På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

OVK besiktning

OVK besiktning ska genomföras dels som första och dels som återkommande besiktning i de flesta byggnader med intervall beroende av byggnadernas byggnadskategori och typ av ventilationssystem. Vad som ska kontrolleras vid första respektive återkommande besiktning skiljer sig något åt då byggnadernas användningssätt och verksamhet kan ha ändrats under förvaltningsfasen. Detta är då i så fall något som ska uppmärksammas vid återkommande besiktning.

I byggnader som berörs av funktionskontroll omfattar denna även ventilationssystem som installerats för att minska radonhalter, fukt och mögel. Mätmetoder för kontroll av luftflöden väljs utifrån typ av ventilationssystem. För ändamålet används kalibrerade mätinstrument.

Enligt Boverkets byggregler (BBR) ska huvud- och samlingskanaler ha fasta mätuttag för flödesmätning.

Vid den första besiktningen ska kontrolleras att ventilationssystemets funktion och egenskaper uppfyller kraven i gällande föreskrifter. Kontroll av systemets funktion och egenskaper ska även ske vid varje återkommande besiktning. Utgångspunkten är då de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. Det ska vid den återkommande besiktningen stämmas av att systemets funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med dessa föreskrifter.

Vid funktionskontroll ska det också kontrolleras att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden. Ventilationssystemet kontrolleras okulärt i sin helhet.

Enligt Boverkets byggregler (BBR) ska ventilationssystemet vara åtkomligt för underhåll och rensning.

I funktionskontrollen ingår att kontrollera om instruktioner och skötselanvisningar för ventilationssystemet finns lätt tillgängliga för dem som ska sköta systemet. Instruktioner bör innehålla driftkort, flödes- och översiktsplan, funktions- och skötselanvisningar vid byte och rengöring av systemets delar, m.m.

I VVS AMA och Råd och anvisningar till VVS AMA finns det anvisningar för drift- och underhållsinstruktioner. Exempel på innehåll i en drift- och skötselinstruktion för luftbehandlingsinstallationer finns i en skrift Instruktioner för drift och underhåll - branschstandard som Svensk Byggtjänst och Svensk Ventilation har tagit fram.

Det ska också kontrolleras att ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett, även i fall byggherren ställer högre krav än i gällande föreskrifter.

Vid varje besiktning (första och återkommande) ska i protokollet antecknas sådana uppgifter som behövs för att vid en kommande energideklaration kunna beräkna den mängd energi som används för ventilation av byggnaden. Det avser uppgifter om ventilationssystemets luftflöden, drifttider och installerade eleffekter.

Vid återkommande besiktning ska det även undersökas vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat. Exempel på åtgärdsförslag finns beskrivna på sidan Energihushållning vid återkommande besiktning.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej