Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Primärenergital och byggnadens energiprestanda

Granskad:

I Boverkets byggregler används primärenergital som mått på byggnadens energiprestanda. Här kan du läsa mer om vad primärenergitalet betyder och vad det säger om en byggnad.

Byggnadens energianvändning

En byggnads energianvändning är den mängd energi som behöver levereras till byggnaden vid normalt brukande under ett normalår. Det är energi för uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel som ingår. All annan energi som används benämns som hushållsenergi i bostäder och verksamhetsenergi i lokaler. Hushållsenergi och verksamhetsenergi ingår inte i byggnadens energianvändning.

Energi kan levereras till byggnaden i form av olika energibärare, till exempel el, fjärrvärme eller biobränsle. I begreppet byggnadens energianvändning görs ingen skillnad på med vilken energibärare som energin levereras till byggnaden. Energibäraren får först betydelse när primärenergitalet sedan ska beräknas.

Om byggnaden har till exempel solceller så minskar det behovet att leverera energi till byggnaden, och därför blir byggnadens energianvändning lägre. Man får bara tillgodoräkna sig det som kan användas för att täcka byggnadens energianvändning, och inte det som används till exempel till hushållsel, eller det som exporteras till elnätet.

Primärenergital används som mått på byggnadens energiprestanda i Boverkets byggregler

En byggnads energiprestanda talar om hur bra byggnadens energirelaterade egenskaper är. Det är ett sammanvägt mått på byggnadens byggnadstekniska och installationstekniska egenskaper.

I Boverkets byggregler (BBR) ställs minimikrav på en byggnads energiprestanda genom ett primärenergital. Primärenergitalet ligger även till grund för vilken energiklass en byggnad får vid energideklaration.

Här beskrivs de begrepp som används i Boverkets byggregler (BBR), och hur en byggnads energiprestanda ska beräknas och beskrivas. För att beräkna en byggnads primärenergital måste först byggnadens energianvändning fastställas.

Normalisering och normalårskorrigering

För att beräkna byggnadens energianvändning så ska man följa Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår (BEN), som finns under Relaterad information. Föreskriften innehåller två olika metoder för fastställande av en byggnads energianvändning, en genom beräkning och en genom mätning. Den definierar vad som är ett normalt brukande, och hur man normaliserar uppmätta värden. Detta ska göras för att på bästa sätt beskriva byggnadens egenskaper oavsett vem eller vilka som använder byggnaden. Energianvändningen ska också motsvara ett klimatmässigt normalår, vilket betyder att man måste göra en normalårskorrigering av den uppmätta uppvärmningsenergin.

Primärenergital

Primärenergitalet är det som beskriver byggnadens energiprestanda i svenska regler. Detta tal beräknas genom att multiplicera byggnadens energianvändning med viktningsfaktorer, beroende på vilken eller vilka energibärare som används. El har till exempel faktorn 1,8, medan fjärrvärme har faktorn 0,7. Detta beror på att det är olika viktigt att hushålla med olika typer av energi. Utöver el har även fossila bränslen höga viktningsfaktorer. 

När byggnadens energianvändning har multiplicerats med viktningsfaktorer ska uppvärmningsenergin divideras med en geografisk justeringsfaktor. Detta innebär att primärenergitalet blir detsamma för likadana byggnader i olika delar av landet. Slutligen divideras resultatet med byggnadens area uttryck i Atemp , och primärenergitalet är uträknat. Eftersom primärenergitalet anges per kvadratmeter kan energiprestandan jämföras mellan olika stora byggnader. 

Film: Vad är ett primärenergital, och hur beräknas det?

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Krav på primärenergital

I Boverkets byggregler (BBR) finns kravnivåer för maximalt tillåtna primärenergital för nya byggnader. Kravnivåerna är olika beroende på om det är ett småhus, en lokal eller ett flerbostadshus. För småhusen finns olika kravnivåer beroende på byggnadens storlek. I vissa fall får ett tillägg till kravnivån göras för flerbostadshus och lokaler beroende på ventilationsbehov.

Kraven finns i tabell 9:2a i Boverkets byggregler (BBR).

Specifik energianvändning

Tidigare var kravnivåerna i Boverkets byggregler (BBR) uttryckta i specifik energianvändning. Begreppet används fortfarande i olika sammanhang som tilläggsinformation, till exempel i energideklarationen.

Den specifika energianvändningen får man genom att dividera byggnadens oviktade energianvändning med uppvärmda arean, Atemp.

Film: Byggnadens energiprestanda i flerbostadshus - gamla och nya sätt att räkna

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen