens utformning. Till exempel är regler om storlek på hygienrum olika i BBR jämfört med Arbetsmiljöverkets regler.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) finns föreskrifter om toalettrum på arbetsplatser. Du hittar Arbetsmiljöverkets föreskrifter här. 

BBR innehåller inte regler om toaletter i arbetslokaler.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej