Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Inga undantag för bärförmåga, stadga och beständighet

Granskad:

Kravet på bärförmåga, stadga och beständighet är inte uppräknat bland de tekniska egenskapskrav som kan anpassas eller göras avsteg från. Inga undantag medges därmed från Boverkets konstruktionsregler, EKS. Reglerna medger däremot lägre laster för byggnader som ska stå kortare tid.

Boverket hänvisar till eurokoderna för verifiering av byggnaders och andra anläggningars bärförmåga, stadga och beständighet. I EKS finns också övergripande bestämmelser som måste uppfyllas oavsett material och oavsett typ av last. För byggnader som endast ska användas en kortare tid kan avsteg göras med avseende på karakteristisk last (last bestämd på statistisk väg). De karakteristiska laster som anges i avdelning C i EKS är baserade på en återkomsttid på 50 år. Det betyder att man kan reducera den karakteristiska lasten om byggnaden ska stå en kortare tid än så.

Det är också viktigt att tänka på att reglerna är utformade för ett användningssätt som inte överensstämmer med det användande som tillfälliga bostäder innebär. Reducering av karakteristiska värden för nyttig last (personer och inredning) enligt avdelning C, kapitel 1.1.1.bör därför endast tillämpas i undantagsfall.

Några andra reduceringar av laster eller lasteffekter är inte lämpliga att anta. Det är heller inte lämpligt att anta andra materialhållfastheter än de som anges i EKS och eurokoderna.

4 §
  Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är vä-
sentliga i fråga om
   1. bärförmåga, stadga och beständighet,
   2. säkerhet i händelse av brand,
   3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
   4. säkerhet vid användning,
   5. skydd mot buller,
   6. energihushållning och värmeisolering,
   7. lämplighet för det avsedda ändamålet,
   8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,
   9. hushållning med vatten och avfall,
   10. bredbandsanslutning, och
   11. laddning av elfordon.

Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §. Lag (2020:239) .

4 a §
  En kommun får inte i andra fall än som följer av 4 kap.
12 och 16 §§ eller i fall där kommunen handlar som byggherre eller fastighetsägare, ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning, i andra ärenden enligt denna lag eller i samband med genomförande av detaljplaner.
Om en kommun ställer sådana egna krav, är dessa krav utan verkan. Lag (2014:900) .

7 §
  För att uppfylla det krav på bärförmåga, stadga och beständighet som anges i 8 kap. 4 § första stycket 1 plan- och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att den påverkan som byggnadsverket sannolikt utsätts för när det byggs eller används inte leder till
   1. att byggnadsverket helt eller delvis rasar,
   2. oacceptabla större deformationer,
   3. skada på andra delar av byggnadsverket, dess installationer eller fasta utrustning till följd av större deformationer i den bärande konstruktionen, eller
   4. skada som inte står i proportion till den händelse som orsakat skadan.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen