På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Idrottsplatser

Det krävs bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra idrottsplatser.

Att anordna, flytta eller väsentligt ändra en idrottsplats kräver bygglov. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område. Det finns dock ett undantag från lovplikten.

Oavsett om en idrottsplats kräver bygglov eller inte ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden uppfyllas.

Vad är en idrottsplats

Det finns ingen definition av idrottsplats i plan- och bygglagstiftningen. Idrottsplats är inte heller definierat i TNC eller Nationalencyklopedin, NE. Idrottsanläggning är däremot definierat i NE som en byggnad eller anläggning avsedd för utövare och åskådare av idrott. (Nationalencyklopedin, uppslagsverk - lång, idrottsanläggning. Hämtad 2017-11-14)

En idrottsplats uppfattas oftast som en anordnad plats där sport eller idrott utövas. Det kan exempelvis vara en fotbollsplan, utomhusrink eller en löparbana. Det förekommer ofta att det finns byggnader eller andra anläggningar i anslutning till en idrottsplats. Det kan exempelvis vara omklädningsbyggnader, förråd eller plank.

När krävs bygglov för idrottsplats

Bygglovs krävs för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en idrottsplats. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Vid bedömningen om en idrottsplats kräver bygglov kan följande faktorer vägas in:

  • verksamhetens karaktär och omfattning
  • anläggningens storlek
  • omfattningen av markarbeten och anordningar
  • omgivningspåverkan
  • påverkan på allmänna intressen.

(jfr prop. 1985/86:1 sid. 682-684)

Verksamhetens karaktär och omfattning

Verksamheten måste ha en viss karaktär och omfattning för att vara en bygglovspliktig idrottsplats.

Anläggningens storlek

En anledning till att idrottsplatser är bygglovspliktiga är att de oftast är arealkrävande. Lovplikten gäller för större anläggningar som liknar en traditionell idrottsplats som exempelvis en fotbollsplan, löparbanor, bandyrink eller utomhusrink för ishockey och konståkning. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Omfattningen av markarbeten och anordningar

För att en idrottsplats ska vara bygglovspliktig krävs att åtgärder av något slag utförs för att bereda platsen för det nya ändamålet. Det kan exempelvis vara genom trädfällning, markarbeten och uppförande av anordningar. För att bedöma bygglovsplikten ska en sammantagen bedömning göras av åtgärderna och deras syfte. Om någon använder exempelvis en naturlig gräsyta för bollspel innebär det inte att det är en bygglovspliktig idrottsplats. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 684)

Omgivningspåverkan

Med omgivningspåverkan menas vilka konsekvenser idrottsplatsen har för närboende exempelvis i form av ökad trafik, buller, ljusstörningar och nedskräpning. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Påverkan på allmänna intressen

Vilken inverkan idrottsplatsen har på det rörliga friluftslivet kan påverka om anläggningen kräver bygglov eller inte. Även vilken påverkan anläggningen har på landskapsbilden kan ha betydelse. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Rättspraxis

Det finns rättsfall som handlar om lovplikten för idrottsplatser.

Bollplan

I två rättsfall gällande samma bollplan konstaterade domstolen att en bollplan vid en skola inte var att se som en bygglovspliktig idrottsplats. Att en bollplan på en skolgård även används för föreningsverksamhet utanför skoltiden är vanligt förekommande och medför inte att ändamålet blir ett annat än skolverksamhet. Den aktuella bollplanen var en relativt enkel anläggning för att utöva bollsporter på. Att uppföra belysningsmaster runt planen innebar inte att bollplanen blev en idrottsplats. Att planen ändrat underlag från naturgräs till konstgräs tycks heller inte ha påverkat bedömningen. (MÖD 2016-09-20 mål nr P 10018-15, MÖD 2016-09-20 mål nr P 9083-15 och P 9528-15)

Motionsspår

I en dom prövade kammarrätten dels om ett motionsspår var en bygglovspliktig idrottsplats och dels om belysningsanordningen vid motionsspåret var en bygglovspliktig ljusanordning. Kammarrätten ansåg att motionsspåret inte var en bygglovspliktig idrottsplats. Bedömningen gjordes med hänsyn till arten och omfattningen av verksamheten som bedrevs på det aktuella området och de anordningar som utförts på platsen. Däremot ansåg kammarrätten att belysningen i anslutning till motionsspåret var en lovpliktig ljusanordning. Kammarrättens dom överklagades till Regeringsrätten enbart i den del som avsåg belysningen. Kammarrättens bedömning att motionsspåret som sådant inte var bygglovspliktigt som idrottsplats prövades inte av Regeringsrätten. Regeringsrätten ansåg till skillnad mot kammarrätten att belysningen inte var en lovpliktig ljusanordning. (KR Jönköping 1990-01-08 mål nr 999-1989, RÅ 1993 ref 81)

Boulebanor

Anläggande av boulebanor har inte heller ansetts kräva bygglov. Även om boulebanorna krävde vissa åtgärder i form av markarbeten var det inte detsamma som att anordna en idrottsplats. Bygglov krävdes därmed inte. (KR Sundsvall 2008-07-11 mål nr 2954-07)

Ridbana

I en dom ansåg domstolen att en ridbana inte är en idrottsplats. Ridbanan var 20 x 60 meter och skulle användas för träning av hästar på hobbynivå. Ridbanan skulle inte nyttjas till tävlingsverksamhet. Domstolen menade att om avsikten med lagstiftningen hade varit att utvidga begreppet idrottsplats till att avse även andra anläggningar för idrott än en traditionell idrottsplats, kan det ifrågasättas varför sådana särskilda idrottsanläggningar som motorbanor, skidbackar med liftar och golfbanor specificerats uttryckligen i lagtexten. Därför ansåg domstolen att ridbanan inte var en bygglovspliktig idrottsplats. (KR Jönköping 2011-09-05 mål nr 1567-11)

Skateboardbana

Anläggande av en skateboardbana har av mark- och miljödomstolen inte ansetts kräva bygglov. Skateboardbanan var på cirka 700 kvadratmeter och var en del av en park. Domstolen konstaterade att skateboardbanor inte är omnämnda som en bygglovspliktig anläggning i plan- och byggförordningen, PBF. De omnämnda idrott- och friluftsanläggningarna är större och har ofta avspärrningar och inträde. Domstolen ansåg att den aktuella skateboardbanan inte kan likställas med de anläggningarna som omnämns i PBF. Anläggningen var därför inte bygglovspliktig. (MMD 2014-06-27 mål nr P 3251-12)

Lov kan krävas för tillhörande åtgärder

Även om en idrottsplats inte kräver bygglov kan andra åtgärder i anslutning till idrottsplatsen kräva bygglov. Det kan exempelvis vara en byggnad eller ett plank som uppförs i anslutning till en idrottsplats. Om marknivån ändras kan marklov krävas även om idrottsplatsen inte kräver bygglov.

Undantag från kravet på bygglov för totalförsvaret

Byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur kräver inte bygglov, rivningslov eller marklov. En idrottsplats är en anläggning, alltså krävs inte bygglov för en idrottsplats om den är avsedd för totalförsvaret och av hemlig natur. En sådan idrottsplats ska föregås av samråd med länsstyrelsen som på lämpligt sätt ska underrätta kommunen om åtgärderna och var de ska utföras.

Ändrad lovplikt för en idrottsplats

Bygglov krävs inte om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser har beslutat om undantag från krav på bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en idrottsplats.

Krävs rivningslov för en idrottsplats

För att ta bort en idrottsplats krävs varken rivningslov eller en anmälan om rivning. Detta gäller oavsett om det är inom eller utanför detaljplanelagt område. Om det finns byggnader på idrottsplatsen kan de omfattas av krav på rivningslov eller anmälan om rivning. Om marknivån ändras i samband med borttagningen av en idrottsplats kan marklov krävas.

Andra tillstånd kan krävas

Oavsett om en idrottsplats kräver bygglov eller inte kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens eller tillstånd för att vidta åtgärder nära allmän väg.

Här kan du läsa mer om vilka tillstånd, dispenser och anmälan som kan krävas.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej