Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Idrottsplatser

Granskad:

Det krävs bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra idrottsplatser.

Vad är en idrottsplats?

Det finns ingen definition av idrottsplats i plan- och bygglagstiftningen. Idrottsplats är inte heller definierat i TNC eller Nationalencyklopedin, NE. Idrottsanläggning är däremot definierat i NE som en byggnad eller anläggning avsedd för utövare och åskådare av idrott. (Nationalencyklopedin, uppslagsverk - lång, idrottsanläggning. Hämtad 2017-11-14)

En idrottsplats uppfattas oftast som en anordnad plats där sport eller idrott utövas. Det kan exempelvis vara en fotbollsplan, utomhusrink eller en löparbana. Det förekommer ofta att det finns byggnader eller andra anläggningar i anslutning till en idrottsplats. Det kan exempelvis vara omklädningsbyggnader, förråd eller plank.

När krävs det bygglov för en idrottsplats?

Det krävs bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en idrottsplats. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Det finns dock undantag från lovplikten för totalförsvaret och vid ändrad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser.

1 §
  I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra
   1. nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar, skidliftar, linbaneanläggningar, campingplatser, skjutbanor, hamnar för fritidsbåtar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor,
   2. upplag och materialgårdar,
   3. tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana, spårväg eller gruvdrift,
   4. fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser,
   5. radio- eller telemaster eller torn,
   6. vindkraftverk som
      a) är högre än 20 meter över markytan,
      b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,
      c) monteras fast på en byggnad, eller
      d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter,
   7. murar och plank,
   8. parkeringsplatser utomhus,
   9. begravningsplatser, och
   10. transformatorstationer.
Förordning (2021:786).

15 §
  Bestämmelser om bygglov, rivningslov och marklov gäller inte åtgärder med byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur. Sådana åtgärder ska föregås av samråd med länsstyrelsen som på lämpligt sätt ska underrätta kommunen om åtgärderna och var de ska utföras.

2 §
  Trots 1 § krävs det inte bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra
   1. en anläggning som avses i 1 § 4 eller 5, om det är fråga om en liten anläggning som är avsedd endast för en viss fastighets behov,
   2. ett vindkraftverk som avses i 1 § 6, om verket omfattas av tillstånd enligt 9 eller 11 kap. miljöbalken,
   3. en parkeringsplats som avses i 1 § 8, om det på fastigheten finns endast ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus och parkeringsplatsen är avsedd uteslutande för fastighetens behov eller om parkeringsplatsen anläggs med stöd av väglagen (1971:948) eller på mark som i detaljplan har avsatts till gata eller väg,
   4. en anläggning som avses i 1 § 2, 7 eller 10 och som omfattas av undantag från krav på bygglov i vägplan enligt väglagen eller järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg,
   5. en anläggning som avses i 1 § 2, om det är fråga om en anläggning av liten omfattning i form av en eller flera containrar i omedelbar närhet till en pågående verksamhet inom ett industriområde och anläggningen inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller
   6. en anläggning som avses i 1 § 2, om det är fråga om högst två enheter i form av fritidsbåt, husvagn eller husbil som
      a) placeras i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus,
      b) är av säsongskaraktär,
      c) inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, och
      d) inte placeras i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900).

Åtgärder som avses i första stycket 5 och 6 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Bestämmelserna i 9 kap. 7 och 8 §§ plan- och bygglagen
(2010:900) om att kommunen får besluta om undantag från krav på bygglov eller om mer långtgående krav gäller även för andra anläggningar än byggnader. Förordning (2017:102).

7 §
  I den omfattning som kommunen med stöd av 4 kap. 15 eller 42 § har bestämt ska gälla som undantag från kravet på bygglov krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att
   1. inom ett område med detaljplan, genomföra en åtgärd på det sätt och under den tid som kommunen har bestämt i planen, eller
   2. inom ett område som omfattas av områdesbestämmelser på det sätt som kommunen har bestämt i områdesbestämmelserna
      a) vidta en åtgärd som avser en komplementbyggnad,
      b) göra en liten tillbyggnad,
      c) göra en tillbyggnad till eller annan ändring av en industribyggnad, eller
      d) vidta en åtgärd som avser ett enkelt fritidshus, en kolonistuga eller annan liknande byggnad.

För att inom en sammanhållen bebyggelse vidta en åtgärd som avses i första stycket 2 a eller b krävs medgivande från berörda grannar för att åtgärden ska få vidtas utan bygglov, om ett sådant medgivande behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen.

Första och andra styckena gäller inte om en bygglovsprövning är nödvändig för att tillvarata grannars intressen eller allmänna intressen.

Vid bedömningen om en idrottsplats kräver bygglov kan följande faktorer vägas in:

  • verksamhetens karaktär och omfattning
  • anläggningens storlek
  • omfattningen av markarbeten och anordningar
  • omgivningspåverkan
  • påverkan på allmänna intressen.

(jfr prop. 1985/86:1 sid. 682-684)

Med förslag till ny plan- och bygglag, prop. 1985/86:1 (på Sveriges riksdags webbplats)

Oavsett om en idrottsplats kräver bygglov eller inte ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden uppfyllas.

Verksamhetens karaktär och omfattning

Verksamheten måste ha en viss karaktär och omfattning för att vara en bygglovspliktig idrottsplats.

Anläggningens storlek

En anledning till att idrottsplatser är bygglovspliktiga är att de oftast är arealkrävande. Lovplikten gäller för större anläggningar som liknar en traditionell idrottsplats som exempelvis en fotbollsplan, löparbanor, bandyrink eller utomhusrink för ishockey och konståkning. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Med förslag till ny plan- och bygglag, prop. 1985/86:1 (på Sveriges riksdags webbplats)

Omfattningen av markarbeten och anordningar

För att en idrottsplats ska vara bygglovspliktig krävs att åtgärder av något slag utförs för att bereda platsen för det nya ändamålet. Det kan exempelvis vara genom trädfällning, markarbeten och uppförande av anordningar. För att bedöma bygglovsplikten ska en sammantagen bedömning göras av åtgärderna och deras syfte. Om någon använder exempelvis en naturlig gräsyta för bollspel innebär det inte att det är en bygglovspliktig idrottsplats. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 684)

Med förslag till ny plan- och bygglag, prop. 1985/86:1 (på Sveriges riksdags webbplats)

Omgivningspåverkan

Med omgivningspåverkan menas vilka konsekvenser idrottsplatsen har för närboende exempelvis i form av ökad trafik, buller, ljusstörningar och nedskräpning. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Med förslag till ny plan- och bygglag, prop. 1985/86:1 (på Sveriges riksdags webbplats)

Påverkan på allmänna intressen

Vilken inverkan idrottsplatsen har på det rörliga friluftslivet kan påverka om anläggningen kräver bygglov eller inte. Även vilken påverkan anläggningen har på landskapsbilden kan ha betydelse. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Med förslag till ny plan- och bygglag, prop. 1985/86:1 (på Sveriges riksdags webbplats)

Rättsfall om idrottsplatser

Det finns rättsfall som handlar om lovplikten för idrottsplatser.

Bollplan

I två rättsfall gällande samma bollplan konstaterade domstolen att en bollplan vid en skola inte var att se som en bygglovspliktig idrottsplats. Att en bollplan på en skolgård även används för föreningsverksamhet utanför skoltiden är vanligt förekommande och medför inte att ändamålet blir ett annat än skolverksamhet. Den aktuella bollplanen var en relativt enkel anläggning för att utöva bollsporter på. Att uppföra belysningsmaster runt planen innebar inte att bollplanen blev en idrottsplats. Att planen ändrat underlag från naturgräs till konstgräs tycks heller inte ha påverkat bedömningen. (MÖD 2016-09-20 mål nr P 10018-15, MÖD 2016-09-20 mål nr P 9083-15 och P 9528-15)

Mål: P 10018-15 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

Mål: P 9083-15, P 9528-15 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

Motionsspår

I en dom prövade kammarrätten dels om ett motionsspår var en bygglovspliktig idrottsplats och dels om belysningsanordningen vid motionsspåret var en bygglovspliktig ljusanordning. Kammarrätten ansåg att motionsspåret inte var en bygglovspliktig idrottsplats. Bedömningen gjordes med hänsyn till arten och omfattningen av verksamheten som bedrevs på det aktuella området och de anordningar som utförts på platsen. Däremot ansåg kammarrätten att belysningen i anslutning till motionsspåret var en lovpliktig ljusanordning. Kammarrättens dom överklagades till Regeringsrätten enbart i den del som avsåg belysningen. Kammarrättens bedömning att motionsspåret som sådant inte var bygglovspliktigt som idrottsplats prövades inte av Regeringsrätten. Regeringsrätten ansåg till skillnad mot kammarrätten att belysningen inte var en lovpliktig ljusanordning. (KR Jönköping 1990-01-08 mål nr 999-1989, RÅ 1993 ref 81)

Boulebanor

Anläggande av boulebanor har inte heller ansetts kräva bygglov. Även om boulebanorna krävde vissa åtgärder i form av markarbeten var det inte detsamma som att anordna en idrottsplats. Bygglov krävdes därmed inte. (KR Sundsvall 2008-07-11 mål nr 2954-07)

Ridbana

I en dom ansåg domstolen att en ridbana inte är en idrottsplats. Ridbanan var 20 x 60 meter och skulle användas för träning av hästar på hobbynivå. Ridbanan skulle inte nyttjas till tävlingsverksamhet. Domstolen menade att om avsikten med lagstiftningen hade varit att utvidga begreppet idrottsplats till att avse även andra anläggningar för idrott än en traditionell idrottsplats, kan det ifrågasättas varför sådana särskilda idrottsanläggningar som motorbanor, skidbackar med liftar och golfbanor specificerats uttryckligen i lagtexten. Därför ansåg domstolen att ridbanan inte var en bygglovspliktig idrottsplats. (KR Jönköping 2011-09-05 mål nr 1567-11)

Skateboardbana

Anläggande av en skateboardbana har av mark- och miljödomstolen, MMD, inte ansetts kräva bygglov. Skateboardbanan var på cirka 700 kvadratmeter och var en del av en park. Domstolen konstaterade att skateboardbanor inte är omnämnda som en bygglovspliktig anläggning i plan- och byggförordningen, PBF. De omnämnda idrott- och friluftsanläggningarna är större och har ofta avspärrningar och inträde. Domstolen ansåg att den aktuella skateboardbanan inte kan likställas med de anläggningarna som omnämns i PBF. Anläggningen var därför inte bygglovspliktig. (MMD Växjö 2014-06-27 mål nr P 3251-12)

Padelbanor utomhus

Frågan om en padelbana är att betrakta som en idrottsplats och därmed kräver bygglov har inte prövats i något vägledande rättsfall. En bedömning måste därför göras i varje enskilt fall.

I ett rättsfall har dock MMD prövat om två padeltennisbanor utomhus kan anses utgöra en bygglovspliktig idrottsplats. Av domen framgår att de två padeltennisbanorna var förhållandevis enkla anläggningar och domstolen ansåg därför inte att de var att betrakta som en sådan idrottsplats som kräver bygglov. Domstolen ansåg inte heller att väggarna runt om banorna var att betrakta som plank som kräver bygglov. Padeltennisbanorna var därför inte bygglovspliktiga. Domen överklagades till MÖD men domstolen lämnade inte prövningstillstånd. (MMD Nacka 2019-10-29 mål nr P 1203-19 och mål nr P 1208-19)

Lov kan krävas för tillhörande åtgärder

Även om en idrottsplats inte kräver bygglov kan andra åtgärder i anslutning till idrottsplatsen kräva bygglov. Det kan exempelvis vara en byggnad eller ett plank som uppförs i anslutning till en idrottsplats. Om marknivån ändras kan marklov krävas även om idrottsplatsen inte kräver bygglov.

2 §
  Det krävs bygglov för
   1. nybyggnad,
   2. tillbyggnad, och
   3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
      a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,
      b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller
      c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan.

1 §
  I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra
   1. nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar, skidliftar, linbaneanläggningar, campingplatser, skjutbanor, hamnar för fritidsbåtar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor,
   2. upplag och materialgårdar,
   3. tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana, spårväg eller gruvdrift,
   4. fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser,
   5. radio- eller telemaster eller torn,
   6. vindkraftverk som
      a) är högre än 20 meter över markytan,
      b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,
      c) monteras fast på en byggnad, eller
      d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter,
   7. murar och plank,
   8. parkeringsplatser utomhus,
   9. begravningsplatser, och
   10. transformatorstationer.
Förordning (2021:786).

11 §
  Det krävs marklov för schaktning eller fyllning som inom ett område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom en allmän plats, om inte kommunen har bestämt annat i detaljplanen.

Om ett visst höjdläge för markytan är bestämt i detaljplanen, krävs det trots första stycket inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån. Lag (2014:900) .

Undantag från kravet på bygglov för totalförsvaret

Byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur kräver inte bygglov, rivningslov eller marklov. En idrottsplats är en anläggning, alltså krävs inte bygglov för en idrottsplats om den är avsedd för totalförsvaret och av hemlig natur. En sådan idrottsplats ska föregås av samråd med länsstyrelsen som på lämpligt sätt ska underrätta kommunen om åtgärderna och var de ska utföras.

15 §
  Bestämmelser om bygglov, rivningslov och marklov gäller inte åtgärder med byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur. Sådana åtgärder ska föregås av samråd med länsstyrelsen som på lämpligt sätt ska underrätta kommunen om åtgärderna och var de ska utföras.

Ändrad lovplikt för idrottsplatser

Bygglov krävs inte om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser har beslutat om undantag från krav på bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en idrottsplats.

2 §
  Trots 1 § krävs det inte bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra
   1. en anläggning som avses i 1 § 4 eller 5, om det är fråga om en liten anläggning som är avsedd endast för en viss fastighets behov,
   2. ett vindkraftverk som avses i 1 § 6, om verket omfattas av tillstånd enligt 9 eller 11 kap. miljöbalken,
   3. en parkeringsplats som avses i 1 § 8, om det på fastigheten finns endast ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus och parkeringsplatsen är avsedd uteslutande för fastighetens behov eller om parkeringsplatsen anläggs med stöd av väglagen (1971:948) eller på mark som i detaljplan har avsatts till gata eller väg,
   4. en anläggning som avses i 1 § 2, 7 eller 10 och som omfattas av undantag från krav på bygglov i vägplan enligt väglagen eller järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg,
   5. en anläggning som avses i 1 § 2, om det är fråga om en anläggning av liten omfattning i form av en eller flera containrar i omedelbar närhet till en pågående verksamhet inom ett industriområde och anläggningen inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller
   6. en anläggning som avses i 1 § 2, om det är fråga om högst två enheter i form av fritidsbåt, husvagn eller husbil som
      a) placeras i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus,
      b) är av säsongskaraktär,
      c) inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, och
      d) inte placeras i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900).

Åtgärder som avses i första stycket 5 och 6 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Bestämmelserna i 9 kap. 7 och 8 §§ plan- och bygglagen
(2010:900) om att kommunen får besluta om undantag från krav på bygglov eller om mer långtgående krav gäller även för andra anläggningar än byggnader. Förordning (2017:102).

7 §
  I den omfattning som kommunen med stöd av 4 kap. 15 eller 42 § har bestämt ska gälla som undantag från kravet på bygglov krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att
   1. inom ett område med detaljplan, genomföra en åtgärd på det sätt och under den tid som kommunen har bestämt i planen, eller
   2. inom ett område som omfattas av områdesbestämmelser på det sätt som kommunen har bestämt i områdesbestämmelserna
      a) vidta en åtgärd som avser en komplementbyggnad,
      b) göra en liten tillbyggnad,
      c) göra en tillbyggnad till eller annan ändring av en industribyggnad, eller
      d) vidta en åtgärd som avser ett enkelt fritidshus, en kolonistuga eller annan liknande byggnad.

För att inom en sammanhållen bebyggelse vidta en åtgärd som avses i första stycket 2 a eller b krävs medgivande från berörda grannar för att åtgärden ska få vidtas utan bygglov, om ett sådant medgivande behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen.

Första och andra styckena gäller inte om en bygglovsprövning är nödvändig för att tillvarata grannars intressen eller allmänna intressen.

Ändrad lovplikt

Krävs det rivningslov för idrottsplatser?

För att ta bort en idrottsplats krävs varken rivningslov eller en anmälan om rivning. Detta gäller oavsett om det är inom eller utanför detaljplanelagt område. Om det finns byggnader på idrottsplatsen kan de omfattas av krav på rivningslov eller anmälan om rivning. Om marknivån ändras i samband med borttagningen av en idrottsplats kan marklov krävas.

10 §
  Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad
   1. inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt något annat i planen, och
   2. utanför ett område med detaljplan, om kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att ett rivningslov krävs.

Det krävs dock inte rivningslov, om byggnaden eller byggnadsdelen får uppföras utan bygglov och kommunen i detaljplanen eller områdesbestämmelserna inte har bestämt att det krävs rivningslov.

5 §
  För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid
   1. rivning av en byggnad eller en del av en byggnad,
   2. nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov,
   3. en ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt,
   4. en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,
   5. en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
   6. en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,
   7. underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § andra stycket plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter,
   8. nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk,
   9. uppförande eller tillbyggnad av ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § plan- och bygglagen,
   10. uppförande eller tillbyggnad av en sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § plan- och bygglagen,
   11. ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus,
   12. tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § första stycket 1 plan- och bygglagen,
   13. byggande av takkupor som avses i 9 kap. 4 b § första stycket 2 plan- och bygglagen, eller
   14. inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Om det vid åtgärderna kan antas uppkomma farligt avfall ska detta framgå av anmälan. Förordning (2020:708).

11 §
  Det krävs marklov för schaktning eller fyllning som inom ett område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom en allmän plats, om inte kommunen har bestämt annat i detaljplanen.

Om ett visst höjdläge för markytan är bestämt i detaljplanen, krävs det trots första stycket inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån. Lag (2014:900) .

Andra tillstånd kan krävas

Oavsett om en idrottsplats kräver bygglov eller inte kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens eller tillstånd för att vidta åtgärder nära allmän väg.

Lista över tillstånd, dispenser och anmälan

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen