På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Begravningsplatser

Det krävs bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra begravningsplatser. Kravet gäller både utanför och inom detaljplanerat område.

För att anordna, flytta eller väsentligt ändra begravningsplatser krävs det bygglov. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område.

Vad är en begravningsplats

En begravningsplats är ett område eller utrymme som är behörigen anordnad för förvaring av avlidnas stoft eller aska och som har tagits i anspråk för detta ändamål, främst kyrkogårdar eller andra gravområden, minneslundar, kolumbarier eller urnmurar.

Att begravningsplatser ska vara behörigen anordnade innebär bland annat att bestämmelserna i plan- och bygglagstiftningen ska iakttas. (jfr Lorentzon, Begravningslag (1990:1144) 1 kap. 1 §, Karnov 2016-10-01)

En allmän begravningsplats är en sådan begravningsplats som är anordnad av en församling, en kommun eller annars av det allmänna. En enskild begravningsplats är en annan begravningsplats än en allmän.

Begravningsplats och kyrkogård används oftast som synonymer. Enligt Nationalencyklopedin, NE, är en kyrkogård en allmän begravningsplats, oberoende av om den är belägen invid kyrka eller ej. (Grönwall m.fl. (2016), Om Begravning, sid. 25. Nationalencyklopedin, uppslagsverk-lång, kyrkogård. Hämtad 2017-09-28).

Olika sorters begravningsplatser

Det finns olika sorters begravningsplatser. Några exempel på begravningsplatser är:

  • Kistgravplats,
  • Urngravplats,
  • Askgravplats,
  • Kolumbarium,
  • Urnmur,
  • Minneslund,
  • Urnlund,
  • Askgravlund.
Exempel på urngravplats. Foto: Emma Rosenblom/Boverket
Exempel på urngravplats. Foto: Emma Rosenblom/Boverket
Exempel på urngravplats.
Exempel på urngravplats. Foto: Emma Rosenblom/Boverket
Exempel på minneslund. Foto: Emma Rosenblom/Boverket
Exempel på minneslund. Foto: Emma Rosenblom/Boverket

När krävs bygglov

Bygglov krävs för att anordna, flytta eller väsentliga ändra en begravningsplats. Krav på bygglov omfattar såväl allmänna som enskilda begravningsplatser. Förutom själva begravningsplatsen kan även byggnader, parkeringsplatser, murar eller andra åtgärder som behövs för begravningsplatsen kräva bygglov.

Att anordna en begravningsplats kan vara att anlägga någon form av begravningsplats.

Att flytta en begravningsplats kan innebära att en befintlig begravningsplats tas bort från en plats och omlokaliseras till en annan plats.

Att väsentligt ändra en begravningsplats kan exempelvis vara att ändra storleken eller utformningen på en befintlig begravningsplats. För att ändringen ska bli lovpliktig krävs att den är väsentlig.

Själva begravningsverksamheten är ett uppdrag som staten har gett Svenska kyrkans församlingar över hela landet, med undantag för Stockholms och Tranås kommuner, där är begravningsverksamheten kommunal. Det finns dock inget krav på att det måste vara Svenska kyrkan som söker bygglov för en begravningsplats. Bygglovsplikten är alltså oberoende av vem som anordnar, flyttar eller väsentligt ändrar begravningsplatsen.

Det anges inte i lagstiftningen att lovplikten endast gäller för begravningsplatser för människor. Det innebär att bygglovsplikten borde gälla även för djurkyrkogårdar.

Ändrad lovplikt för begravningsplatser

Bygglov krävs inte om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser har beslutat om undantag från krav på bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en begravningsplats.

Krävs rivningslov för begravningsplatser

För att ta bort en begravningsplats krävs varken rivningslov eller en anmälan om rivning. Detta gäller oavsett om det är inom eller utanför detaljplanelagt område. Om det finns byggnader på begravningsplatsen, så kan de omfattas av krav på rivningslov eller anmälan om rivning. Det krävs tillstånd av länsstyrelsen för att lägga ner en begravningsplats.

Andra tillstånd kan krävas

Oavsett om en begravningsplats kräver bygglov eller inte kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens, tillstånd för att anordna en enskild begravningsplats eller tillstånd för att ändra en kulturhistorisk begravningsplats.

Här kan du läsa mer om vilka tillstånd, dispenser och anmälan som kan krävas

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej