Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vad gäller vid ändringen av PBL 3 kap 1 april?

Granskad:

1 april 2020 ändrades bland annat vissa bestämmelser i 3 kap plan- och bygglagen, PBL. Vissa av ändringarna gäller direkt, och vissa gäller från ett senare datum.

Vad är syftet med ändringen?

Syftet med ändringen är att översiktsplaneringen ska bedrivas kontinuerligt, vara framåtsyftande och att översiktsplanen ska hållas aktuell. I detta blir planeringsstrategin det centrala, nya verktyget. Länsstyrelserna ska ta fram ett underlag för kommunens bedömning av översiktsplanen aktualitet.

Några ändringar som trädde i kraft 1 april 2020

 • I översiktsplanen ska kommunen redovisa de förhållanden som med hänsyn till de allmänna intressena i 2 kap. PBL kan ha en väsentlig betydelse för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
 • Det infördes ett krav på att grunddragen i översiktsplanen ska redovisas på en karta för hela kommunen.
 • Översiktsplanen kan ha en annan detaljeringsgrad för viss del av kommunen.
 • Planens väsentliga konsekvenser ska redovisas i översiktsplanen.
 • Under samrådet ska kommunen endast redovisa de planeringsunderlag som har betydelse för bedömningen av förslaget.
 • Länsstyrelserna ska ge råd om tillämpningen av bestämmelserna i PBL, om det behövs ur allmän synpunkt.
 • Granskning ersätter utställning av översiktsplaneförslaget.
 • Det införs ett förtydligande av vad länsstyrelsen ska yttra sig om i granskningen.
 • Efter det ordinarie valet  11 september 2022 ska kravet på kommunen att anta en planeringstrategi börja tillämpas. Kommunernas första planeringsstrategi ska ha antagits senast 11 september 2024. Planeringsstrategin ersätter aktualitetsprövningen. Planeringsstrategin ska fortsättningsvis tas fram under första halvan av perioden mellan två ordinarie val.
 • Länsstyrelserna ska lämna ett underlag till kommunen inför framtagandet av planeringstrategin någon gång under den andra halvan av tiden mellan två ordinarie val.

Vissa regler gäller efter 11 september 2024

Vissa regler i plan- och bygglagen kan tillämpas första gången efter 11 september 2024 eftersom de är kopplade till det senaste datum som kommunerna ska ha antagit en planeringsstrategi. I stället för en planeringsstrategi kan kommunen ha antagit en ny översiktsplan och på så vis har en aktuell översiktsplan.

En översiktsplan eller relevanta delar av den måste vara aktuell för att följande ska kunna tillämpas för detaljplan och områdesbestämmelser efter 11 september 2024:

 • ett standardförfarande,
 • ett samordnat förfarande,
 • ett förenklat förfarande.

En översiktsplan eller relevanta delar av den måste även vara aktuell för att användas vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet inom utpekat LIS-område.

Övergångsbestämmelser

Planer som påbörjats före den 1 april 2020

Äldre bestämmelser ska, med vissa undantag, gälla för ärenden om översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelser och regionplaner som har påbörjats före 1 april 2020. Detta innefattar också överklaganden och överprövning av dessa planer och bestämmelser. Ett planärende anses ha påbörjats när ett formellt beslut att inleda planläggningen har tagits. Har planläggningen inletts med detaljplaneprogram bör ärendet anses ha påbörjats vid tidpunkten för beslut om att upprätta detaljplanen.

När beslutet om planärendet har fått laga kraft gäller däremot de nya bestämmelserna som träder ikraft 1 april 2020.

Vissa nya bestämmelser gäller från 1 april:

 • Kommunen ska skicka beslutet att anta översiktsplanen till länsstyrelsen och hålla planen tillgänglig på sin webbplats enligt PBL 3 kap 19 a §.
 • Kommunen och regionen ska skicka vissa handlingar till lantmäterimyndigheten enligt PBL 3 kap. 22 § och 7 kap 10 §

Ärenden om LIS som påbörjats före 11 september 2024

Äldre bestämmelser i miljöbalken gäller för ärenden om upphävande av eller dispens från strandskyddet i samband med landskapsutveckling i strandnära läge eller överklagan av sådana ärenden och som påbörjats före 11 september 2024 intill dess att ärendet är avgjort. Kravet efter 11 september 2024 är att beslut om dispens fattas utifrån en aktuell översiktsplan.

Äldre översiktsplaner upphör att gälla efter utgången av 2025

Efter utgången av 2025 kommer översiktsplaner som antagits före den 1 januari 2004 att upphöra att gälla. Detta gäller även för ändringar av översiktsplanen för en viss del av kommunens yta som har antagits före detta datum.

Även om översiktsplanen aktualitetsprövats efter 1 januari 2004 så kommer den att upphöra att gälla. Detta gäller även ändringar för en viss del av kommunens yta som har antagits före 1 januari 2004, men som senare har kopplats till en plan som antagits efter 1 januari 2004.

Skälet till detta är att dessa översiktsplaner eller ändringar för en viss del av kommunen exempelvis inte har miljöbedömts. Miljöbalkens regler om miljökvalitetsnormer har också tillkommit efter 1 januari 2004. Flera riksintressen har också tillkommit eller ändrats. Därför anses dessa planer inte kunna ha fångat flera viktiga samhällsintressen. Övergångsbestämmelsen gäller dock inte de tematiska tilläggen eftersom de fördes in i PBL först 2008.

 1.   Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.
 2.  Bestämmelserna i 3 kap. 25 § i den nya lydelsen, 5 kap. 7 § andra stycket, 7 a § andra stycket och 38 b § fjärde stycket tillämpas för första gången vid den tidpunkt då en planeringsstrategi senast ska ha antagits.
 3.  Äldre bestämmelser, förutom 3 kap. 19 a och 22 §§, 7 kap. 10 § och 16 kap. 1 a §, gäller fortfarande för ärenden om översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelser och regionplaner som har påbörjats före den 1 april 2020 och mål och ärenden som avser överklagande och överprövning av sådana planer och bestämmelser till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort.
 4. Översiktsplaner antagna före den 1 januari 2004 ska upphöra att gälla vid utgången av 2025. Även en översiktsplan som har antagits den 1 januari 2004 eller senare men före den 1 april 2020 ska upphöra att gälla vid utgången av 2025, i den del planen innehåller en sådan ändring som avses i 3 kap. 27 § första stycket första meningen eller motsvarande äldre bestämmelser och där ändringen ursprungligen har antagits före den 1 januari 2004Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen