Offentlighet är huvudregeln

I ärenden om bostadsanpassningsbidrag är offentlighet huvudregel. Men för mycket känsliga uppgifter kan sekretess gälla. Sekretess betyder förbud att lämna ut en uppgift.

När det gäller ärenden om bostadsanpassningsbidrag så är offentlighet huvudregel och sekretess undantag. Det framgår av 26 kapitlet 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Där anges att sekretess gäller i ärenden om bostadsanpassningsbidrag för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider betydande men om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 26 kap 12 §

Sekretess för mycket känsliga uppgifter

Kommunen kan endast vägra att lämna ut en allmän handling om den bedömer att det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider betydande men om uppgifter i handlingen röjs. Ett alternativ kan vara att kommunen i och för sig lämnar ut handlingen, men att den sekretessbelägger några av handlingens uppgifter.

Tidigare gällde sekretesslagen (1980:100). Den nuvarande offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) har inte inneburit någon ändring i sak när det gäller ärenden om bostadsanpassningsbidrag. I propositionen till 1980 års sekretesslag nämns uppgifter av mycket känslig natur, till exempel uppgifter i läkarintyg, som exempel på uppgifter som bör hållas hemliga (proposition 1986/87:3 sid. 17).

Kammarrättsdom 

Kammarrätten i Sundsvall hade att ta ställning till en kommuns beslut att inte lämna ut ett intyg från en arbetsterapeut. I intyget beskrevs en äldre persons möjlighet att ta sig i och ur ett badkar.

Domstolen ansåg att intygets uppgifter om personens hälsotillstånd inte kunde bedömas som särskilt anmärkningsvärda när det gällde en person född 1929. Uppgifterna handlade i allt väsentligt om ålderskrämpor som förr eller senare drabbar flertalet personer. Kammarrätten fann inte stöd för att anta att sökanden skulle lida betydande men om intyget lämnades ut. (Kammarrätten i Sundsvall, dom 2006-04-18, målnummer 778-06).

Ingen sekretess i ärenden om återställningsbidrag

När det gäller återställningsbidraget finns det ingen begränsning i rätten att ta del av allmänna handlingar. I dessa ärenden gäller alltså ingen sekretess.

Offentlighetsprincipen

Bestämmelserna om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen är ett undantag från den så kallade offentlighetsprincipen som råder i Sverige. Denna innebär att alla har rätt att läsa de allmänna handlingar som finns hos kommuner och andra myndigheter (tryckfrihetsförordningen 2 kapitlet 1 § och 14 kapitlet 5 §).

Tryckfrihetsförordning (1949:105) 2 kap 1 §

Tryckfrihetsförordning (1949:105) 14 kap 5 §

I ordet ”allmän” handling ligger inget krav på att innehållet i handlingen ska röra ”allmänna angelägenheter”. Vad som avses är olika slags skriftliga dokument och tekniska upptagningar som förvaras hos en myndighet och som nått ett visst handläggningsstadium. (Alf Bohlin, Offentlighetsprincipen, sid. 41.)

Som handling räknas antingen en framställning i skrift eller bild eller en upptagning som kräver ett tekniskt hjälpmedel för att man ska kunna läsa, avlyssna eller uppfatta den på något annat sätt (tryckfrihetsförordningen 2 kapitlet 3 §).

Tryckfrihetsförordning (1949:105) 2 kap 3 §

Allmänna handlingar hos ”myndighet”

För att en handling ska anses allmän ska den finnas hos en myndighet. Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Däremot är inte bolag, föreningar eller stiftelser myndigheter, inte ens om staten eller en kommun äger dem helt eller bestämmer över dem. Trots detta gäller rätten att ta del av handlingar även sådana kommunala företag där kommuner, landsting och kommunalförbund utövar ett rättsligt bestämmande inflytande (Alf Bohlin, Offentlighetsprincipen, sid. 57–62).

Riksdagen och beslutande kommunala församlingar är inte heller myndigheter, men tryckfrihetsförordningen jämställer dem med myndigheter (tryckfrihetsförordningen 2 kapitlet 5 §).

Tryckfrihetsförordning (1949:105) 2 kap 5 §

Allmänna handlingar ”förvarade”

För att en handling ska anses allmän ska den vidare anses förvarad hos en myndighet (tryckfrihetsförordningen 2 kapitlet 3 § första stycket). Det är lätt att konstatera att en handling som består av ett papper med skrift förvaras hos en viss myndighet.

Var upptagningar som kräver ett tekniskt hjälpmedel för att kunna läsas, avlyssnas eller på något annat sätt uppfattas ska anses förvarade framgår av tryckfrihetsförordningen 2 kapitlet 3 § andra och tredje stycket.

Tryckfrihetsförordning (1949:105) 2 kap 3 §

En handling, som förvaras hos en myndighet endast som ett led i en teknisk bearbetning eller en teknisk lagring för någon annans räkning, anses inte som en allmän handling hos den myndigheten (tryckfrihetsförordningen 2 kapitlet 10 §).

Tryckfrihetsförordning (1949:105) 2 kap 10 §

Allmänna handlingar ”inkomna” eller ”upprättade”

För att en handling ska anses allmän ska den vidare anses inkommen till eller upprättad hos en myndighet (tryckfrihetsförordningen 2 kapitlet 3 §).

En handling anses ha kommit in till en myndighet när handlingen har anlänt till myndigheten eller kommit någon behörig person till handa (tryckfrihetsförordningen 2 kapitlet 6 §).

Tryckfrihetsförordning (1949:105) 2 kap 6 §

En handling som kommer till hos en myndighet anses upprättad när den har expedierats. En handling som inte expedieras är upprättad när det ärende som den hör till är slutbehandlat hos myndigheten. En handling som varken expedieras eller hänför sig till något speciellt ärende är upprättad när den har justerats eller färdigställts på något annat sätt (tryckfrihetsförordningen 2 kapitlet 7 §).

Tryckfrihetsförordning (1949:105) 2 kap 7 §

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej