Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hygienrum

Granskad:

Ett tillgängligt hygienrum ska utformas så att det är tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det handlar bland annat om att det finns tillräckligt stor area i hygienrummet för att personer som använder rullstol kan använda de olika funktionerna i hygienrummet.

PBL och PBF

Övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Kraven förtydligas i tillämpningsföreskrifter, bland annat i Boverkets byggregler, BBR.

Tillgänglighetskrav på hygienrum finns som utformningskrav och tekniska egenskapskrav. Utformningskrav om tillgänglighet tas upp till prövning i samband med bygglovet. För åtgärder som inte kräver bygglov gäller i stället att utformningskraven bedöms inför startbeskedet. Tekniska egenskapskrav om tillgänglighet hanteras vid det tekniska samrådet och startbeskedet.

 • Utformningskrav för tillgänglighet har sin grund i 8 kap. 1 § PBL och 3 kap. 4 § PBF.
 • Tekniska egenskapskrav för tillgänglighet har sin grund i 8 kap. 4 § PBL och 3 kap. 18 § PBF.

1 §
  En byggnad ska
   1. vara lämplig för sitt ändamål,
   2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och
   3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

4 §
  Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap. 1 § 3 plan-
och bygglagen (2010:900) ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, ska byggnaden vara försedd med en eller flera hissar eller andra lyftanordningar.

Trots första stycket behöver en bostad inte vara tillgänglig genom en hiss eller annan lyftanordning, om byggnaden har färre än tre våningar. Om bostaden inte kan nås från marken, ska byggnaden dock vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att en hiss eller annan lyftanordning kan installeras utan svårighet. Vid tillämpningen av detta stycke ska med våning jämställas vind där det finns en bostad eller huvuddelen av en bostad.

4 §
  Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är vä-
sentliga i fråga om
   1. bärförmåga, stadga och beständighet,
   2. säkerhet i händelse av brand,
   3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
   4. säkerhet vid användning,
   5. skydd mot buller,
   6. energihushållning och värmeisolering,
   7. lämplighet för det avsedda ändamålet,
   8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,
   9. hushållning med vatten och avfall,
   10. bredbandsanslutning, och
   11. laddning av elfordon.

Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §. Lag (2020:239) .

4 a §
  En kommun får inte i andra fall än som följer av 4 kap.
12 och 16 §§ eller i fall där kommunen handlar som byggherre eller fastighetsägare, ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning, i andra ärenden enligt denna lag eller i samband med genomförande av detaljplaner.
Om en kommun ställer sådana egna krav, är dessa krav utan verkan. Lag (2014:900) .

18 §
  För att uppfylla det krav på tillgänglighet och användbarhet som anges i 8 kap. 4 § första stycket 8 plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggnad vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att byggnaden är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap. 4 § första stycket 8 plan- och bygglagen ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, ska byggnaden vara försedd med en eller flera hissar eller andra lyftanordningar.

Trots andra stycket behöver en bostad inte vara tillgänglig genom en hiss eller annan lyftanordning, om byggnaden har färre än tre våningar. Om bostaden inte kan nås från marken, ska byggnaden dock vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att en hiss eller annan lyftanordning kan installeras utan svårighet. Vid tillämpningen av detta stycke ska med våning jämställas vind där det finns en bostad eller huvuddelen av en bostad.

BBR

Kraven i BBR gäller när man uppför eller ändrar en byggnad. Regler om tillgänglighet vid ändring finns i avsnitt 3:51. Tillgänglighetskrav på hygienrum vid uppförande finns i BBR avsnitt 3:1, både som utformningskrav och tekniska egenskapskrav. I inledningen till avsnittet 3:1 förtydligas vad som är regler till utformningskrav eller tekniska egenskapskrav eller bådadera.

Regler som berör hygienrum finns inte bara i avsnitt 3:1 BBR utan även i avsnitt 3:2 BBR om bostadsutformning och avsnitt 8 BBR om säkerhet vid användning. Exempel på det är att i bostäder med flera plan ska entréplanet rymma minst ett hygienrum som är tillgängligt och användbart. Ett annat exempel är att det bör finnas stödhandtag i duschutrymmet i ett tillgängligt hygienrum.

3:221 Bostäder i flera plan

I bostäder med flera plan ska entréplanet minst rymma

 • -   ett hygienrum enligt avsnitt 3:146,
 • -   avskiljbar sängplats (sovalkov),
 • -   möjlighet till matlagning,
 • -   utrymme för måltider,
 • -   utrymme för sittgrupp,
 • -   entréutrymme,
 • -   utrymme för förvaring, och
 • -   utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt om gemensam tvättstuga saknas. (BFS 2011:26).
Allmänt råd Regler om tillgänglighet och användbarhet i enskilda bostadslägenheter i flera plan finns i avsnitt 3:147. (BFS 2011:26).
8:22 Skydd mot att halka och snubbla

Gångytor ska utformas så att risken för att halka och snubbla begränsas. I utrymmen där lutning, väta, spill eller nedisning ökar risken för halka ska ytmaterialens egenskaper anpassas till detta. Oväntade förändringar av ytmaterialens halkegenskaper ska undvikas, särskilt där gångriktningen ändras. Ytorna ska utformas utan oväntade små nivåförändringar, ojämnheter eller låga hinder som är svåra att upptäcka.

Allmänt råd För torra gångytor bör friktionskoefficienten vara minst 0,30, mätt enligt SS-EN 13893. Referensmetod för provning av golvprodukter med högre krav på stegsäkerhet finns i SS-EN 13845. Stödhandtag bör finnas i duschutrymmet i sådant tillgängligt hygienrum som avses i 3:146. Regler om största tillåtna golvlutning i duschutrymmen finns i avsnitt 6:5335. Regler om trösklar finns i avsnitt 3:143. (BFS 2014:3).

Utformningskrav på tillgänglighet för hygienrum i bostäder

Att det finns tillräckligt stor area i ett hygienrum är ett exempel på ett utformningskrav. Det är viktigt att det finns tillräckligt stor area i hygienrummet för att personer som använder rullstol kan använda de olika funktionerna i hygienrummet. Minst ett hygienrum i en bostad ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga och utformas så att det lätt kan ordnas plats för medhjälpare. I det tillgängliga och användbara hygienrummet ska det också gå att ordna en separat duschplats om en sådan saknas från början.

3:146 Tillgänglighet och användbarhet i enskilda bostäder i ett plan

Rum, balkonger, terrasser och uteplatser ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. För sådana terrasser som kompletterar tillgängliga och användbara samt väl placerade balkonger är tillgängligheten och användbarheten tillgodosedd, om det med enkla åtgärder i efterhand går att ordna en ramp.

Minst dörren till huvudentrén samt minst en dörr till varje rum (inklusive rum för matlagning och ett hygienrum), balkong, terrass och uteplats ska medge passage med rullstol. Det ska finnas tillräcklig plats att öppna och stänga dörrarna från rullstolen.

Minst ett hygienrum ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga och utformas så att det lätt kan ordnas plats för medhjälpare.

I det tillgängliga och användbara hygienrumet ska också gå att ordna en separat duschplats om en sådan saknas från början. (BFS 2013:14).

Allmänt råd Dimensionerande mått som är lämpliga med hänsyn till tillgängligheten och användbarheten i rum finns i SS 91 42 21 (normalnivån). Studentbostäder om högst 35 m2 enligt avsnitt 3:225 kan utformas utan plats för medhjälpare på sängens bortre sida. Plats för medhjälpare och separat dusch kan ordnas t.ex. genom att ett badkar tas bort. Regler om lämplig utformning av trösklar finns i avsnitt 3:143. (BFS 2016:6).

Mått på hygienrum i bostäder

Som en rekommendation i ett allmänt råd framgår det att dimensionerande mått som är lämpliga med hänsyn till tillgängligheten och användbarheten i rum finns i standarden SS 91 42 21:2006, normalnivå. Det minsta tillgängliga och användbara hygienrummet i bostäder bör vara 1.7 meter x 1.9 meter och ha en inredning som placeras så att man kan använda hygienrummet med en manuell eller liten eldriven rullstol för inomhusanvändning.

Plats för medhjälpare och separat dusch kan ordnas till exempel genom att ett badkar tas bort.

3:146 Tillgänglighet och användbarhet i enskilda bostäder i ett plan

Rum, balkonger, terrasser och uteplatser ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. För sådana terrasser som kompletterar tillgängliga och användbara samt väl placerade balkonger är tillgängligheten och användbarheten tillgodosedd, om det med enkla åtgärder i efterhand går att ordna en ramp.

Minst dörren till huvudentrén samt minst en dörr till varje rum (inklusive rum för matlagning och ett hygienrum), balkong, terrass och uteplats ska medge passage med rullstol. Det ska finnas tillräcklig plats att öppna och stänga dörrarna från rullstolen.

Minst ett hygienrum ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga och utformas så att det lätt kan ordnas plats för medhjälpare.

I det tillgängliga och användbara hygienrumet ska också gå att ordna en separat duschplats om en sådan saknas från början. (BFS 2013:14).

Allmänt råd Dimensionerande mått som är lämpliga med hänsyn till tillgängligheten och användbarheten i rum finns i SS 91 42 21 (normalnivån). Studentbostäder om högst 35 m2 enligt avsnitt 3:225 kan utformas utan plats för medhjälpare på sängens bortre sida. Plats för medhjälpare och separat dusch kan ordnas t.ex. genom att ett badkar tas bort. Regler om lämplig utformning av trösklar finns i avsnitt 3:143. (BFS 2016:6).
Illustration visar ett exempel på ett hygienrum med de minsta måtten i en bostad
Illustration visar ett exempel på ett hygienrum med de minsta måtten i en bostad. Illustration: Altefur Development/Boverket

Tekniska egenskapskrav på tillgänglighet för hygienrum i bostäder

Trösklar är ett exempel på ett tekniskt egenskapskrav.

3:143 Dörrar och portar

Tillgängliga och användbara dörrar och portar ska utformas så att de medger passage med rullstol och så att tillräckligt utrymme finns för att öppna och stänga dörren eller porten från rullstolen. Även andra öppningar i förflyttningsvägar ska utformas så att de medger passage med rullstol.

Tillgängliga och användbara dörrar och portar ska utformas så att de lätt kan öppnas av personer med nedsatt rörelseförmåga. Handtag, manöverdon och lås ska placeras och utformas så att de kan användas såväl av personer med nedsatt rörelseförmåga som av personer med nedsatt orienteringsförmåga.

Roterdörrar ska kompletteras med en dörr som kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. (BFS 2013:14).

Allmänt råd Det fria passagemåttet bör vara minst 0,80 meter, när dörren är uppställd i 90°, vid
 • a)  entrédörrar,
 • b)  hissdörrar,
 • c)  korridordörrar som är placerade vinkelrätt mot korridorens längdriktning,
 • d)  öppningar i förflyttningsvägar,
 • e)  dörrar till hygienrum i publika lokaler som ska vara användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga,
 • f)  dörrar till samlingslokaler, och
 • g)  dörrar till bostadskomplement.
För dörrar i bostäder finns lämpliga passagemått och lämpliga mått på betjäningsareor i SS 91 42 21 (normalnivån). Regler om bredder i utrymningsvägar finns i avsnitt 5:334. Regler om dörrar i arbetslokaler ges också ut av Arbetsmiljöverket. Dörrar som ska vara tillgängliga och användbara bör förses med automatisk dörröppnare om de har dörrstängare eller är tunga. Vid dörrar med automatisk dörröppnare är det viktigt att markera utrymmet där dörren slås upp eller att förse dörrarna med säkerhetssensorer eller liknande. Manöverdon för dörröppnare bör placeras med centrum 0,80 meter från golvet eller marken och minst 0,70 meter, men gärna 1,0 meter, från hörn eller dörrbladets framkant i ogynnsammaste läge.
Figur 3:143 Placering av manöverdon för dörröppnare
Manöverdon bör kunna hanteras även av personer med nedsatt styrka eller nedsatt grip- eller precisionsförmåga. Dörr- och portöppningar bör utformas utan nivåskillnader, om det inte behövs en tröskel av t.ex. fukt- eller klimatskäl. En eventuell tröskel bör dock vara så låg som möjligt och fasad, så att den är lätt att passera med rullstol eller rollator, och så att risken för att snubbla minimeras. Exempel på hur dörrar kan utformas i andra hänseenden än de som har behandlats i detta allmänna råd finns bland annat i Myndigheten för delaktighets Riv hindren – Riktlinjer för tillgänglighet. (BFS 2014:3).

Dörrar

Rum för personhygien i bostäder avsedda för en person med gemensamma utrymmen

Rum för personhygien får sammanföras till gemensamma utrymmen i bostäder avsedda för en person. Rummet för personhygien ska i så fall finnas i nära anslutning till och på samma plan som de enskilda bostäderna. Varje rum för personhygien får högst delas av tre enskilda enpersonsbostäder.

Om man väljer att enbart ha hygienrum inne i varje enskild bostad så ska samtliga hygienrum vara tillgängliga och användbara.

Om man väljer att enbart ha gemensamma hygienrum får hygienrummen delas av högst tre enskilda enpersonsbostäder. Dessa gemensamma hygienrum ska vara tillgängliga och användbara.

Om man i stället väljer en kombination med både hygienrum inne i den enskilda bostaden och gemensamma hygienrum gäller följande. Hygienrummen i de enskilda bostäderna behöver inte uppfylla kraven på tillgänglighet, men det förutsätter att det finns gemensamma hygienrum som delas av högst tre enpersonsbostäder och att dessa gemensamma hygienrum är tillgängliga.

3:227 Bostäder avsedda för en person med gemensamma utrymmen

För en grupp boende, i enskilda bostäder avsedda för en person, får de enskilda bostädernas rum för personhygien, matlagning och daglig samvaro samt utrymme för måltider, helt eller delvis, sammanföras till gemensamma utrymmen. De gemensamma utrymmena ska vara så stora att de i skälig utsträckning kompenserar för inskränkningarna i de enskilda bostäderna.

För en grupp boende, i enskilda bostäder avsedda för en person, får dessutom de enskilda bostädernas inredning och utrustning för matlagning, helt eller delvis, sammanföras till gemensamma utrymmen. De gemensamma utrymmena ska också vara så välutrustade att de i skälig utsträckning kompenserar för inskränkningarna i de enskilda bostäderna.

Gemensamma delar av bostaden för personhygien ska finnas i nära anslutning och på samma plan som de enskilda bostäderna.

Varje rum för personhygien får högst delas av tre enskilda bostäder avsedda för en person.

Gemensamma delar av bostaden för matlagning och daglig samvaro samt utrymme för måltider ska finnas i nära anslutning till de enskilda bostäderna.

Gemensamma delar av bostaden med inredning och utrustning för matlagning som ersätter motsvarande funktioner i de enskilda bostäderna får inte delas av fler än tolv enskilda bostäder avsedda för en person.

Avsnitt 3:227 gäller inte för bostäder avsedda för personer med nedsatt funktionsförmåga enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och 5 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL. (BFS 2016:6).

Allmänt råd Regler om bostäder om högst 35 m2 finns i avsnitt 3:224. Regler för studentbostäder om högst 35 m2 finns i avsnitt 3:225. Regler om särskilda boendeformer för äldre finns i avsnitt 3:228. Regler om vädring, ljus och utblick finns i avsnitt 6:253 respektive 6:3. (BFS 2016:6).

Utformningskrav på tillgänglighet när det gäller toaletter för allmänheten

I BBR finns det inget krav på att det ska finnas toaletter i publika lokaler. Men i publika lokaler där man väljer att ha toaletter för allmänheten ska alltid minst en toalett vara tillgänglig och användbar. I publika lokaler som har fler än ett plan med toaletter för allmänheten bör minst en toalett på varje sådant plan vara tillgänglig och användbar. Den tillgängliga och användbara toaletten bör ha minsta arean 2,2 x 2,2 meter.

3:1453 Tillgängliga och användbara toaletter

Där det finns toaletter för allmänheten ska minst en toalett vara tillgänglig och användbar. (BFS 2013:14).

Allmänt råd I publika lokaler som har fler än ett plan med toaletter för allmänheten bör minst en toalett på varje sådant plan vara tillgänglig och användbar. Den tillgängliga och användbara toaletten bör ha
 • a)  minsta måtten 2,2 x 2,2 meter,
 • b)  lämpligt utformad och placerad inredning och utrustning,
 • c)  kontrastmarkeringar, och
 • d)  säkerhetslarm. (BFS 2013:14).
Illustrationen visar exempel på en toalett med de minsta måtten i en publik lokal
Illustrationen visar exempel på en toalett med de minsta måtten i en publik lokal. Illustration: Boverket / Altefur Development

Tekniska egenskapskrav på tillgänglighet när det gäller toaletter för allmänheten

Den tillgängliga och användbara toaletten bör ha

 • lämpligt utformad och placerad inredning och utrustning
 • kontrastmarkeringar
 • säkerhetslarm

Det bör vara minst 0.40 i ljushetskontrast enligt NCS, Natural Color System, mellan kontrastmarkeringen och den omgivande ytan. Det kan avsevärt öka möjligheten för synsvaga att uppfatta markeringen.

3:1453 Tillgängliga och användbara toaletter

Där det finns toaletter för allmänheten ska minst en toalett vara tillgänglig och användbar. (BFS 2013:14).

Allmänt råd I publika lokaler som har fler än ett plan med toaletter för allmänheten bör minst en toalett på varje sådant plan vara tillgänglig och användbar. Den tillgängliga och användbara toaletten bör ha
 • a)  minsta måtten 2,2 x 2,2 meter,
 • b)  lämpligt utformad och placerad inredning och utrustning,
 • c)  kontrastmarkeringar, och
 • d)  säkerhetslarm. (BFS 2013:14).

Fler regler om tillgänglighet finns i ALM

PBL kraven om tillgänglighet preciseras även i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader, ALM.

12 §
  Det som gäller i fråga om tomter enligt 9-11 §§ ska i skälig utsträckning tillämpas också på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader, dock att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda platsen eller området i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag.

Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats ska alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. Lag (2011:335) .

Kraven i ALM gäller nyanläggning på allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader.

Enligt ALM ska där toalett för allmänheten finns, minst en toalett kunna användas av personer som använder rullstol för begränsad utomhusanvändning. Trots att det är den större rullstolen för utomhusanvändning som är dimensionerande i ALM så räcker det att toaletten dimensioneras efter rullstol för begränsad utomhusanvändning. Toalettens mått bör vara minst 2,2 x 2,2 meter och ett fritt dörrpassagemått på minst 0,90 meter. I direkt anslutning till toalettdörren bör en vändzon finnas.

Dimensionering

5 §    När det i denna författning anges att platser eller områden ska vara användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga avses att de ska vara användbara såväl för personer med större utomhusrullstol, med manuell rullstol eller med rollator för utomhusanvändning som för personer med nedsatt syn, hörsel eller kognitiv förmåga.

Allmänt råd Det dimensionerande vändmått som är lämpligt vid bedömning av användbarheten för personer med större utomhusrullstol är en cirkel med diametern 2,00 meter.
Illustrationen visar exempel på en toalett med de minsta måtten enligt ALM
Illustrationen visar exempel på en toalett med de minsta måtten enligt ALM. Illustration: Boverket / Altefur Development

Fler regler om tillgänglighet finns i HIN

PBL kraven på tillgänglighet preciseras även i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde, HIN.

2 §
  Om inte annat följer av detta kapitel eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 § ska kraven i 1 § uppfyllas på så sätt att de,
   1. vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden,
   2. vid ombyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den betydande och avgränsbara del av byggnaden som påtagligt förnyas genom ombyggnaden, och
   3. vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om ändringen.

När det gäller kravet i 1 § 3 ska hinder mot tillgänglighet till eller användbarhet av lokaler dit allmänheten har tillträde trots första stycket alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa.

12 §
  Det som gäller i fråga om tomter enligt 9-11 §§ ska i skälig utsträckning tillämpas också på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader, dock att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda platsen eller området i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag.

Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats ska alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. Lag (2011:335) .

Kraven i HIN är retroaktiva och gäller i befintliga publika lokaler och på befintliga allmänna platser.

Enligt HIN bör hygienrum avsedda för personer med nedsatt rörelseförmåga ha fast inredning som är anpassad så att den fungerar väl för dessa personer. Olämpligt placerade eller dåligt fungerande inredningsdetaljer som gör hygienrummet svårt att använda bör flyttas eller bytas ut.

Hygienrum bör kompletteras med kontrastmarkeringar så att personer med nedsatt syn kan orientera sig. Även viktiga målpunkter, till exempel toalettdörrar, bör kontrastmarkeras så att personer med nedsatt syn eller kognitiv förmåga lättare kan orientera sig.

11 §    Hinder i form av brister i utformning och placering av fast inredning ska avhjälpas.

Allmänt råd Fast inredning bör anpassas för att fungera för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Exempel på sådan anpassning kan vara att flytta fast inredning, som är placerad för högt eller för nära hörn, så att personer i rullstol kan nå dem. Andra exempel på anpassning kan vara att komplettera system med talförbindelse och ljud- och ljusanordning så att personer med nedsatt orienteringsförmåga kan ta del av information. Exempel på åtgärder för att personer med nedsatt syn ska kunna använda knappsatser där sifferkombinationer ska slås in kan vara att knappsatsen förses med ljushetskontrast, att 5:an förses med en taktilt märkbar punkt och att knappsatsen förses med punktskrift. I hygienrum avsett för personer med nedsatt rörelseförmåga bör fast inredning kompletteras så att hygienrummet kan användas av dessa personer. Olämpligt placerade eller dåligt fungerande inredningsdetaljer som gör hygienrummet svårt att använda bör flyttas eller bytas ut. Hygienrum bör kompletteras med kontrastmarkeringar så att personer med nedsatt syn kan orientera sig. Bristfällig larmutrustning bör kompletteras, så att även hörselskadade och döva kan nås av varningssignaler i händelse av brand eller annan fara. (BFS 2013:9).

Olika mått i BBR, ALM och HIN

Hygienrummets storlek och passagemåttet in i hygienrummet ska vara olika stora i bostäder, publika lokaler, på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader. Det beror på att det är olika rullstolar som är dimensionerande.

Dörrar

Arbetsmiljöverkets regler

Särskilda boendeformer för äldre är bostäder men de är oftast även arbetsplatser för vårdpersonal. Det innebär att för särskilda boendeformer gäller både de särskilda reglerna om tillgänglighet för bostäder i BBR liksom Arbetsmiljöverkets regler om arbetsplatsens utformning. Till exempel är regler om storlek på hygienrum olika i BBR jämfört med Arbetsmiljöverkets regler.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) finns föreskrifter om toalettrum på arbetsplatser.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter (på Arbetsmiljöverkets webbplats)

BBR innehåller inte regler om toaletter i arbetslokaler.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen