Offentlighet är huvudregeln

I ärenden om bostadsanpassningsbidrag och ärenden om bidrag till reparationer, besiktning och annat underhåll är offentlighet huvudregel. Men för mycket känsliga uppgifter kan sekretess gälla. Sekretess betyder förbud att lämna ut en uppgift. 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) innehåller bestämmelser om myndigheters handläggning vid registrering, utlämnande och annan hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller även bestämmelser om sekretess, det vill säga förbud att röja uppgifter. 

Särskilt i offentlighets- och sekretesslagen om ärenden om bostadsanpassningsbidrag och reparationsbidrag med mera

Det finns en bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen som specifikt handlar om ärenden om bostadsanpassningsbidrag och ärenden om bidrag till reparationer, besiktning och annat underhåll enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Det är bestämmelsen i lagens 26 kapitel 12 §. Det framgår där att offentlighet är huvudregel och sekretess undantag. Enligt bestämmelsen gäller sekretess i den här typen av ärenden för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider betydande men om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 26 kap 12 §

Sekretess om enskild eller närstående lider betydande men

Kommunen kan enligt 26 kapitlet 12 § offentlighets- och sekretesslagen endast vägra att lämna ut en allmän handling om den bedömer att det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider betydande men om uppgifter i handlingen röjs. Ett alternativ kan vara att kommunen i och för sig lämnar ut handlingen, men att den sekretessbelägger några av handlingens uppgifter. 

Bestämmelsen i 26 kapitlet 12 § offentlighets- och sekretesslagen  motsvarar i sak 7 kapitlet 25 § i den tidigare sekretesslagen (1980:100). I propositionen till 1980 års sekretesslag nämns uppgifter av mycket känslig natur, till exempel uppgifter i läkarintyg, som exempel på uppgifter som bör hållas hemliga (proposition 1986/87:3 sid. 17).

Kammarrättsdom om betydande men

Kammarrätten i Sundsvall hade i ett mål att ta ställning till en kommuns beslut att inte lämna ut ett intyg från en arbetsterapeut. I intyget beskrevs en äldre persons möjlighet att ta sig i och ur ett badkar.

Domstolen ansåg att intygets uppgifter om personens hälsotillstånd inte kunde bedömas som särskilt anmärkningsvärda när det gällde en person född 1929. Uppgifterna handlade i allt väsentligt om ålderskrämpor som förr eller senare drabbar flertalet personer. Kammarrätten fann inte stöd för att anta att sökanden skulle lida betydande men om intyget lämnades ut. (Kammarrätten i Sundsvall, dom 2006-04-18, målnummer 778-06.)

Återställningsbidrag

Det finns ingen bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen som uttryckligen nämner ärenden om återställningsbidrag.

Fler bestämmelser om sekretess

Observera att genomgången av sekretess liksom följande genomgång av vad som avses med allmänna handlingar är mycket översiktlig. Det finns till exempel fler bestämmelser om sekretess som kommunen behöver känna till. 

Offentlighetsprincipen

Bestämmelserna om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen är ett undantag från den så kallade offentlighetsprincipen som råder i Sverige. Denna innebär en rätt att läsa de allmänna handlingar som finns hos kommuner och andra myndigheter (2 kapitlet 1 § och 14 kapitlet 5 § tryckfrihetsförordningen).

Tryckfrihetsförordning (1949:105) 2 kap 1 §

Tryckfrihetsförordning (1949:105) 14 kap 5 §

Begreppet handling

Som handling räknas antingen en framställning i skrift eller bild eller en upptagning som kräver ett tekniskt hjälpmedel för att man ska kunna läsa, avlyssna eller uppfatta den på något annat sätt (2 kapitlet 3 § tryckfrihetsförordningen).

Tryckfrihetsförordning (1949:105) 2 kap 3 §

Vad är en "allmän" handling?

En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet (2 kapitlet 4 § tryckfrihetsförordningen). 

Tryckfrihetsförordning (1949:105) 2 kap 4 §

Med myndighet jämställda organ

Tryckfrihetsförordningen jämställer riksdagen och beslutande kommunala församlingar med myndigheter (2 kapitlet 5 § tryckfrihetsförordningen).

Tryckfrihetsförordning (1949:105) 2 kap 5 §

Bolag, föreningar eller stiftelser räknas inte som myndigheter även om en kommun äger dem helt eller bestämmer över dem.

Det framgår dock av 2 kapitlet 3 § offentlighets- och sekretesslagen att det som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter i tillämpliga delar ska gälla även handlingar hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 2 kap 3 §

"Förvarad" hos myndighet

För att en handling ska anses allmän ska den anses förvarad hos en myndighet (2 kapitlet 4 § tryckfrihetsförordningen).

Tryckfrihetsförordning (1949:105) 2 kap 4 §

Var upptagningar som kräver ett tekniskt hjälpmedel för att kunna läsas, avlyssnas eller på något annat sätt uppfattas ska anses förvarade framgår av 2 kapitlet 6 § tryckfrihetsförordningen.

Tryckfrihetsförordning (1949:105) 2 kap 6 §

En handling, som förvaras hos en myndighet endast som ett led i en teknisk bearbetning eller en teknisk lagring för någon annans räkning, anses inte som en allmän handling hos den myndigheten (2 kapitlet 13 § tryckfrihetsförordningen).

"Inkommen" eller "upprättad"

För att en handling ska anses allmän ska den vidare anses inkommen till eller upprättad hos en myndighet (2 kapitlet 4 § tryckfrihetsförordningen).

Inkommen

En handling anses ha kommit in till en myndighet när handlingen har anlänt till myndigheten eller kommit någon behörig person till handa. Särskilda bestämmelser gäller för upptagningar. (2 kapitlet 9 § tryckfrihetsförordningen.)

Tryckfrihetsförordning (1949:105) 2 kap 9 §

Upprättad

En handling som kommer till hos en myndighet anses upprättad när den har expedierats. En handling som inte har expedierats anses upprättad när det ärende som den hänför sig till har slutbehandlats hos myndigheten. En handling som varken expedieras eller hänför sig till något speciellt ärende är upprättad när den har justerats eller färdigställts på något annat sätt. Särskilda bestämmelser gäller för bland annat diarier. (2 kapitlet 10 § tryckfrihetsförordningen.)

Tryckfrihetsförordning (1949:105) 2 kap 10 §

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej