Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Brandskydd vid inglasning av uterum och balkonger

Granskad:

Inglasningar av balkonger och uterum innebär ofta en ökad ansamling av brännbart material inom utrymmet och en större sannolikhet att dörrar och fönster till det inglasade utrymmet står uppställda. Vid inglasning av utrymmen blir risken också större att den värme och rök som utvecklas vid en brand i större utsträckning stängs inne och sprids mellan olika utrymmen. Vid inglasning av utrymmen i byggnader ställs därför krav i BBR på att skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller ska upprätthållas. I denna text kan du läsa mer om hur inglasningar av utrymmen såsom uterum, balkonger och loftgångar ska utformas med hänsyn till brandskyddskraven i BBR.

Allmänt

Denna vägledningstext handlar om enkla inglasningar, vilkas syfte exempelvis är att skydda mot väder och vind. Om en balkong, ett uterum eller ett burspråk utgör en del av bostadens inomhusklimat är utrymmet inte brandtekniskt att betrakta som en inglasning. I det fallet är utrymmet istället att betrakta som en del av bostadens eller lokalens brandcell. Därmed ställs samma krav på skydd mot brand- och brandgasspridning mellan olika brandceller, krav på ytterväggar och så vidare som om andra material än glas hade använts.

Inglasning av loftgångar kan även medföra följdkrav som inte redovisas i denna text, såsom till exempel krav på brandteknisk avskiljning mellan bostadslägenheter och loftgång. Du kan läsa mer om utformning av loftgångar i vägledningstexten om loftgångar som du hittar i menyn.

Olika krav om det är en och samma byggnad eller olika byggnader

I BBR regleras inglasningar olika beroende på om de tillhör en och samma byggnad eller om de tillhör olika byggnader. Det är inte alltid en självklarhet vad som är att betrakta som en respektive som flera byggnader. En länga med flera bostadslägenheter kan i vissa fall betraktas som ett och samma flerbostadshus, det vill säga som en byggnad, medan den i andra fall kan vara att betrakta som flera olika sammanbyggda en- eller tvåbostadshus (småhus), det vill säga som flera byggnader. Se vägledningstexten om byggnadsklasser och verksamhetsklasser som du hittar i menyn för mer information om detta.

I BBR 5:537 anges att skydd mot- brand och brandgasspridning mellan olika brandceller ska upprätthållas vid inglasning av olika typer av utrymmen som ansluter till en brandcell. Det kan röra sig om exempelvis balkonger, loftgångar eller uterum.

BBR 5:537 gäller enbart då det rör sig om en och samma byggnad och går således inte utan vidare att tillämpa för skydd mot brandspridning mellan inglasningar som tillhör olika byggnader.

5:537 Inglasade balkonger, loftgångar och uterum

Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller ska upprätthållas vid inglasning av utrymmen som ansluter till brandcellen, såsom balkonger, loftgångar och uterum. (BFS 2011:26).

Allmänt råd Skydd mot brand- och brandgasspridning bör utgöras av brandtekniskt avskiljande konstruktion, skyddsavstånd eller en kombination av båda. Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan intill- och ovanliggande utrymmen som nämns ovan, eller till fönster i andra brandceller, bör motsvara avskiljning i minst klass E 30. Skyddet bör omfatta de ytor som vetter parallellt mot varandra, t.ex. ovansida mot undersida eller sida mot sida. Ytorna anses vara parallella om vinkeln mellan dessa är mindre än 60°. Avskiljande konstruktion kan kombineras med, eller ersättas av, skyddsavstånd. För skydd med enbart avstånd bör skyddsavståndet mellan parallella horisontella ytor som är oskyddade vara minst 3 meter och mellan parallella vertikala ytor minst 0,5 meter. (BFS 2011:26).

I det allmänna rådet anges hur man kan utforma inglasningarna för att uppnå skydd mot brand- och brandgasspridning till andra inglasade utrymmen eller till fönster som tillhör andra brandceller. Skyddet kan bestå av avskiljande konstruktion eller av skyddsavstånd. En kombination av skyddsavstånd och avskiljande konstruktioner kan också vara möjlig. Exempel på sådana kombinerade lösningar anges dock inte i det allmänna rådet varför analytisk dimensionering i så fall måste göras i varje enskilt fall.

Utformning av inglasningar inom samma byggnad enligt allmänt råd

Nedan förklaras hur det allmänna rådet i BBR 5:537 kan tillämpas för inglasningar av olika balkonger inom en och samma byggnad. Motsvarande principer gäller också för andra typer av inglasade utrymmen, såsom loftgångar och uterum.

För parallella vertikala ytor är det tillräckligt om ett skyddsavstånd i sidled mellan ytorna finns på minst 0,5 meter. I annat fall krävs avskiljande konstruktion i lägst klass E 30. För parallella vertikala ytor är det tillräckligt om ett skyddsavstånd i höjdled mellan ytorna finns på minst 3,0 meter, annars krävs avskiljande konstruktion i lägst klass E 30. Ytorna anses vara parallella om vinkeln mellan dessa är mindre än 60°.

5:537 Inglasade balkonger, loftgångar och uterum

Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller ska upprätthållas vid inglasning av utrymmen som ansluter till brandcellen, såsom balkonger, loftgångar och uterum. (BFS 2011:26).

Allmänt råd Skydd mot brand- och brandgasspridning bör utgöras av brandtekniskt avskiljande konstruktion, skyddsavstånd eller en kombination av båda. Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan intill- och ovanliggande utrymmen som nämns ovan, eller till fönster i andra brandceller, bör motsvara avskiljning i minst klass E 30. Skyddet bör omfatta de ytor som vetter parallellt mot varandra, t.ex. ovansida mot undersida eller sida mot sida. Ytorna anses vara parallella om vinkeln mellan dessa är mindre än 60°. Avskiljande konstruktion kan kombineras med, eller ersättas av, skyddsavstånd. För skydd med enbart avstånd bör skyddsavståndet mellan parallella horisontella ytor som är oskyddade vara minst 3 meter och mellan parallella vertikala ytor minst 0,5 meter. (BFS 2011:26).

I figurerna nedan åskådliggörs två exempel på utformningar av inglasade balkonger inom en och samma byggnad där föreskriften uppfylls genom att följa det allmänna rådet med hjälp av avskiljande konstruktion respektive med hjälp av skyddsavstånd.

Illustration: Fabian Ardin/Boverket
Illustration: Fabian Ardin/Boverket

Då skyddet mot brand- och brandgasspridning utformas med avskiljande konstruktion är det viktigt att beakta förekomst av luftningar, spalter och liknande som kan medföra brand- och brandgasspridning till andra inglasade utrymmen. Balkongplatta och skiljevägg ska i exemplet i figuren där avskiljande konstruktion används uppfylla lägst klass E 30 även i anslutning mot fasaden. Också eventuella luftspalter i ytterväggen måste beaktas. Balkongfronter och gavlar bör placeras innanför balkongplattans kant eller på annat sätt anslutas så att E 30-klassen upprätthålls för att säkerställa att brand- och brandgasspridning inte riskerar ske mellan olika inglasade utrymmen.

Eftersom syftet är att förhindra brandspridning mellan inglasade balkonger finns inget krav framåt på balkongfronten. Om brandgaser vädras ut framåt motsvarar det en icke inglasad balkong och minskar snarare risken för att brandgaser trycks in till intilliggande inglasade balkonger. Kravet i BBR 5:553 gäller inte för inglasningar utan bara för fönster i den ordinarie fasaden. Det innebär att balkongfront och balkonggavlar inte behöver vara utförda i brandteknisk klass och att springor för till exempel avvattning får förekomma, trots att det vertikala avståndet mellan glasytor understiger 1,2 meter.

Illustration: Fabian Ardin/Boverket

Inglasningar i olika byggnader

När det gäller inglasade balkonger, uterum eller loftgångar finns inga särskilda regler eller undantag i BBR för hur dessa ska hanteras i förhållande till brandspridning mellan byggnader. Reglerna i BBR 5:537 är inte direkt tillämpliga för inglasade utrymmen som är placerade inom 8 m från en annan byggnad. I det fallet är utgångspunkten att reglerna i avsnitt 5:6 i BBR (skydd mot brandspridning mellan byggnader) gäller. Uterummet eller den inglasade balkongen betraktas då som en del av byggnaden. Du kan läsa mer om hur byggnader ska utformas med hänsyn till skydd mot brandspridning mellan byggnader i en annan vägledningstext som du hittar i menyn.

Sammanbyggda småhus

Ett vanligt förekommande fall är då sammanbyggda småhus, såsom till exempel radhus, där varje bostadslägenhet samtidigt utgör en egen byggnad, förses med inglasade uterum.

Enligt det allmänna rådet till BBR 5:61 uppnås tillfredställande skydd om brandspridning begränsas med skydd som motsvarar det högsta kravet för brandceller eller brandväggar i respektive byggnad. För småhus innebär detta normalt EI 60. För småhus kan även tabell 5:611 tillämpas.

5:61 Allmänt

Byggnader ska utformas med tillfredställande skydd mot brandspridning mellan byggnader. (BFS 2011:26).

Allmänt råd Tillfredställande skydd erhålls om byggnader uppförs med ett avstånd som överstiger 8 meter. Tillfredställande skydd erhålls om brandspridning mellan byggnader begränsas med skydd som motsvarar det högsta kravet för brandceller eller brandväggar i respektive byggnad. Sammanbyggda byggnader med mer än två våningsplan bör avskiljas med brandvägg. Om det finns inglasad balkong bör avståndet beräknas från balkongplattans ytterkant. Övriga utstickande detaljer, t.ex. taksprång och balkong, som sticker ut mer än 0,5 meter bör tas med i beräkningen av avstånd mellan byggnader. Regler om ytterväggar finns i avsnitt 5:55. (BFS 2011:26).
5:611 Småhus m.m. Allmänt råd Avståndet mellan småhus, mellan komplementbyggnader eller mellan komplementbyggnader och småhus kan vara mindre än 8 meter om de uppförs enligt tabell 5:611. Detta gäller även för byggnader med högst två våningsplan och som endast innehåller verksamhetsklass 1 eller 3. Småhus med ett våningsplan samt vindsplan eller småhus med två våningsplan bör delas in i grupper om högst 800 m2 sammanlagd byggnadsarea. I nämnda byggnadsarea inräknas inte arean av altaner, carportar och liknande. Varje grupp av småhus bör avskiljas med brandväggar i lägst klass REI 60-M eller med ett avstånd mellan grupperna på minst 8 meter. (BFS 2011:26).
Tabell 5:611 Kombination av ytterväggar och skyddsavstånd

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

I många fall kan kravnivån på de avskiljande konstruktionerna bli högre än om det istället hade handlat om en och samma byggnad. Vill man som byggherre utforma brandskyddet på annat sätt kan analytisk dimensionering tillämpas. Analytisk dimensionering innebär att funktionskraven i föreskrifterna uppnås med andra lösningar än vad som anges i de allmänna råden i BBR kapitel 5. I så fall åligger de byggherren att verifiera att utformningen av inglasningarna uppfyller BBR 5:61 och således medger tillfredställande skydd mot brandspridning mellan de olika sammanbyggda byggnaderna. Exempel på sådant som kan vara relevant att beakta vid analytisk dimensionering är:

  • Avstånd mellan inglasat utrymme och andra byggnader.
  • Typ av material och konstruktiv utformning av taket och väggarna på det inglasade uterummet.
  • Typ av material och konstruktiv utformning av byggnadernas ytterväggar.
  • Placering av fönster i de intilliggande byggnaderna.
  • Om takfoten kan utsättas för en brand, hur takfoten är utformad, hur brandcellsindelning på vinden är utformad och vilka konsekvenser en brand kan få för byggnaden om branden sprider sig till vinden.
  • Storleken på det inglasade utrymmet och därmed trolig mängd brännbart material och potentiella brandförlopp.
  • Förekomst av öppningar mot det fria i det inglasade uterummet och hur detta kan påverka ett brandförlopp.
  • Om brandvägg finns mellan de olika byggnaderna och om inglasning kan medföra en förhöjd risk att brandväggen inte fyller sitt syfte vid brand. Se BBR 5:244.
5:244 Brandvägg

Brandväggar ska med tillräcklig tillförlitlighet kunna begränsa en brand utan insats från räddningspersonal.

Väggen ska tåla sannolik mekanisk påverkan vid brand och utformas så att den enkelt kan lokaliseras av räddningstjänsten.

Byggnadsdelar, installationer och anslutningar som placeras på, intill eller i en brandvägg ska utformas så att de inte kan försämra brandväggens funktion.

Brandväggen mellan byggnader ska ha sådan stabilitet och bärförmåga att byggnader på endera sidan kan störta samman utan att brandväggens egenskaper avsevärt försämras.

Brandväggar får vara gemensamma i sammanbyggda byggnader. I sammanbyggda byggnader av olika byggnadsklasser ska brandväggen utformas i samma brandtekniska klass som gäller för byggnaden med den högre byggnadstekniska klassen. (BFS 2011:26).

Allmänt råd Brandvägg bör utföras i brandteknisk klass REI XX-M där XX följer av aktuella krav i avsnitt 5:5. Brandväggen kan exempelvis lokaliseras genom att anslutningen till yttertaket är tydligt markerad. (BFS 2011:26).

Balkonger och dörrar kan vara utrymningsväg

Tänk på att en balkong i många fall kan utgöra en utrymningsväg från en bostad med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning och att dörrar i markplan kan vara utrymningsväg från bostäder eller andra lokaler. Möjligheten till utrymning vid brand måste därför säkerställas även då en balkong förses med inglasning eller ett inglasat uterum byggs till i markplan.

För en inglasad balkong är det viktigt att det går att åstadkomma en öppning med mått och storlek åtminstone motsvarande vad som gäller för utrymning genom ett fönster. Det är också viktigt att man beaktar hur inglasningen ska öppnas för att säkerställa att detta inte skapar problem vid en utrymningssituation. För mer information om detta kan du läsa vägledningstexten om utrymning via fönster som du hittar i menyn.

Webbutbildning

I webbutbildningen "Brandskydd i PBL" kan du fylla på dina kunskaper om brandskydd.

Brandskydd i PBL (webbutbildning)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen