Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Strategin för funktionshinderspolitiken 2011-2016

Granskad:

Boverket är en av de myndigheter som har haft ett särskilt ansvar för att arbeta med speciella delmål inom regeringens strategi för funktionshinderspolitiken 2011-2016. Varje år har Boverket rapporterat sitt delmålsarbete till regeringen och Myndigheten för delaktighet, MFD (före detta Handisam). MFD har därefter årligen publicerat rapporten "Hur är läget", som gett det större sammanhanget – där beskrivs även andra myndigheters arbete.

Den fysiska tillgängligheten är en central del av de nationella målen inom funktionshinderspolitiken, eftersom personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor som andra.

Mellan 2011 och 2016 har Boverket arbetat med följande fem delmål.

Delmål 1 – En bättre kommunal tillsyn över hur bestämmelserna om tillgängligheten och enkelt avhjälpta hinder följs

Boverket samarbetar med länsstyrelserna om tillsyn och vägledning för tillsyn inom kommunernas plan- och byggverksamhet. Det innebär att vi ger byggnadsnämnderna råd och stöd i deras tillsynsarbete enligt 8 kapitlet 13 och 15 §§ plan- och byggförordningen (2011:338).

Under 2014 förstärkte vi tillsynsvägledningen, särskilt kring hur byggnadsnämnden ska hantera ingripanden och sanktioner i olika situationer. Detta var ett uppdrag från regeringen.

Delmål 2 – En förbättrad tillämpning av bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder

Man är skyldig att åtgärda enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler och på allmänna platser. Detta enligt plan- och bygglagen 8 kapitlet 2 § punkt 3. Den 1 juli 2013 trädde Boverkets uppdaterade föreskrifter i kraft.

Delmålet handlar om att öka förståelsen för vad enkelt avhjälpta hinder är, och vem som ska avhjälpa det. En viktig del av arbetet är att svara på frågor om funktionshinder i den byggda miljön. Inom delmål 2 har Boverkets svarstjänst därför utbildats om funktionshinder och fysisk tillgänglighet. Delmål 2 finns också med i samarbetet kring länsstyrelsernas tillsynsvägledning.

Delmål 3 – Fler kommuner ska ha inventerat sitt flerbostadshusbestånd ur tillgänglighetssynpunkt

En grund för att kommuner och fastighetsägare ska kunna arbeta för ett tillgängligt samhälle är att de känner till hur verkligheten ser ut i husen. Ett viktigt steg på vägen är att kommunen gör en inventering av tillgängligheten i flerbostadshusen. Att kommunen åtar sig att inventera är inte ett löfte om att ordna en hiss i varje hus, det är ett långsiktigt strategiskt arbete för att öka kunskapen om tillgängligheten i flerbostadshusen. Kunskapen gör att kommunen och fastighetsägaren kan utveckla sitt arbete med tillgänglighet i bostadshus.

Inventeringens resultat kan användas både för att planera förbättringar av tillgängligheten, för att stärka planeringsarbetet och för att effektivisera bostadsförmedlingen. Det går att åstadkomma många förbättringar med små medel, om man väljer rätt arbetssätt.

Det fanns ett statligt stöd som kommuner kunde söka under 2014 och 2015  för att genomföra en inventering.

Boverket har även tagit fram följande material som ska underlätta för kommunerna att inventera:

 • En rapport med goda exempel på genomförda inventeringar.
  Se "Tillgänglighetsinventering av flerbostadshusbeståndet" under "Relaterad information".
 • En handbok om hur en inventering går till av tillgängligheten i flerbostadshus.
  Se "Inventera tillgängligheten i flerbostadshus" under "Relaterad information.
 • En broschyr som konkret presenterar verktyget i handboken.
  Se "Enkelt avhjälpt i lokaler" under "Relaterad information.
 • Ett bildspel du kan ladda ner och använda när du ska presentera fördelarna med en inventering för beslutsfattare eller samarbetspartners.
  Se "Dokument" under "Relaterad information".

Delmål 4 – Funktionshindersperspektivet ska tydligt avspegla sig i den fysiska planeringen vid utgången av 2016

Funktionshindersperspektivet och tillgänglighetsaspekterna ska vara en del av den översiktliga planeringen, enligt både de funktionshinderspolitiska och de transportpolitiska nationella målen. Konceptet Design för alla ska dessutom genomsyra statens arbete inom arkitektur, formgivning och design.

Boverket granskar hur funktionshindersperspektivet hanteras i översiktsplaner. Vi gör uppföljningsbesök i kommuner och länsstyrelser.

Under 2014 har Boverket arbetat med delmål fyra inom regeringsuppdragen vägledning för medborgardialog i översiktsplaneprocessen, vägledning till hållbarhetsbestämmelserna i plan- och bygglagen och strategi för miljökvalitetsmålet.

Delmål 5 – Senast 2016 ska landets kommuner utöva en väl fungerande hantering av bostadsanpassningen med en hög grad av rättssäkerhet

Delmål 5 är ett kunskapsmål som innebär att Boverket stödjer kommunernas arbete med att förändra sina handläggningsrutiner för hur bidragshanteringen är tänkt att fungera.

Vi har tagit fram en webbhandbok om bostadsanpassningsbidraget. I handboken finns lagar, förarbeten och referat av domar från kammarrätterna och högsta förvaltningsdomstolen som handlar om bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidraget, som man kan söka för att kunna återställa efter en bostadsanpassning. Se "Bostadsanpassningsbidraget - en handbok" under "Relaterad information".

Vi har även gjort två informationsfilmer om bostadsanpassningsbidraget. Den ena filmen handlar om rollfördelningen och vem som gör vad. Den andra filmen handlar om beslutshanteringen. Filmerna finns även i syntolkade och teckenspråkstolkade versioner.

Vem gör vad?

Boverket

Boverket formulerade de fem delmålen som sedan fastställdes av regeringen. Det är Boverkets uppgift att nå delmålen, men framgången i delmålen beror ofta på hur andra parter agerar.

Myndigheten för delaktighet (MFD)

Myndigheten för delaktighet, MFD, sammanställer varje år de strategiska myndigheternas årsrapporter, i sin Hur är läget-rapport. Sammanställningen ger en bild av hur arbetet med funktionshindersfrågor utvecklas i Sverige. MFD är en sammanslagning av Handisam och delar av Hjälpmedelsinstitutet.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen och Boverket samarbetar för att vägleda kommuner i tillsynen av bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder, och av övriga bestämmelser om tillgänglighet i plan- och bygglagstiftningen.

Kommunen

Har tillsynsansvar enligt bestämmelserna för enkelt avhjälpta hinder.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen